EN to postpone
volume_up
[postponed|postponed] {czasownik}

We should postpone the vote until tomorrow.
Powinniśmy przełożyć głosowanie na jutro.
Z tego względu powinniśmy ją przełożyć.
Vaccination should be postponed in the case of fever or acute disease.
Szczepienie należy przełożyć w przypadku gorączki lub ostrej choroby.
It would be best to postpone the non-legislative reports to the July part-session.
Najrozsądniej byłoby odłożyć sprawozdania nielegislacyjne na lipcową sesję miesięczną.
In April 2009, the Budgetary Control Committee decided to postpone discharge to the Council.
W kwietniu 2009 roku Komisja Kontroli Budżetowej postanowiła odłożyć w czasie udzielenie Radzie absolutorium.
I have to postpone our meeting until…
Muszę odłożyć nasze spotkanie do czasu...
to postpone
In anticipation of this, I actually believe that we should postpone the discharge.
W oczekiwaniu na to naprawdę uważam, że powinniśmy odroczyć absolutorium.
That is why we wanted to postpone voting on the resolution until the September part-session.
Dlatego też chcieliśmy odroczyć głosowanie do sesji wrześniowej.
(Parliament decided to postpone the final vote)
(Parlament postanowił odroczyć głosowanie końcowe)
I believe that this will happen in 2013, and that no one will want to think of ways of postponing it further.
Wierzę, że dojdzie do tego w 2013 r. i nikomu nie przyjdą do głowy w tym zakresie żadne pomysły, żeby przesuwać to na kolejne lata.
In my opinion we are thus postponing the necessary technology transformation in our part of the world.
Moim zdaniem przesuwamy w ten sposób w czasie niezbędną transformację technologiczna w naszej części świata.
I no longer want to postpone anything in life.
Nie chcę już więcej w moim życiu odkładać czegoś na później.
This indicates to us that you propose postponing controversial or difficult issues.
Dla nas oznacza to, że proponuje pan odkładać na później sprawy kontrowersyjne lub trudne.
This must not be postponed until next year.
Nie możemy odkładać tego celu na kolejny rok.
This is a major challenge for Europe that can be postponed no longer.
To główne wyzwanie dla Europy, którego nie można dłużej przekładać na później.
Technical reasons cannot be used to postpone voting on reports which have serious repercussions for European citizens.
Przyczyny techniczne nie mogą być powodem przekładania głosowania nad sprawozdaniami, niezwykle istotnymi dla europejskich obywateli.
The international community tolerated their being postponed year after year by the regime of Laurent Gbagbo.
Społeczność międzynarodowa tolerowała przekładanie tych wyborów z roku na rok przez reżim Laurenta Gbagbo.
For the same reason as Mr Sacconi, but with a different conclusion, I see absolutely no reason to postpone.
Z tego samego powodu, co pan poseł Sacconi, ale wyciągając inne wnioski nie widzę powodów, żeby odraczać głosowanie.
This is why we are postponing the granting of discharge.
Z tego właśnie względu odraczamy udzielenie absolutorium.
We are postponing our vote, but what are you doing?
My odraczamy głosowanie, tymczasem co robi pan?
to postpone (też: to refrain)
volume_up
wstrzymać się {czas. zwr.}
to postpone (też: to refrain)
to postpone (też: to adjourn, to defer)
volume_up
przełożyć {czas. dk}
We should postpone the vote until tomorrow.
Powinniśmy przełożyć głosowanie na jutro.
Z tego względu powinniśmy ją przełożyć.
Vaccination should be postponed in the case of fever or acute disease.
Szczepienie należy przełożyć w przypadku gorączki lub ostrej choroby.
to postpone (też: to defer)
to postpone (też: to defer)

Przykłady użycia - "to postpone" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is not an appeal to postpone our actions in the field of public finances.
To nie jest apel o odroczenie naszych działań na polu finansów publicznych.
EnglishWe must vote against the interim agreement and we must not postpone our vote.
Musimy głosować za odrzuceniem umowy tymczasowej i nie możemy zwlekać z głosowaniem.
EnglishTo postpone it any longer, Madam President, really would not be acceptable.
Odkładanie tego na później, pani przewodnicząca, naprawdę jest nie do zaakceptowania.
EnglishWe are not rich enough to be able to postpone dealing with this topic.
Nie jesteśmy dostatecznie bogaci, aby móc opóźniać rozwiązanie tego problemu.
EnglishIf we postpone the decision in the Council, we will lose two important weeks of negotiations.
Jeśli odłożymy podjęcie przez Radę decyzji, stracimy dwa ważne tygodnie negocjacji.
EnglishAll models show it will postpone warming for about six years in 2100.
Wszystkie modele pokazują, że opóźniłoby to ocieplenie o około sześć lat w roku 2100.
EnglishIt is recommended to postpone vaccination until after completion of the pregnancy.
Zaleca się odroczenie kolejnej dawki do czasu rozwiązania ciąży.
EnglishI will put the request to postpone the vote tabled by Mr Daul to the vote.
Przedkładam pod głosowanie wniosek o odroczenie głosowania, przedłożony przez pana posła Daula.
EnglishIt might be necessary to postpone the vaccination until recovery.
Może być wówczas konieczne odłożenie szczepienia do czasu wyzdrowienia.
EnglishI think therefore that it is indeed wise to postpone this vote until Strasbourg.
W związku z tym uważam, że w istocie jest rozsądne przełożenie tego głosownia do czasu sesji w Strasburgu.
EnglishWe think that decisions need to be made urgently, so we cannot postpone the vote.
Uważamy, że decyzje należy podjąć niezwłocznie, zatem nie możemy pozwolić sobie na przesuniecie głosowania.
EnglishIn other words, if we postpone matters and give ourselves more time, it will come into effect.
Innymi słowy, jeżeli odłożymy sprawę na później i damy sobie więcej czasu, umowa ta wejdzie w życie.
EnglishSecondly - but this is rich - you say: 'why postpone further?'
Po drugie - co bardzo ważne - mówi pan: "po co dalej zwlekać?”.
EnglishAny attempt to reduce, weaken or postpone the promises made must be fought.
Należy stawić opór wszelkim próbom zmierzającym do ograniczenia, osłabienia lub odwlekania złożonych obietnic.
EnglishIn such cases it is recommended to postpone the vaccination until the end of the disease or treatment.
W tych przypadkach zaleca się przełożenie szczepienia do momentu zakończenia choroby lub leczenia.
EnglishTherefore, I ask that we postpone this until the June plenary.
Dlatego proszę o przesunięcie debaty na sesję czerwcową.
EnglishI do not understand how that will be possible if we postpone most of our efforts until 2020 and beyond.
Nie rozumiem, jak to będzie możliwe, jeśli teraz odłożymy większość wysiłków na rok 2020 i później.
EnglishTo postpone the necessary adaptation on home soil until after 2020 is counterproductive.
Odkładanie koniecznych dostosowań na własnym terenie na okres po roku 2020 przyniesie skutki odwrotne od zamierzonych.
EnglishThis will merely postpone it.
Nie zapobiegnie to kryzysowi, jedynie go odroczy.
EnglishWe, therefore, recommend to Parliament that it postpone granting discharge for the Council's budget.
Dlatego proponujemy, by Parlament odroczył decyzję dotyczącą udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Rady.