"pleasure" po polsku

EN

"pleasure" - polskie tłumaczenie

volume_up
to pleasure {czas. przech.}

EN pleasure
volume_up
{rzeczownik}

It is also a huge pleasure to follow Mr Fatuzzo in an explanation of vote.
To również ogromna przyjemność słuchać wyjaśnień posła Fatuzzo dotyczących głosowania.
Madam President, it is a pleasure to be here this afternoon.
To przyjemność - być tu dzisiejszego popołudnia.
It was a pleasure to work with the Commission and with the Council.
To była przyjemność pracować i z Komisją i z Radą.
pleasure (też: accolade, honor, honour)
I think it is an honour and a pleasure that we, specifically, are able to hold the final dialogue.
Uważam to za zaszczyt i przyjemność, że właśnie my możemy prowadzić ten końcowy dialog.
Dr Jahangir, I have great pleasure in inviting you now to address the European Parliament.
Mam ogromny zaszczyt poprosić panią o wystąpienie przed Parlamentem Europejskim.
Mr Sampaio, it is my great honour and pleasure to be able to welcome you to the European Parliament.
Mam wielki zaszczyt i przyjemność powitać pana w Parlamencie Europejskim.

Synonimy (angielski) dla "pleasure":

pleasure

Przykłady użycia - "pleasure" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLatvia notes with pleasure the European Commission's proposals in this regard.
Łotwa odnotowuje z radością propozycje Komisji Europejskiej w tym zakresie.
EnglishDo good in thy good pleasure unto Zion: Build thou the walls of Jerusalem.
Albowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani całopalenia przyjmiesz.
EnglishJehovah taketh pleasure in them that fear him, In those that hope in his lovingkindness.
Kocha się Pan w tych, którzy się go boją, a którzy ufają w miłosierdziu jego.
EnglishThe works of Jehovah are great, Sought out of all them that have pleasure therein.
Wielkie sprawy Pańskie, jawne u wszystkich, którzy się w nich kochają.
EnglishWe receive this news with pleasure and pride, as the Treaty will enable further enlargement.
Ta miła wiadomość napawa nas dumą, gdyż traktat umożliwi dalsze rozszerzenie UE.
EnglishBehold, in the day of your fast ye find [your own] pleasure, and exact all your labors.
Oto w dzień postu waszego przewodzicie wolę swoję, a wszystkie prace swoje wyciągacie.
EnglishIt was and is always a pleasure to work with you and with your colleagues in the Commission.
Z panią i z pani kolegami w Komisji zawsze współpracowało i współpracuje się miło.
Englishfor it is God who worketh in you both to will and to work, for his good pleasure.
Albowiem Bóg jest, który sprawuje w was chcenie i skuteczne wykonanie według upodobania swego.
EnglishFor Jehovah taketh pleasure in his people: He will beautify the meek with salvation.
Albowiem się kocha Pan w ludu swym; pokornych zbawieniem uwielbia.
EnglishFor it was the good pleasure [of the Father] that in him should all the fulness dwell;
Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim wszystka zupełność mieszkała.
English"Did I evaluate what would be the highest pleasure like Mill would?
"Czy oszacowałem, co przyniesie największą korzyść, jak Mill by to zrobił?
English(MT) I too, welcome the result of the Irish referendum with pleasure.
(MT) Ja również z zadowoleniem przyjąłem wynik irlandzkiego referendum.
EnglishHe that loveth pleasure shall be a poor man: He that loveth wine and oil shall not be rich.
Mąż, który dobrą myśl miłuje, staje się ubogim; a kto miłuje wino i olejki, nie zbogaci się.
EnglishThese are the gentle giants that I've had the pleasure of meeting face to face many times underwater.
Wiele razy miałam okazję spotkać te łagodne olbrzymy oko w oko w głębinach morskich.
EnglishI had the pleasure of borrowing from the Longitude Prize and the Orteig Prize that put Lindbergh forward.
Zainspirowały mnie nagrody Longitude i Orteiga - ta uruchomiła karierę Lindbergha.
EnglishConsider briefly an important source of aesthetic pleasure, the magnetic pull of beautiful landscapes.
Zatrzymajmy się na źródle zadowolenia estetycznego z pięknych krajobrazów.
EnglishIt was a pleasure to work with Malcolm Harbour on a written declaration on SMEs.
Praca nad oświadczeniem pisemnym w sprawie MŚP z panem posłem Harbourem przebiegała w doskonałej atmosferze.
English(NL) Madam President, it is a pleasure to see you here again.
(NL) Pani Przewodnicząca! Bardzo się cieszę, widząc tu Panią ponownie.
EnglishHe gave entertainment, pleasure and relief to so many human beings when they needed it the most.
Przynosił rozrywkę, radość, wytchnienie tak wielu ludziom, gdy tego najbardziej potrzebowali.
EnglishI am sure it gives you much less pleasure than it gives us.
Jestem pewien, że jest to dla państwa dużo mniej przyjemne niż dla nas.