"percentages" po polsku

EN

"percentages" - polskie tłumaczenie

EN percentages
volume_up
{liczba mnoga}

1. Matematyka

percentages
volume_up
procenty {niemęskoos.}
Oczywiście zawsze można kłócić się o procenty.
So right here -- now this is a big category, you have smaller percentages, so this is 0.7 percent -- Dan Dennett, who'll be speaking shortly.
Jest to ogromna dziedzina, więc procenty są mniejsze. ~~~ Tutaj mamy 7 promili - Dan Dennet, który będzie przemawiał wkrótce.

Synonimy (angielski) dla "percentage":

percentage

Przykłady użycia - "percentages" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe second thing, Mr Hutchinson, is that you are right about the percentages.
Druga sprawa, panie Hutchinson, to fakt, iż ma pan rację w kwestii procentów.
EnglishWhat are the most popular sectors in each Member State (in percentages)?
Jakie są najbardziej popularne sektory w każdym państwie członkowskim (w procentach)?
EnglishBut they had outstanding shooting percentages, because they didn't force it.
Mimo to mieli nieprzeciętne wyniki trafień, bo nie robili tego na siłę.
EnglishAnd these are percentages versus the original state, so to speak, the pre-industrial era, 1750.
Odsetki porównujemy do stanu oryginalnego z ery przedprzemysłowej, z roku 1750.
EnglishI believe that 0.9% is one of the lowest percentages we have seen in recent years.
Jestem zdania, iż 0,9% to jeden z najniższych procentów z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach.
EnglishThere are always new timetables, more percentages, new regulations and stipulations.
Zawsze mamy do czynienia z nowymi harmonogramami, większymi procentami, nowymi uregulowaniami i wymogami.
EnglishWe do not know what the cofinancing percentages are.
Nie wiemy, jak będzie wyglądał poziom współfinansowania w ujęciu procentowym.
EnglishThings will not go well with the present target percentages.
Sprawy nie potoczą się dobrze przy obecnych celach procentowych.
EnglishDifferent surveillance objectives require different percentages.
Różne zadania nadzoru wymagają różnych procentów.
EnglishIn it, he presented a detailed account of his activities together with data expressed in terms of figures and percentages.
Podał w nim dokładny wykaz swoich działań z podaniem danych liczbowych i procentowych.
EnglishThe percentages of deaths were 14 % for SUTENT vs 25 % for placebo.
Niektóre przypadki zakończyły się zgonem.
EnglishThis is like a lottery game of percentages: an unpremeditated and unrealistic game of picking numbers out of a hat.
Jest to podobne do loterii procentowej: nieprzemyślanej i nierealistycznej gry w ciągnięcie losów.
EnglishDoes any assessment exist of the response of SMEs (small and medium-sized enterprises) to these programmes (in percentages)?
Czy przeprowadzona została ocena reakcji MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw) na te programy (w procentach)?
EnglishMilk quotas are not simply a matter of percentages; they are a wider issue linked to the review of the common agricultural policy.
Kwoty mleczne to nie tylko kwestia procentów; jest to szersze zagadnienie, powiązane z przeglądem wspólnej polityki rolnej.
EnglishIn adopting this approach I relied on the data, statistics and percentages already widely available on the topic.
Decydując się na takie podejście, opierałem się na powszechnie dostępnych danych, statystykach i wskaźnikach procentowych dotyczących tego tematu.
EnglishThe current trade in percentages, although I say so myself as a Catholic, is the modern-day equivalent of selling indulgences, and that is not a good thing.
Obecny handel procentami, a mówię to jako katolik, jest nowoczesnym ekwiwalentem handlu odpustami, a to niedobrze.
EnglishAt the moment, I believe it to be the wrong approach to essentially buy ourselves a little leeway with binding targets and percentages.
Uważam za błędne podejście zmierzające do zapewnienia sobie pewnej swobody ruchu jeśli chodzi o cele wiążące i wiążące wartości procentowe.
EnglishOf those with no acne at baseline, similar percentages (14 %) reported acne following treatment with Vaniqa or vehicle.
okresie wyj ciowym, tr dzik wyst pił w podobnej relacji (14 %) w obu grupach (w grupie leczonej preparatem Vaniqa i w grupie otrzymuj cej podło e preparatu).
English(DE) Madam President, I would like to ask Mr van Dalen whether he is aware that the high percentages refer only to the percentage of the sample.
(DE) Pani przewodnicząca! Chciałbym zapytać pana posła van Dalena, czy wie, że wysoki poziom procentowy odnosi się wyłącznie do próbki.
EnglishPerhaps working with percentages is completely the wrong way to go about it and we should instead take an incentives approach.
Być może całkowicie błędnym podejściem jest zajmowanie się wartościami procentowymi, a zamiast tego powinniśmy zastosować podejście opierające się na zachętach.