"per capita" po polsku


Czy chodziło Ci o per
EN

"per capita" - polskie tłumaczenie

EN per capita
volume_up
{przysłówek}

per capita (też: per caput)
volume_up
na głowę {przysł.}
We have a relatively high per capita alcohol consumption but fewer excesses.
Mamy stosunkowo wysoką konsumpcję na głowę mieszkańca, ale mniej osób nadużywa alkoholu.
Today, it has a GDP per capita lower than Rwanda or Bangladesh.
Dziś jej PKB na głowę mieszkańca jest niższe niż w Rwandzie czy Bangladeszu.
Its per capita income is comparable to Spain.
Jej dochód na głowę porównywany jest z dochodem Hiszpanii.

Synonimy (angielski) dla "per capita":

per capita

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "per capita"

Per rzeczownik
Polish
per zaimek
Polish

Przykłady użycia - "per capita" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIreland, my own country, per capita is the sixth largest donor of aid in the world.
Irlandia, mój kraj, jest szóstym największym dawcą pomocy per capita na świecie.
EnglishThe region had already reached 102.9% of the EU-27 average GDP per capita by 2004.
Region osiągnął już 102,9% średniego PKB na jednego mieszkańca UE-27 przed 2004 r.
EnglishThe other part of it, we have decided, will be according to GDP per capita.
Zdecydowaliśmy również, by pozostała część była ustalona zgodnie z PKB na mieszkańca.
EnglishItaly's northern regions are per capita amongst the richest in Europe.
W północnych regionach Włoch dochód na osobę należy do najwyższych w Europie.
EnglishIreland's per capita carbon emission is 17.5 tonnes per annum.
W Irlandii, emisja dwutlenku węgla na jednego mieszkańca wynosi 17,5 ton rocznie.
EnglishLess petrol stations per capita the bigger you are -- not surprising.
Im większe miasto, tym mniej stacji na mieszkańca -- żadne zaskoczenie.
EnglishGDP per capita in the USA is miles ahead of the European Union.
PKB przypadające na jednego mieszkańca w USA o mile wyprzedza PKB w Unii Europejskiej.
EnglishSo it'll show you GDP per capita, population, longevity, that's about it.
Więc pokaże wam PKB per capita, populację, długość życia i tyle.
EnglishThe per capita spending in the South and the East is not unbalanced.
Wydatki per capita na południu i na wschodzie nie są niezrównoważone.
EnglishThis would apply to all regions where GDP per capita falls between 75% and 90% of EU GDP.
Objęłaby ona wszystkie regiony, w których PKB na mieszkańca wynosi pomiędzy 75 % a 90 % PKB UE.
EnglishOne, the red line, is the ratio of British to Indian per capita income.
Ta czerwona oznacza stosunek brytyjskiego PKB do indyjskiego.
EnglishWell we've shown you that GNP per capita doesn't make any difference.
Cóż, pokazaliśmy już, że PNB na mieszkańca nie robi różnicy.
EnglishAnd everyone is responsible for the per capita emission."
Liczymy na osobę i każdy jest odpowiedzialny za emisję indywidualnie."
English. - According to Eurostat data, Croatian GDP per capita stands at 53 per cent of the EU average.
na piśmie. - Zgodnie z danymi Eurostat, PKB Chorwacji per capita wynosi 53% średniej UE.
EnglishBetween 2000 and 2009, GDP per capita has risen, albeit from low levels, by over 70% in these countries.
Między rokiem 2000 i 2009 PKB per capita wzrósł – z bardzo niskiego poziomu – o ponad 70%.
EnglishIts net contribution per capita is still two to three times that of other rich countries.
Wkład Holandii netto na mieszkańca jest nadal dwa do trzech razy większy od wkładu innych bogatych państw.
EnglishIt's basically two ratios of per capita GDP, per capita gross domestic product, so average income.
To są dwie krzywe oznaczające stosunek PKB, produktu krajowego brutto na osobę, czyli średni dochód.
EnglishBut from now on, we count per capita. ~~~ From now on we count per capita.
EnglishThere is potential in the Member States that are not rich, at least in GDP per capita terms.
Państwa członkowskie, które nie są bogate, przynajmniej pod względem wysokości PKB na osobę, posiadają potencjał.
EnglishChina still has large areas of underdevelopment and per capita income is a better measure of the sophistication of the economy.
A wskaźnik per capita zawsze lepiej oddaje stopień wyrafinowania ekonomicznego.