EN powerful
volume_up
{przymiotnik}

powerful (też: deep, firm, hard-wearing, heady)
volume_up
mocny {przym. m.}
The voice of Jehovah is powerful; The voice of Jehovah is full of majesty.
Głos Pański mocny, głos Pański wielmożny,
I mean, it's such a powerful thing. ~~~ Where did they get that inspiration?
" To wywiera tak mocne wrażenie Co ich zainspirowało?
It is a powerful message: the EU keeps its word.
Jest to mocne przesłanie: UE dotrzymuje słowa.
powerful (też: big, formidable, mighty, potent)
volume_up
potężny {przym. m.}
This is a powerful measure that I have been earnestly calling for for a long time and I welcome it.
To potężny środek, którego się domagałam od dłuższego czasu, dlatego cieszę się z niego.
Two millennia ago, those Greeks had some powerful insights.
Dwa tysiące lat temu, Grecy mieli potężny wgląd.
We said, "The dollar's quite powerful actually."
Mówiliśmy: "Dolar jest całkiem potężny.
powerful (też: mighty, wealthy)
volume_up
możny {przym. m.}
powerful (też: firm, forceful, hefty, potent)
volume_up
silny {przym. m.}
A powerful, united European voice for the rights of the Iranian people.
Będzie to silny, zjednoczony głos Unii Europejskiej popierający prawa Irańczyków.
Angiotensin II is a powerful vasoconstrictor (a substance that narrows blood vessels).
Angiotensyna II jest substancją powodującą silny skurcz naczyń krwionośnych.
Angiotensin II is a powerful vasoconstrictor (a substance that narrows blood vessels).
Angiotensyna II jest substancją powodującą silny skurcz naczyń
powerful (też: effective, efficacious)
volume_up
skuteczny {przym. m.}
I believe that these would be powerful acts that might well put us back on the path to growth.
Uważam, że byłyby to skuteczne akty prawne, dzięki którym moglibyśmy powrócić na ścieżkę wzrostu.
The European wine industry needs powerful, successful operators in order to withstand international competition.
Aby sprostać międzynarodowej konkurencji, europejski przemysł winiarski potrzebuje potężnych i skutecznych operatorów.
And so computation is some very powerful way to reduce the number of molecules you need to build something, to reduce the size of the genome that you're building.
Dodanie procesów obliczeniowych to skuteczny sposób na obniżenie liczby molekuł koniecznych, by coś zbudować, zmniejszyć rozmiar tworzonego genomu.
volume_up
niezawodny {przym. m.}
powerful (też: absorbing, dramatic, poignant, vicious)
volume_up
przejmujący {przym. m.}
Even though that spirit bear moment was powerful, I don't think I'll ever have another experience like I did with these leopard seals.
Mimo że historia z niedźwiedziem duchem była przejmująca, nie sądzę, że doświadczę jeszcze tego, co udało mi się przeżyć z lampartami morskimi.
Josh Rushing: The night they showed the POWs and the dead soldiers -- Al Jazeera showed them -- it was powerful because America doesn't show those kinds of images.
Josh Rushing: Gdy pokazali jeńców wojennych i zabitych żołnierzy na stacji Al Jazeera to było przejmujące, ponieważ w Ameryce zwykle nie pokazuje się takich obrazów.

Przykłady użycia - "powerful" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishA free debate is perhaps the most powerful medicine against extremism and violence.
Wolna debata jest być może najpotężniejszym lekarstwem na ekstremizm i przemoc.
EnglishEurope needs an aerospace industry that is powerful and that generates employment.
Europa potrzebuje silnego przemysłu lotniczego, tworzącego nowe miejsca pracy.
EnglishThe bearer of this name, Minister Vizjak, lends this debate a very powerful dynamic.
Posiadacz tego imienia, pan minister Vizjak, nadaje potężną dynamikę tej debacie.
EnglishAdmitting Turkey to our Union would make us larger and economically more powerful.
Dopuszczając Turcję do naszej Unii, stalibyśmy się więksi i potężniejsi gospodarczo.
EnglishQuotas are bought and sold on the open market and speculated by the rich and powerful.
Kwoty są sprzedawane i kupowane na wolnym rynku, a spekulują nimi bogaci i silni.
EnglishThese are hugely powerful forces that define what we want and how we view ourselves.
To są potężne siły które określają nasze pragnienia i to jak się postrzegamy.
EnglishIt will grow more powerful in its economy, welfare and mutual cooperation.
Będzie silniejsza w sferze gospodarczej, opieki społecznej i wzajemnej współpracy.
EnglishAnd with a more powerful telescope, you'll be able to see stars, and planets.
Przez jeszcze silniejszy teleskop można byłoby zobaczyć gwiazdy i planety.
EnglishMusic is the most powerful sound there is, often inappropriately deployed.
Muzyka jest najpotężniejszym z dźwięków, często niewłaściwie wykorzystywanym.
EnglishGreat creativity is astonishingly, absurdly, rationally, irrationally powerful.
Wspaniała kreatywność jest zdumiewająco, absurdalnie, racjonalnie, irracjonalnie potężna.
EnglishThe more powerful our reach, the more important the question "About what?"
Im większy jest nasz zasięg możliwości, tym ważniejsze jest pytanie "Po co?"
EnglishThe European Parliament's resolution sends a powerful signal in this respect.
W tym kontekście rezolucja Parlamentu Europejskiego jest mocnym sygnałem.
EnglishThat can't keep going on, because economic incentives and disincentives are very powerful.
Nie może tak dalej być, bo w ekonomii bodźce pobudzające i hamujące są potężne.
EnglishThink about how powerful that is if you're trying to encourage fuel efficiency.
Pomyślcie jaki wpływ może to mieć jeśli zależy wam na promowaniu lepszej wydajności paliwa.
EnglishTheir integration into the EU internal market is, of course, a very powerful reform lever.
Ich integracja do wewnętrznego rynku UE jest, oczywiście, istotną dźwignią reform.
EnglishEuropean industry is facing powerful competitive pressure from developing countries.
Przemysł europejski odczuwa silną presję konkurencji ze strony krajów rozwijających się.
EnglishIt really is a very powerful exercise to talk to people directly about the European Union.
Porozmawiać z ludźmi bezpośrednio o Unii Europejskiej to naprawdę potężna operacja.
EnglishIt's a powerful way of solving intractable problems using natural selection.
To bardzo efektywny sposób rozwiązywania trudnych problemów za pomocą doboru naturalnego.
EnglishWe need the Commission to call for these things with a powerful voice.
Potrzebna jest nam Komisja, która będzie domagać się takich działań donośnym głosem.
EnglishAnd a lot of this comes together in a philosophy of change that I find really is powerful.
Wszystko to łączy filozofia czynienia zmian i uważam to za bardzo potężne narzędzie.