EN pot
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

przyganiał kocioł garnkowi
You may look at me as an Irish Member of this House and say: is this the pot calling the kettle black?
Możecie państwo spojrzeć na mnie, posła do PE reprezentującego Irlandię i zapytać: czy to nie kocioł przygania garnkowi?
In that day shall there be upon the bells of the horses, HOLY UNTO JEHOVAH; and the pots in Jehovah's house shall be like the bowls before the altar.
Dnia onego będzie na rzędach końskich napisane: Świętobliwość Pańska; a kotłów będzie w domu Pańskim, jako miednic przed ołtarzem.
pot (też: jug)
They decide to make a cake, and in order to make it really tasty, they throw everything that they like into the pot.
Postanawiają oni upiec ciasto, i aby było naprawdę smaczne, wrzucają do garnka wszystko to, co lubią.
You may look at me as an Irish Member of this House and say: is this the pot calling the kettle black?
Możecie państwo spojrzeć na mnie, posła do PE reprezentującego Irlandię i zapytać: czy to nie kocioł przygania garnkowi?
We are also throwing lots of ingredients and fine-sounding commitments and recommendations into the pot, but we are not at all sure that they will go well together.
My także wrzucamy do jednego garnka wiele składników i pięknie brzmiących zobowiązań i zaleceń, ale wcale nie jesteśmy pewni, czy będą one do siebie pasować.
pot (też: jar, jam-jar)
pot (też: jug, juglet)
pot (też: jar, ring of tree)
pot (też: chamber pot, bed-pan)
Now, not all of us have meadows, or lawns that we can convert, and so you can always, of course, grow a meadow in a pot.
Nie wszyscy mamy łąki albo trawniki, które można w nie zamienić, ale można hodować łąkę w doniczce.

2. "billiards"

3. potoczny

pot (też: ganja, herb)
pot (też: weed)
volume_up
maryśka {f.} [pot.]

4. "gambling", Amerykański angielski

pot (też: bank)
pot (też: bank, kitty)
However, they receive only the leftovers of the EU's agricultural subsidy pot.
Otrzymują one jednak tylko resztki z unijnej puli dotacji rolniczych.
Mamy wspólną pulę środków finansowych.
In contrast, it is possible to divert millions of euro from the EU funding pot without running almost any risk at all.
Z kolei możliwe jest przechwycenie milionów euro z unijnej puli funduszy bez ponoszenia niemal żadnego ryzyka.

Przykłady użycia - "pot" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHowever, they receive only the leftovers of the EU's agricultural subsidy pot.
Otrzymują one jednak tylko resztki z unijnej puli dotacji rolniczych.
EnglishFor as the crackling of thorns under a pot, so is the laughter of the fool: this also is vanity.
Bo jaki jest trzask ciernia pod garncem, tak jest śmiech głupiego; i toć jest marność.
EnglishThese are refrigerators that require no electricity; they're pot within a pot design.
Te lodówki pracują bez zasialnia, no jednej pojemnik w drugim.
EnglishEconomically strong and weak economies are first arbitrarily thrown together in the same pot.
Gospodarki silne i słabe arbitralnie wrzuca się do tego samego worka.
EnglishFinancial recoveries from the agricultural pot should be used for their original purpose.
Zwroty finansowe z dziedziny rolnictwa należy wykorzystać zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem.
EnglishThe vial is supplied in a lead pot of appropriate thickness.
Fiolka jest dostarczana w pojemniku ołowianym o odpowiedniej grubości.
EnglishGrace goes to make the coffee and finds by the coffee a pot containing a white powder, which is sugar.
Grace idzie zrobić kawę i znajduje przy dzbanku pudełko, zawierające biały proszek - cukier.
EnglishAnd he cast it into the pot; and he said, Pour out for the people, that they may eat.
I jedli, i nie było nic więcej złego w garncu.
EnglishEverything and more has been chucked into one big melting pot and our citizens are expected to digest this gunge.
Do jednego kotła wrzucono wszelkie możliwe aspekty i oczekuje się, że obywatele strawią taką papkę.
EnglishIt was just one of those pot-luck things where you get it right first time.
EnglishThey decide to make a cake, and in order to make it really tasty, they throw everything that they like into the pot.
Postanawiają oni upiec ciasto, i aby było naprawdę smaczne, wrzucają do garnka wszystko to, co lubią.
EnglishNow, not all of us have meadows, or lawns that we can convert, and so you can always, of course, grow a meadow in a pot.
Nie wszyscy mamy łąki albo trawniki, które można w nie zamienić, ale można hodować łąkę w doniczce.
EnglishSweeten the pot, I'll charge you with Mount's death, too.
Oskarżę Cię również o śmierć Mount' a
EnglishIn contrast, it is possible to divert millions of euro from the EU funding pot without running almost any risk at all.
Z kolei możliwe jest przechwycenie milionów euro z unijnej puli funduszy bez ponoszenia niemal żadnego ryzyka.
EnglishFor a long time, that system worked very well because there were only a very small number of people paying into the pot.
Przed długi czas system ten funkcjonował bardzo sprawnie, gdyż do puli dokładała bardzo niewielka liczba ludzi.
EnglishIt was repeatedly asserted in the debate that this involved some sleight of hand or shifting of money from one pot to another.
W czasie debaty kilkakrotnie padały stwierdzenia o kuglarstwie lub przelewaniu środków z jednej puli do drugiej.
EnglishThus even the more frugal budget specialists laid aside their concerns and we opened another funding pot.
Z tego względu nawet najbardziej oszczędni specjaliści od budżetu wyzbyli się wątpliwości i uruchomiliśmy kolejną transzę finansowania.
Englishand he struck it into the pan, or kettle, or caldron, or pot; all that the flesh-hook brought up the priest took therewith.
I wrażał je w statek, albo w kocieł, albo w panew, albo w garniec, a coklowiek wyjął widełkami, to sobie brał kapłan.
EnglishWe have a common pot of funding.
EnglishFrom this perspective, it is not a matter simply of transferring from one pot to another but of a new use for the resources.
Z tego punktu widzenia nie chodzi więc tylko o przeniesienie środków z jednej puli do drugiej, ale o nowy sposób wykorzystania zasobów.