"permitted" po polsku

EN

"permitted" - polskie tłumaczenie

EN permitted
volume_up
{przymiotnik}

permitted (też: allowable, allowed)
volume_up
dozwolony {przym. m.}
Reproduction is permitted provided that the source is acknowledged.
Przedruk dozwolony z podaniem źródła.
This setting reflects the lowest density--the most space--permitted for your account.
To ustawienie odzwierciedla najniższy poziom zwartości – największe odstępy – dozwolony na Twoim koncie.
After all, what use is it if the European Union remains unblemished, but the importing of hazardous substances is still permitted.
Bowiem cóż z tego, że Unia Europejska pozostanie nieskażona, jeżeli import niebezpiecznych substancji będzie nadal dozwolony.

Przykłady użycia - "permitted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe River Somes had cyanide concentrations 700 times above permitted levels.
Stężenie cyjanku w rzece Somes siedemsetkrotnie przekraczało dopuszczalne normy.
EnglishI realised this and tried to ask for the floor but was not permitted to speak.
I zwracałam na to uwagę, próbowałam zabrać głos, ale nie byłam dopuszczona.
EnglishIt was stated that the patient had been exposed to more light than permitted for the trial.
Stwierdzono, że pacjent był narażony na światło powyżej dopuszczalnego zakresu.
EnglishWe are not even permitted to have the kind of light bulbs that we would like.
Nie wolno nam nawet używać takich żarówek, jakich chcemy; ale nie chodzi tylko o żarówki.
EnglishWhat exactly are you telling them, in terms of what they are permitted or forbidden to do?
Co dokładnie im pan mówi, w zakresie tego, co jest im dozwolone a co zakazane?
EnglishNot permitted for use in lactating animals producing milk for human consumption.
Nie stosować u zwierząt w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.
EnglishThese countries should be permitted to continue using their existing methods'.
Państwa te powinny mieć możliwość dalszego stosowania tych systemów”.
EnglishExceptions to these policies are permitted only with authorization from Google.
Wyjątki od tych zasad są dopuszczone wyłącznie za pozwoleniem ze strony Google (autoryzacja).
EnglishThe levels permitted are lower, which means that their standards are higher.
Dopuszczalne poziomy są niższe co oznacza, że ich standardy są wyższe.
EnglishUse of gastroprotective agents and low dose aspirin were permitted in the studies.
Podczas badań dozwolone było stosowanie leków gastroprotekcyjnych oraz aspiryny w małej dawce.
EnglishHowever, the European Union is not permitted to unduly curtail existing fundamental rights.
Unia Europejska nie może jednak nadmiernie ograniczać istniejących praw podstawowych.
Englishdays Not permitted for use in lactating animals producing milk for human consumption.
Nie stosować u zwierząt w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.
EnglishBy 2015 a maximum of 25 micrograms of fine particulate matter (PM2.5) will be permitted.
Do 2015 r. maksymalnie 25 mikrogramów drobnego pyłu zawieszonego (PM2.5) będzie dozwolone.
EnglishNot permitted for use in lactating cattle producing milk for human consumption.
Nie stosować u bydła w okresie laktacji produkującego mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.
EnglishWe are using the catch-the-eye procedure, so the blue-card procedure is not permitted.
Obecnie mamy procedurę pytań z sali, tak więc procedura niebieskiej kartki jest niedozwolona.
EnglishResearch is certainly permitted on cell lines that have already been extracted.
Rzecz jasna prowadzenie badań na liniach komórkowych, które już zostały pozyskane, jest dozwolone.
Englishdays Not permitted for use in lactating animals producing milk for human consumption.
dni Nie stosować u zwierząt w laktacji produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.
EnglishThe liberty of the press, freedom of speech and of assembly should be permitted and become the norm.
Wolność prasy, wypowiedzi i zgromadzeń powinna być dozwolona i stać się normą.
EnglishIn other words, the people of Taiwan are permitted to travel to the European Union without a visa.
Innymi słowy, obywatelom Tajwanu pozwolono bezwizowo podróżować do Unii Europejskiej.
EnglishPolitical developments behind the scenes, however, have not permitted this.
Jednakże wydarzenia na scenie politycznej nie pozwoliły na to.