"percentage" po polsku

EN

"percentage" - polskie tłumaczenie

EN percentage
volume_up
{rzeczownik}

percentage
EU countries account for an ever smaller percentage of the world’s population.
Ludność w krajach UE stanowi coraz mniejszy odsetek światowej populacji.
Has the percentage of people in favour of membership of the European Union fallen?
Czy spadł odsetek osób popierających członkostwo w Unii Europejskiej?
Percentage of Patients Experiencing the ADR Treatment Prevention
Odsetek pacjentów, u których wystąpiła reakcja niepożądana (ADR) Leczenie Zapobieganie
percentage (też: percent, per-cent)
Conversion Rate is the percentage of visits that results in a purchase.
Współczynnik konwersji to procent odwiedzin, które zakończyły się kupnem.
A small percentage of vitamin D3 undergoes glucuronidation prior to elimination.
Niewielki procent witaminy D3 przed eliminacją ulega glukuronidacji.
Eleven per cent of things do not comply with the rules and this percentage is too high.
Jedenaście procent spraw nie jest zgodnych z przepisami. Ten odsetek jest za wysoki.
percentage (też: account, advantage, avail, benefit)

Synonimy (angielski) dla "percentage":

percentage

Przykłady użycia - "percentage" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is the second highest percentage in NATO after the United States of America.
W ramach NATO to drugi najwyższy wskaźnik po Stanach Zjednoczonych Ameryki.
English40, 66) based on percentage of patients with plasma HIV-RNA < 50 copies/ ml.
40, 66) na podstawie odsetka pacjentów z poziomem HIV- RNA w osoczu < 50 kopii/ ml.
EnglishIt is necessary to maintain a low percentage of their use and a low grants level.
Koniecznym jest utrzymanie niskiego poziomu ich spożytkowania i niskich poziomów dotacji.
EnglishThe aviation sector has been granted only a small percentage of new access to the CDM.
Sektorowi lotnictwa przyznano jedynie niewielką część nowego dostępu do CDM.
EnglishHarmonised Index of Consumer Prices (HICP), annual percentage changes.
Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP), roczne zmiany w procentach.
EnglishIt might even cost up towards a percentage point of GDP every year for affected nations.
Ta choroba może kosztować rokrocznie nawet 1 PKB kraje dotknięte tą chorobą.
EnglishWhat I ask myself is this: how can 10 percentage points of GDP be overlooked?
Zadaję sobie pytanie, jak można przeoczyć 10 punktów procentowych PKB?
EnglishWhere do you come down in the argument concerning the percentage of CO2 reduction?
Jaki pana zdaniem powinien to być spadek w toczącym się sporze o redukcję poziomu emisji CO2?
EnglishOnce absorbed, the drug is bound in a very high percentage (93 %) to plasmatic proteins.
Po wchłonięciu, lek w wysokim stopniu (93 %) wiąże się z białkami osocza.
EnglishPercentage of Patients Experiencing the ADR Treatment Treatment Preventiona
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często
EnglishFirstly, the percentage of workers over 50 in work is to increase to more than 55%.
Po pierwsze, podwyższenie stopy zatrudnienia osób po pięćdziesiątym roku życia do ponad 55 %.
EnglishWe are asking that they do not reduce their contributions as a percentage of their reduced GNI.
Prosimy je, by nie obniżały wysokości składki jako procentu pomniejszonego PNB.
EnglishSecondly, we are talking about a contribution of fractions of a percentage of France's GNP.
Po drugie, mówimy tutaj o kwocie stanowiącej ułamek procenta PKB Francji.
EnglishThey do not need single-digit percentage improvements in income levels while they are unemployed.
Nic im po jednocyfrowej poprawie procentu poziomu dochodu, gdy są nadal bezrobotne.
EnglishThey do not have such a high percentage of educated people there or as many universities as we do.
Nie ma ona takiego dużego odsetka wykształconych ludzi, ani tak wielu uniwersytetów.
EnglishIt is an increase in absolute terms rather than percentage terms, you are right.
EFR 1 miliard i 250 milionów. Stanowi to wzrost w cyfrach absolutnych, a nie w procentach, ma pan rację.
EnglishNet dependence on energy imports as a percentage of total consumption, EU-27 (2007)
Poziom zależności od zagranicznych dostaw energii w proporcji do całkowitego zużycia w UE-27 (2007 r.)
EnglishSufficient percentage targets have been laid down, for both the climate and energy.
Zarówno w przypadku klimatu, jak i energii, wyznaczone zostały odpowiednie cele wyrażone w procentach.
EnglishToday, the percentage of volunteers in Romania is much lower than in most Member States.
Obecnie udział wolontariuszy w Rumunii jest o wiele niższy, niż w większości państw członkowskich.
EnglishA large percentage of migrants come to the EU only for a 'better' life.
Znaczna część migrantów przybywa do UE tylko po "lepsze” życie.