EN phrase
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Allow me to begin with a phrase used by Mr Verhofstadt.
Pozwolę sobie zacząć od zwrotu użytego przez pana Verhofstadta.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, in order to reflect the reality of the situation in Georgia, I would like to add a phrase after 'South Ossetia and Abkhazia'.
W celu odzwierciedlenia sytuacji w Gruzji chciałabym dodać zwrot po "Południowa Osetia i Abchazja”.
And when it finds one of those phrases, it grabs the full sentence up to the period and also tries to identify demographic information about the author.
I kiedy znajdzie jeden z tych zwrotów, pobiera całe zdanie do kropki i stara się również zidentyfikować demograficzne informacje o autorze.
The phrase 'just a housewife' needs to be outlawed.
Wyrażenie "zwykła gospodyni domowa” powinno zostać zakazane.
(FR) Mr President, we wish the following phrase to be added to point A:
(FR) Panie przewodniczący, chcielibyśmy, aby następujące wyrażenie zostało dodane do punktu A:
In South Africa, they have a phrase called Ubuntu.
W Afryce Południowej mają wyrażenie "ubuntu".
phrase (też: mind, opinion, sentence, statement)
Co to zdanie naprawdę oznacza?
In my opinion, intercultural dialogue is not an empty phrase.
Moim zdaniem dialog międzykulturowy nie jest pustym frazesem.
Mr Alvaro, the problem is that, in the different language versions, this phrase was structured in a different way.
Problem polega na tym, że w różnych wersjach językowych zdanie to jest odmiennie skonstruowane.

2. Językoznawstwo

phrase
The problem, as we see it, has to do with a single, simple word: "space," or a single, simple phrase: "real world geometry."
Problem — tak myślimy — jest związany z jednym prostym słowem: „przestrzeń” lub jedną prostą frazą: „geometria świata realnego”.
It just adds, at the end, the phrase: 'in accordance with national custom and practice'.
Na końcu zwykle dodaje się frazę: "zgodnie ze krajową praktyką i zwyczajami”.
Ladies and gentlemen, in the 1980s we coined the phrase 'democratic deficit'.
Panie i Panowie! W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku ukuliśmy frazę "deficyt demokracji”.
phrase

Przykłady użycia - "phrase" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe phrase 'young people' does not appear a single time in these general guidelines.
Określenie "młodzi ludzie” nie pojawia się ani razu w tych ogólnych wytycznych.
EnglishThe rapporteur has summed up the sea's importance to Europe in just one phrase.
Sprawozdawca podsumował znaczenie morza dla Europy w jednym akapicie.
EnglishWe should consider the phrase of François Mitterrand: 'nationalism is war'.
Powinniśmy zastanowić się nad słowami François Mitterranda: "nacjonalizm oznacza wojnę”.
EnglishVerified listings also appear to users with the phrase "Verified by Business Owner."
W zweryfikowanych wpisach użytkownicy widzą komunikat „Zweryfikowane”.
EnglishSo, in that context, the phrase 'pensions time bomb' is certainly accurate.
Tak więc w tym kontekście określenie "emerytalna bomba zegarowa” istotnie jest prawdziwe.
EnglishYou're really a driver or a passenger -- to use a Volkswagen phrase. ~~~ Makers are in control.
Naprawdę jesteście kierowcą lub pasażerem jeśliby używać sloganu Volkswagena.
EnglishThis is a phrase that also seems to apply sometimes in Brussels.
To sformułowanie zdaje się również mieć czasami zastosowanie w przypadku Brukseli.
EnglishThis phrase encapsulates the hope that people can learn from history.
Ta sentencja przynosi nadzieję, że z historii można wyciągnąć naukę.
EnglishInside the bookshop Altro quando, the owner had put up a banner bearing the phrase 'I love Milingo'.
W księgarni Altro quando właściciel umieścił transparent z napisem "Kocham Milingo”.
EnglishThat's the phrase which I learned from my son George, who is there in the audience.
Mówił mi o niej syn George, który jest wśród publiczności.
EnglishIt might be the evolutionary origin of the phrase, "she's got him by the balls."
To ewolucyjne źródło powiedzenia: "Trzyma go za jaja".
EnglishAnd the one that I did not submit, which I still like, I wanted to use the same phrase.
A oto projekt, którego nie opublikowałem, ale który wciąż lubię. ~~~ Chciałem użyć tej samej frazy.
EnglishThe word 'thrombin' and the phrase 'reconstituted meat' have seemingly been clearly shown.
Wydaje się, że słowo "trombina” i sformułowanie "mięso rekonstruowane” zostały wyraźnie pokazane.
EnglishHowever, I cannot understand the scaremongering that has been associated with the phrase 'climate change'.
Nie potrafię jednakże zrozumieć paniki powiązanej ze zwrotem "zmiany klimatu”.
EnglishThat is why I called for the last phrase of the amendment to be deleted.
Dlatego też wzywałem do zmiany lub skreślenia tej poprawki.
EnglishWe must, if you will pardon the phrase, make solidarity operational.
Musimy, proszę mi wybaczyć, zaprząc solidarność do działania.
English. - Madam President, I note the phrase 'a fixed and irrevocable date'.
w imieniu grupy IND/DEM. - Pani przewodnicząca! Odnotowuję określenie "ustalona i nieodwołalna data".
EnglishYet here we are talking about milk quotas, a phrase that makes the European Union sound like the 'EUSSR'.
Jednak rozmawiamy dzisiaj o kwotach mlecznych, przez co Unia Europejska brzmi bardziej jak UESRR.
EnglishThe clue is in the phrase, and the answer is 'socialism'.
Wskazówkę znajdziemy w zdaniu, a odpowiedź brzmi "socjalizm”.
EnglishThe clause on mutual solidarity will remain just an empty phrase if we do not connect these energy systems.
Jeżeli tych systemów nie połączymy, klauzula o wzajemnej solidarności pozostanie pustym sloganem.