"pillar" po polsku

EN

"pillar" - polskie tłumaczenie

volume_up
pillar {rzecz.}

EN pillar
volume_up
{rzeczownik}

pillar (też: linchpin, lynchpin, keystone)
This is why the first pillar of the pension system is of particular importance.
Oto, dlaczego pierwszy filar systemu emerytalnego jest szczególnie ważny.
The CAP's second pillar is of paramount importance for rural development.
Drugi filar WPR ma nadrzędne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich.
The common commercial policy is a pillar for the external relations of the European Union.
Wspólna polityka handlowa stanowi filar stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej.
pillar (też: column, pole, post, prism)
Another pillar, stone pillar on your right side.
Kolejny kamienny słup po prawej stronie.
And they brake down the pillar of Baal, and brake down the house of Baal, and made it a draught-house, unto this day.
Obalili też słup Baalowy, obalili i dom jego, a uczynili z niego wychody, aż do tego czasu.
The car on the left drove into the steel pillar.
Samochód po lewej wjechał w zwykły stalowy słup.

Synonimy (angielski) dla "pillar":

pillar

Przykłady użycia - "pillar" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThese are measures which should fall under the second pillar and cohesion policy.
To są działania, które powinny być w drugim filarze i w polityce spójności.
EnglishLet me deal with the first point: this is an area that comes under the second pillar.
Pozwólcie mi państwo objaśnić pierwszy punkt: obszar ten podlega drugiemu filarowi.
EnglishWe also need - and have spoken out in favour of this - a strong second pillar.
Potrzebujemy również - co już deklarowaliśmy - mocnego drugiego filaru.
EnglishI also intend to keep a strong second pillar in the future common agricultural policy.
Chcę również utrzymania mocnego drugiego filaru w przyszłej wspólnej polityce rolnej.
EnglishWe are trying to get the third pillar cooperation of police to work better.
Staramy się, aby współpraca policji w ramach trzeciego filaru była lepsza.
EnglishIt is essential that we should adhere to the established 'two-pillar model'.
Zasadnicze znaczenie ma utrzymanie przyjętego modelu dwóch filarów.
EnglishOur proposal is to further develop the economic pillar of our Economic and Monetary Union.
Proponujemy dalszą rozbudowę filaru gospodarczego naszej unii gospodarczej i walutowej.
EnglishThe way it is proposed, modulation seems too great and makes the first pillar unbalanced.
Proponowana modulacja wydaje się być zbyt poważna i zagraża równowadze pierwszego filaru.
EnglishWe do not favour the introduction of new coupled subsidies within the first pillar.
Nie popieramy wprowadzenia nowych dopłat związanych z wielkością produkcji w pierwszym filarze.
EnglishIt is also important to recall that FRONTEX is a first-pillar Community body.
Niezbędne jest także przypomnienie, że agencja Frontex jest organem pierwszego filaru Wspólnoty.
EnglishIn the first pillar we see the battle against the global financial crisis.
W pierwszym filarze widzimy walkę z globalnym kryzysem finansowym.
EnglishThe one after that, I stood on top of a hundred foot pillar for 36 hours.
Kolejna to stanie na trzydziestometrowym pilarze przez 36 godzin.
EnglishThe first is the lack of recognition of the importance of the third pillar in pension systems.
Pierwsza z nich dotyczy niedostrzegania wagi trzeciego filaru dla systemów emerytalnych.
EnglishThis includes making allocations in the first pillar, in particular, fairer.
Obejmuje to w szczególności wprowadzenie sprawiedliwszych zasad podziału w ramach pierwszego filaru.
EnglishThis should be the major pillar on which this new Commission is judged.
To działanie powinno być podstawą do oceny tej nowej Komisji.
EnglishThis will ensure adequate protection of the Dutch pillar system.
To zagwarantuje odpowiednią ochronę holenderskiego systemu filarów.
EnglishHe spake unto them in the pillar of cloud: They kept his testimonies, And the statute that he gave them.
W słupie obłokowym mówił do nich; a gdy strzegli świadectw jego i ustaw, które im podał,
EnglishFarms in Austria, in particular, benefit from both the 1st and 2nd pillar measures.
Gospodarstwa rolne w Austrii, w szczególności, korzystają zarówno ze środków pierwszego, jak i drugiego filaru.
EnglishData protection in the Framework Decision in the third pillar as soon as possible is important to us.
Ochrona danych zawarta jak najszybciej w decyzji ramowej trzeciego filaru jest dla nas ważna.
EnglishIndeed Mrs Dührkop Dührkop also noted the need for a framework decision in the third pillar.
Faktycznie pani Dührkop Dührkop wskazała również na zapotrzebowanie na decyzję ramową w trzecim filarze.