EN pledge
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

pledge (też: collateral, deposit, hock)
There are that pluck the fatherless from the breast, And take a pledge of the poor;
Porywają sierotkę od piersi, a od ubogiego biorą zastaw.
Take his garment that is surety for a stranger; And hold him in pledge [that is surety] for a foreign woman.
Weźmij szatę tego, któryć ręczył za obcego; a od tego, który ręczył za cudzoziemkę, weźmij zastaw jego.
Thou shalt stand without, and the man to whom thou dost lend shall bring forth the pledge without unto thee.
Ale na dworze zostaniesz, a człowiek, któremuś pożyczył, wyniesie do ciebie zastaw przed dom.
pledge (też: guarantee)
Give now a pledge, be surety for me with thyself; Who is there that will strike hands with me?
Staw mi, proszę, rękojmię za się.
pledge (też: forfeit)
pledge (też: cue, omen, portent, shibboleth)
pledge (też: argument, evidence, proof, testament)
This is testimony to the EU pledge to help the country recover from successive crises.
To jest dowód na wypełnienie przez UE zobowiązania pomocy temu krajowi w odbudowie po kryzysie.
Let this pledge to partnership be reflected in practice.
Niech to zobowiązanie do partnerstwa znajdzie swoje odzwierciedlenie w praktyce.
I would like to welcome the pledge on intermodal transport.
Z zadowoleniem przyjmuję zobowiązanie dotyczące transportu intermodalnego.
I therefore welcome Commissioner Reding's 'Women on the Board Pledge for Europe' initiative.
Z tego względu cieszę się z inicjatywy pani komisarz Reding "Kobiety w zarządzie - zobowiązanie dla Europy”.
pledge (też: oath, swearing)
In my view, they have yet to honour either of these pledges.
Według mnie muszą oni jeszcze dopełnić obydwu tych przysiąg.
pledge (też: promise, vow)
I came here to deliver a message of hope and to make a solemn pledge.
Przybyłem tu z przesłaniem nadziei oraz po to, by złożyć uroczyste przyrzeczenie.
My pledge here before you constitutes a unilateral declaration of a state under international law.
Moje przyrzeczenie przed Wami stanowi jednostronną deklarację państwa na mocy prawa międzynarodowego.
Our constructive unilateralism and the pledge I have just made will not have the expected impact if our European friends do not speak out the truth.
Nasz konstruktywny unilateralizm ani złożone przed chwilą przyrzeczenie nie przyniosą jednak spodziewanego skutku, jeśli nasi europejscy przyjaciele nie powiedzą, jaka jest prawda.
pledge

2. "money promised to charity"

3. archaiczne

pledge (też: wassail, toast)

4. Edukacja, Amerykański angielski

Synonimy (angielski) dla "pledge":

pledge

Przykłady użycia - "pledge" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAnd if he be a poor man, thou shalt not sleep with his pledge;
A jeźliby on człowiek był ubogi, nie układziesz się z zastawem jego.
EnglishOut of this pledge, we have already committed EUR 327 million.
Z tej zadeklarowanej kwoty rozdysponowaliśmy już 327 milionów euro.
EnglishIts founding fathers brought it to life as a pledge of peace, as a mission to create a strong Europe.
Ojcowie założyciele urzeczywistnili ją jako gwarancję pokoju, jako misję stworzenia silnej Europy.
EnglishThis is part of a pledge made by the Commission at the conference in Brussels in April this year.
Jest to część zobowiązania podjętego przez Komisję na konferencji w Brukseli w kwietniu bieżącego roku.
EnglishWe have learned from our experiences: the EU is definitely living up to its pledge and to our commitment.
Wyciągamy wnioski z naszych doświadczeń: UE zdecydowanie wywiązuje się z deklaracji i obietnic.
EnglishWhen thou dost lend thy neighbor any manner of loan, thou shalt not go into his house to fetch his pledge.
Gdy pożyczysz czego bliźniemu twemu, nie wchodźże do domu jego, abyś wziął co w zastawie od niego.
EnglishThou shalt not wrest the justice [due] to the sojourner, [or] to the fatherless, nor take the widow's raiment to pledge;
Nie wywrócisz sądu przychodniowi, ani sierocie, ani weźmiesz w zastawie szaty wdowy;
EnglishA specific financial pledge is needed to achieve this.
Aby to osiągnąć, potrzeba konkretnej gwarancji finansowej.
EnglishNo man shall take the mill or the upper millstone to pledge; for he taketh [a man's] life to pledge.
Nikt nie weźmie w zastawie zwierzchniego i spodniego kamienia młyńskiego; bo takowy jakoby duszę brał w zastawie.
EnglishThe pledge made by the Commission has been honoured.
Obietnica złożona przez Komisję została dotrzymana.
EnglishI would just once again make a pledge to Mr Moraes and the others that this is an important building block.
Chciałabym raz jeszcze zapewnić pana Moraesa i pozostałe osoby, że dokument ten jest ważnym elementem składowym.
EnglishWe are faced with a broken voluntary pledge - no doubt about that - and we therefore need regulation.
Nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia ze złamanym dobrowolnym zobowiązaniem i z tego względu potrzebujemy uregulowania.
EnglishI assumed the EU would make one pledge, but I am hearing that in Coreper, they are discussing several pledges.
Zakładałam, że UE przedstawi jedną deklarację, ale słyszałam, że na posiedzeniu COREPER omawiano kilka deklaracji.
EnglishAnd he said, What pledge shall I give thee?
I żeby rządziły dzień i noc, i czyniły rozdział między światłością, i między ciemnością; i widział Bóg, że to było dobre.
EnglishHe has now reneged on that pledge.
Englishand bring these ten cheeses unto the captain of their thousand, and look how thy brethren fare, and take their pledge.
A tych dziesięć młodych serów doniesiesz rotmistrzowi; a bracią swą nawiedziwszy dowiesz się, jako się mają, i zastawę ich wydźwigniesz.
EnglishThen we had a pledge of a common European energy policy, but three years on it seems like nothing has changed.
Już wówczas obiecywano nam wspólną europejską politykę energetyczną, lecz mimo upływu trzech kolejnych lat, jak się wydaje, nic się nie zmieniło.
EnglishTen years ago, a Stability and Growth Pact was signed with a solemn pledge that it would keep public finances in order.
Dziesięć lat temu podpisano pakt stabilności i wzrostu, a także uroczyście obiecano, że pomoże on utrzymać porządek w finansach publicznych.
EnglishThis pledge has not been honoured in the period since 1997, and I am afraid we are still waiting for aviation to be incorporated into the Protocol.
Od 1997 r. nie było to respektowane i obawiam się, że musimy jeszcze poczekać na włączenie lotnictwa do protokołu.
EnglishAnd Judah sent the kid of the goats by the hand of his friend the Adullamite, to receive the pledge from the woman's hand: but he found her not.
I rzekł Bóg: Niech hojnie wywiodą wody płaz duszy żywiącej; a ptactwo niech lata nad ziemią, pod rozpostarciem niebieskim.