"perceived" po polsku

EN

"perceived" - polskie tłumaczenie

EN perceived
volume_up
{przymiotnik}

perceived
volume_up
postrzegany {przym. m.}
My vote should not be perceived as support for the EU's 'subsidy gravy train', either.
Mój głos nie powinien być również postrzegany jako poparcie dla "łatwego źródła unijnych pieniędzy”.
That is why the controversial Treaty of Lisbon may be perceived positively from the perspective of local authorities.
Oto dlaczego kontrowersyjny traktat lizboński może być postrzegany pozytywnie z perspektywy władz lokalnych.
At the same time the project gives rise to fear and anxiety among the inhabitants of the Baltic region and is perceived as a threat.
Jednocześnie projekt ten daje podstawy do obaw mieszkańcom państw bałtyckich i jest postrzegany jako zagrożenie.

Synonimy (angielski) dla "perceived":

perceived
English

Przykłady użycia - "perceived" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishNow Joab the son of Zeruiah perceived that the king's heart was toward Absalom.
A porozumiawszy Joab, syn Sarwii, że się serce królewskie obróciło ku Absalomowi,
EnglishThese technologies are perceived as useful to society and morally acceptable.
Technologie te są postrzegane jako społecznie użyteczne i dopuszczalne moralnie.
EnglishTwenty years ago infectious diseases were not perceived as a major threat.
Dwadzieścia lat temu choroby zakaźne nie były postrzeganie jako poważne zagrożenie.
EnglishWorking women are often perceived to be 'high risk' or 'second rate' workers.
Pracownice często uznaje się za pracowników "wysokiego ryzyka” lub "drugiej kategorii”.
EnglishWhen you say a word, what you care is that word was perceived correctly.
Kiedy wypowiadacie jakieś słowo, chcecie, żeby było ono prawidłowo odebrane.
EnglishSerbia is perceived as the country that is implementing Russia's policy for the Balkans.
Kraj ten postrzega się jako państwo realizujące politykę Rosji na Bałkanach.
EnglishThere is a danger that Ireland will no longer be perceived as neutral.
Istnieje niebezpieczeństwo, że Irlandia nie będzie postrzegana jako neutralna.
EnglishBoth the EU and the Polish authorities perceived the potential to reach an agreement.
Zarówno władze unijne, jak i polskie dostrzegły możliwość porozumienia.
EnglishSome prefer to minimise perceived losses rather than maximise collective gains.
Niektórzy preferują minimalizować spodziewane straty zamiast maksymalizować zbiorowe korzyści.
EnglishBut Jesus perceived their wickedness, and said, Why make ye trial of me, ye hypocrites?
Ale Jezus poznawszy złość ich, rzekł im: Czemuż mię kusicie, obłudnicy?
EnglishBut Jesus said, Some one did touch me; for I perceived that power had gone forth from me.
I rzekł Jezus: Dotknął się mnie ktoś, bom poznał, że moc ode mnie wyszła.
EnglishYour reputation is what you are perceived to be; your character is what you really are.
Reputacja jest tym, jak postrzegają nas inni, a charakter jest tym, kim naprawdę jesteśmy.
EnglishNarrowing disparities in those regions must be perceived as a long-term undertaking.
W odniesieniu do tych regionów wyrównywanie musi być widziane w dłuższej perspektywie czasowej.
EnglishAnd Saul perceived that it was Samuel, and he bowed with his face to the ground, and did obeisance.
I poznał Saul, że to był Samuel, i schyliwszy się twarzą ku ziemi, pokłonił mu się.
EnglishThat's when you're perceived as fake, as a phony company -- advertizing things that you're not.
To wtedy jest się postrzeganym jako fałszywa, lewa firma, reklamująca coś, czym nie jest.
EnglishFor he perceived that for envy the chief priests had delivered him up.
(Wiedział bowiem, iż go z nienawiści wydali przedniejsi kapłani.
EnglishI think it should be perceived, as Mrs Göncz mentioned, as a disincentive to immigration.
Uważam, że należy go odbierać - jak powiedziała pani poseł Göncz - jako zniechęcenie do imigracji.
EnglishIt is also about - perceived or real - national and cultural identities and national pride.
Chodzi również o - odczuwaną lub rzeczywistą - tożsamość narodową i kulturową oraz narodową dumę.
EnglishSo they left off speaking with him; for the matter was not perceived.
A tak milcząc odeszli od niego, gdyż się to było nie ogłosiło.
EnglishNevertheless, I have perceived a will to succeed among the Members of the Council and within Parliament.
Niemniej wśród członków Rady i w Parlamencie dostrzegam wolę porozumienia.