"to persuade" po polsku

EN

"to persuade" - polskie tłumaczenie

EN to persuade
volume_up
[persuaded|persuaded] {czasownik}

1. ogólne

It was difficult to persuade the Council to adjust the multiannual budget.
Trudno było przekonać Radę do dostosowania wieloletniego budżetu.
We must persuade our economy and society that the elderly are not a burden.
Musimy przekonać naszą gospodarkę i nasze społeczeństwo, że ludzie starsi nie są ciężarem.
Fifthly, we will manage to persuade the rest of the world to follow our obligations.
Po piąte, uda nam się przekonać resztę świata, aby podejmowała ustalone przez nas zobowiązania.
to persuade (też: to egg on, to encourage)
And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.
A gdy się on nie dał namówić, daliśmy pokój, mówiąc: Niech się stanie wola Pańska.
Now the chief priests and the elders persuaded the multitudes that they should ask for Barabbas, and destroy Jesus.
Ale przedniejsi kapłani i starsi namówili lud, aby prosili o Barabbasza, a Jezusa, aby stracili.
And ye see and hear, that not alone at Ephesus, but almost throughout all Asia, this Paul hath persuaded and turned away much people, saying that they are no gods, that are made with hands:
A widzicie i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale mało nie po wszystkiej Azyi ten Paweł namówił i odwrócił wielki lud, mówiąc: Że to nie są bogowie, którzy są rękami uczynieni.
However, we have persuaded every Member State to take part.
Namawiamy jednak każde państwo członkowskie do udziału w testach.
Knowing therefore the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God; and I hope that we are made manifest also in your consciences.
Przetoż wiedząc o tym strachu Pańskim, ludzi do wiary namawiamy, a Bogu jawnymi jesteśmy; i mam nadzieję, iż w sumieniach waszych jawnymi jesteśmy.
And he entered into the synagogue, and spake boldly for the space of three months, reasoning and persuading [as to] the things concerning the kingdom of God.
A wszedłszy do bóżnicy, mówił bezpiecznie przez trzy miesiące, nauczając i namawiając ich do królestwa Bożego.

2. "skłonić do uwierzenia"

to persuade
to persuade (też: to convince)
volume_up
wmawiać {czas. ndk}
Stop persuading yourself that the Treaty of Lisbon is a necessary evil.
Proszę przestać sobie wmawiać, że traktat lizboński jest złem koniecznym.
We should not try to persuade ourselves that a CO2 limit for light commercial vehicles will save the world's climate.
Nie powinniśmy próbować sobie wmawiać, że ograniczenie emisji CO2 z lekkich samochodów dostawczych uratuje światowy klimat.
And that's one of the reasons why Arthur Andersen chose to launch Accenture rather than try to persuade the world that Andersen's could stand for something other than accountancy.
Właśnie z tego powodu firma Arthur Andersen stworzyła Accenture zamiast próbować wmawiać światu, że Andersen może znaczyć coś innego niż księgowość.

Przykłady użycia - "to persuade" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe EU should persuade Member States to raise the retirement age.
UE powinna skłonić państwa członkowskie do podwyższenia wieku emerytalnego.
EnglishBeware lest Hezekiah persuade you, saying, Jehovah will deliver us.
Niech was nie zwodzi Ezechyjasz, mówiąc: Pan nas wybawi.
EnglishWhat means can we use to successfully persuade the biggest polluters to cut their emissions?
Jakie środki możemy podjąć w celu skutecznego przekonania największych emitentów do ograniczenia ich emisji?
EnglishFinally, concerning spectrum: I had no need to persuade Parliament of the importance of this subject.
Na koniec chcę poruszyć sprawę widma: nie ma potrzeby, by przekonywać Parlament o znaczeniu tej kwestii.
EnglishAlso needed is a campaign to persuade people to join the Lifelong Learning Programme and to retrain.
Potrzebna jest również kampania przekonująca do programu uczenia się przez całe życie oraz przekwalifikowania się.
EnglishThe EU should act decisively and consistently to persuade the Pakistani authorities to repeal this cruel law.
Unia Europejska powinna zdecydowanie i konsekwentnie nalegać, by władze Pakistanu uchyliły tę okrutną ustawę.
EnglishMr President, the package on the Treaty should be sufficient to persuade the Irish to change their minds.
Panie przewodniczący! Pakiet związany z traktatem powinien wystarczyć do przekonania Irlandczyków do zmiany zdania.
EnglishHow do we persuade our own governments to raise our 2020 ambitions from 20% to 30% cuts in CO2?
W jaki sposób przekonamy nasze własne rządy do zwiększenia naszych ambicji zredukowania emisji CO2 do 2020 roku z 20 % do 30 %?
EnglishYes, there is a job to be done to persuade the Irish electorate about the positive benefits of the European Union.
Faktycznie stoi przed nami zadanie przekonania wyborców irlandzkich do korzyści, jakie niesie Unia Europejska.
EnglishI urge the High Representative to take all possible steps to persuade him to grant clemency in this case.
Wzywam wysoką przedstawiciel do podjęcia wszelkich działań zmierzających do skłonienia go do skorzystania z prawa łaski.
EnglishAnd this takes the long-term steady courage of the day-in day-out struggle to educate, to persuade and to win acceptance.
Wymaga to ciągłej odwagi w codziennym zmaganiu się z edukowaniem, przekonywaniem i zdobywaniem akceptacji.
EnglishWe took a while to persuade him to act.
Dość długo musieliśmy go przekonywać do działania.
EnglishI regularly change my opinions because of you, not to keep you happy, but simply because you persuade me.
Regularnie zmieniam zdanie z państwa powodu, nie dlatego, aby państwa zadowolić, ale po prostu dlatego, że mnie państwo przekonują.
EnglishHere we are approving more money to try and persuade the public to vote for the wretched Lisbon Treaty.
Zatwierdzamy tu większe kwoty przeznaczone na próby przekonania opinii publicznej do głosowania za nieszczęsnym traktatem lizbońskim.
EnglishHow are we to persuade people that in order for this good or stable life to continue some changes have to be introduced?
Jak mamy wytłumaczyć ludziom, że kontynuacja tak dobrego czy stabilnego żywota uwarunkowana jest wprowadzeniem pewnych zmian?
EnglishWe must also be effective - we must be able to persuade executive authorities to be effective in implementing our instructions.
Musimy być również skuteczni, musimy być w stanie skłonić władze wykonawcze do rzeczywistej implementacji naszych wskazówek.
EnglishIt is a very difficult task under any circumstances to try to persuade growers in a given sector to cut back their production.
W każdych warunkach bardzo trudnym zadaniem jest podejmowanie prób przekonania plantatorów w danym sektorze do zmniejszenia produkcji.
EnglishIt is necessary to prepare the citizens for the changes and to persuade them that accession to the eurozone will be beneficial to them.
Konieczne jest przygotowanie obywateli na te zmiany i przekonanie ich, że przystąpienie do strefy euro będzie dla nich korzystne.
EnglishI think that only the cohesive and uncompromising position of a united Europe will be able to persuade the Kremlin to make such a decision.
Sądzę, że tylko spójne i bezkompromisowe stanowisko zjednoczonej Europy jest w stanie nakłonić Kreml do podjęcia takiej decyzji.
EnglishLet me take you on a journey of several powers of 10 -- from the millennium scale to the year scale -- to try to persuade you of this.
Aż do 10 tys. lat temu, wszyscy ludzie żyli w plemionach zbieracko-myśliwskich, bez stałych miejsc zamieszkania lub władzy centralnej.