"practicable" po polsku

EN

"practicable" - polskie tłumaczenie

EN practicable
volume_up
{przymiotnik}

practicable
This is the only practicable way forward and we are looking forward to the consultation that is planned for the end of January 2010.
Jest to jedyna możliwa do zrealizowania droga naprzód i niecierpliwie oczekujemy konsultacji zaplanowanych na koniec stycznia 2010 roku.
We must ask how we are going to deliver the skills we actually need in order to make our climate change targets practicable.
Musimy zadać sobie pytanie, w jaki sposób zamierzamy zyskać umiejętności, których potrzebujemy do zrealizowania naszych celów w obszarze zmian klimatycznych.
Given the situation regarding the consumer acquis, the approach in favour of complete harmonisation in this proposal is not practicable at present.
Z uwagi na sytuację w zakresie unijnych przepisów dotyczących konsumentów, przewidziane w tym wniosku podejście sprzyjające pełnej harmonizacji jest obecnie niemożliwe do zrealizowania.
practicable (też: passable, unobstructed)
volume_up
przejezdny {przym. m.}
practicable (też: executable, feasible, manageable, practical)
volume_up
wykonalny {przym. m.}
Practicable solutions must also be found for developing cooperation between the administrative authorities responsible for examining asylum applications.
Należy także znaleźć wykonalne rozwiązania w zakresie rozwijania współpracy pomiędzy władzami administracyjnymi odpowiedzialnymi za rozpatrywanie wniosków o azyl.
As the PPE-DE's shadow rapporteur, I am also confident that, together with the Council and the Commission, we have reached a good, balanced and practicable compromise.
Jako sprawozdawca-cień grupy PPE-DE jestem przekonana także, że we współpracy z Radą i Komisją Europejską osiągnęliśmy dobre, kompromisowe i wykonalne porozumienie.

Synonimy (angielski) dla "practicable":

practicable

Przykłady użycia - "practicable" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt should also continue to be used when harmonisation is not desirable or practicable.
Należy ją stosować tam, gdzie harmonizacja nie jest pożądana lub możliwa do realizacji.
EnglishTo this end we need a good and practicable European counter-terrorism strategy.
Potrzebna jest w tym celu dobra i możliwa do realizacji europejska strategia do walki z terroryzmem.
EnglishParagraph 6 applies a practicable and sensible definition of degressive proportionality.
Pkt 6 zawiera definicję proporcjonalności degresywnej, która jest sensowna i nadaje się do stosowania.
EnglishPre-cleaning should be made common practice so that it becomes practicable.
Należy również doprowadzić do tego, aby wstępne czyszczenie było traktowane jako zwyczajowa praktyka, realizowana na co dzień.
EnglishThat is neither realistic nor practicable.
Takie rozwiązanie nie jest ani realistyczne, ani praktyczne.
EnglishThe revision of the current regulation should aim to set up a more efficient and practicable system for the authorisation of novel foods.
Za cel zmiany obowiązującego prawodawstwa należy przyjąć ustanowienie skuteczniejszego i bardziej praktycznego systemu wydawania zezwoleń w odniesieniu do nowej żywności.
EnglishPracticable solutions must also be found for developing cooperation between the administrative authorities responsible for examining asylum applications.
Należy także znaleźć wykonalne rozwiązania w zakresie rozwijania współpracy pomiędzy władzami administracyjnymi odpowiedzialnymi za rozpatrywanie wniosków o azyl.
English· Adoption of a Long-term Strategic Plan outlining ambitious but realistic priorities for the years to come in a pragmatic and practicable manner.
· Przyjęcie długoterminowego planu strategicznego, wymieniającego ambitne, lecz realistyczne priorytety na nadchodzące lata, w sposób pragmatyczny i możliwy do wdrożenia.
EnglishHaving got the power back, we should copy the Swiss in their system of localism and direct democracy and push powers down to the lowest practicable level.
Odzyskawszy władzę, powinniśmy skopiować szwajcarski system lokalizmu i demokracji bezpośredniej i zepchnąć przydział kompetencji na możliwie najniższy szczebel wykonawczy.
EnglishWe want a realistic and practicable negotiating strategy, but as no clear priorities have been set in this report, we feel that this goal has not been fulfilled.
Chcemy realistycznej i wykonalnej strategii negocjacyjnej, ale naszym zdaniem cel ten nie został osiągnięty, ponieważ w sprawozdaniu nie określono wyraźnych priorytetów.
EnglishAs the PPE-DE's shadow rapporteur, I am also confident that, together with the Council and the Commission, we have reached a good, balanced and practicable compromise.
Jako sprawozdawca-cień grupy PPE-DE jestem przekonana także, że we współpracy z Radą i Komisją Europejską osiągnęliśmy dobre, kompromisowe i wykonalne porozumienie.
EnglishExperience gained via the use of a discard system in the Baltic Sea shows that the system works well and is practicable for certain species of fish.
Doświadczenie zdobyte w wyniku stosowania systemu odrzutów w Morzu Bałtyckim wskazuje, że system ten funkcjonuje odpowiednio i ma praktyczne zastosowanie w odniesieniu do pewnych gatunków ryb.
EnglishWe also managed to correct the draft report from the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety and turn it into a practicable and realistic proposal.
Udało się nam również poprawić projekt sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, przekształcając je w praktyczną i realistyczną propozycję.
EnglishBut I am glad the Commissioner has said he is considering what may be further desirable, so long as whatever is proposed is always practicable for EU industry and for exporters to the EU.
Ale cieszę się z przyznania przez komisarza, że rozważa się, co może być w przyszłości przydatne, oby tylko wszystkie propozycje były korzystne dla przemysłu UE i eksporterów do UE.
EnglishIn patients at risk for acute renal failure or thromboembolic adverse reactions, IVIg products should be administered at the minimum rate of infusion and dose practicable.
W przypadku pacjentów, u których istnieje ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności nerek lub zakrzepicy, dożylne immunoglobuliny należy podawać z minimalną szybkością i w możliwie najmniejszej dawce.
EnglishHowever, let us not argue about whether or not to alter the guidelines; let us discuss whether or not the substantive changes contained in our demand for the guidelines to be altered are practicable.
Jednakże nie spierajmy się o to, czy zmieniać wytyczne, czy nie; dyskutujmy o tym, czy znaczące zmiany zawarte w naszym wniosku dotyczącym zmiany wytycznych są praktyczne czy nie.