"pious" po polsku

EN

"pious" - polskie tłumaczenie

volume_up
pious {przym.}

EN pious
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

volume_up
pobożny {przym. m.}
And the pious Muslims in Turkey saw that they can change the political system by voting.
Pobożni muzułmanie w Turcji zobaczyli, że mogą zmienić system polityczny poprzez głosowanie.
pious (też: god-fearing)
volume_up
bogobojny {przym. m.}
pious
volume_up
zbożny {przym. m.}
pious (też: saintly)
volume_up
świątobliwy {przym. m.}

2. Religia

pious
volume_up
nabożny {przym. m.}

Przykłady użycia - "pious" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishToo often in this report we content ourselves with lofty aims and pious hopes.
W zbyt wielu punktach tego sprawozdania zadowalamy się wzniosłymi celami i pobożnymi życzeniami.
EnglishGive Europe a chance and avoid wasting any more time with pious words.
Proszę dać Europie szansę i przestać marnować czas na pobożne życzenia.
EnglishAnd the pious Muslims in Turkey saw that they can change the political system by voting.
Pobożni muzułmanie w Turcji zobaczyli, że mogą zmienić system polityczny poprzez głosowanie.
EnglishThis will remain a pious hope until common asylum procedures are adopted.
Realizacja tego celu pozostanie pobożnym życzeniem do czasu przyjęcia wspólnych procedur azylowych.
EnglishThis is a kind offer, but remains merely a pious wish because things are as they are.
Jest to uprzejma oferta, która pozostaje jednak jedynie pobożnym życzeniem, ponieważ wszystko jest, jak jest.
EnglishPious hope on the inside, deafening silence on the outside.
W środku pobożne życzenia, a na zewnątrz głucha cisza.
EnglishThis comprehensive report contains a number of ideas which should be more than pious wishes.
To wyczerpujące sprawozdanie zawiera wiele pomysłów, które powinny stać się czymś więcej, niż tylko pobożnymi życzeniami.
EnglishHow are we going to make this pious wish a reality?
Jak zamierzamy zrealizować to pobożne życzenie?
EnglishNow there's the more urban middle-class pious Muslims
EnglishCarbon emissions will not be prevented by pious hopes and promises, unless they become part of the directive itself.
Emisje dwutlenku węgla nie znikną dzięki pobożnym życzeniom i obietnicom, jeśli nie zostaną wcielone w treść dyrektywy.
EnglishTo say here that the conflict that has been going on for decades will shortly bring 'positive results' is nothing more than a pious wish.
Mówienie, że konflikt, który toczy się od dziesięcioleci, przyniesie wkrótce "pozytywne rezultaty” jest niczym innym jak pobożnym życzeniem.
EnglishIn fact, it will take not only volition, fine words and pious hopes, but also genuine action which challenges our present lifestyle.
Inaczej mówiąc, potrzebne będą nie tylko dobra wola, ładne słówka i pobożne życzenia, ale również rzeczywiste działania, które zagrażają naszemu obecnemu stylowi życia.
EnglishIt might be better to say that some pious hopes are expressed that finally, the interests of customers and workers should be taken into account.
Być może lepiej byłoby stwierdzić, że w tekście zostały wyrażone pewne pobożne życzenia, że w końcu należałoby brać pod uwagę interesy klientów i pracowników.
EnglishIt is easy for them to sign up to pious resolutions at a time of economic prosperity, but, now that is not the case, they are reluctant to sign up to practical action.
Łatwo jest im podpisywać demagogiczne rezolucje w czasach dobrobytu gospodarczego, ale teraz nie chcą przyłączyć się do praktycznych działań.
EnglishWe should not be creating pious wishes and dreaming, and should incorporate only feasible targets into the strategy; after all, we have known since 1830 that we need a supra-national policy.
Nie należy mnożyć pobożnych życzeń i marzeń, a w strategii należy uwzględniać jedynie realne cele; od 1830 roku wiemy przecież, że konieczna jest polityka ponadnarodowa.
EnglishOur public reactions have been timid, expressing concern and addressing pious appeals for restraint and dialogue in the middle of revolutions, demonstrating a lack of practical sense.
Nasze reakcje publiczne były łagodne i polegały na wyrażaniu zaniepokojenia i pobożnym apelowaniu o umiar i dialog w środku rewolucji, co świadczy o braku poczucia rzeczywistości.
EnglishSo in the 20th century, you had this vicious cycle in the Arab world where you have a dictatorship suppressing its own people including the Islamic-pious, and they're reacting in reactionary ways.
W XX wieku, w świecie arabskim istniało błędne koło, gdzie dyktatura zabraniała wszystkiego swoim obywatelom, nawet islamskiej pobożności, a to powodowało szkodliwą reakcję.