EN pending
volume_up
{rzeczownik}

Przykłady użycia - "pending" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.
Właśnie dlatego umowy te są tymczasowe i zostaną zastąpione umowami pełnymi.
EnglishAnd there's a patent pending on these systems as well that's held by the community.
Czekamy na przyznanie patentu dla systemów stworzonych przez społeczność.
English(The sitting was suspended at 11.50 a.m. pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.15 w czasie głosowania i wznowione o godz.
EnglishIf the order has been cancelled, the pending authorization will not result in a charge.
W przypadku anulowania zamówienia oczekująca autoryzacja nie zakończy się obciążeniem.
EnglishThe Italian reply is still pending and once it is received, the Commission will assess it.
Włochy jeszcze nie przesłały odpowiedzi, po jej otrzymaniu Komisja dokona jej oceny.
English(The sitting was suspended at 11.40 pending voting time and resumed at noon)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.40 w czasie głosowania i wznowione w południe)
EnglishPayment authorizations are often listed as pending on your statement.
Płatności będące autoryzacjami są zwykle oznaczone na wyciągu z konta jako oczekujące.
English(The sitting was suspended at 11.55 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.55 i wznowione o godz.
English(The sitting was suspended at 11.23 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.23 na czas głosowań i wznowione o godzinie 12.00)
English(The sitting was suspended at 5.15 p.m. pending Question Time and resumed at 5.30 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 17.15 w oczekiwaniu na turę pytań i wznowione o godz.
English(The sitting was suspended at 12 noon pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.00 w czasie głosowania i wznowione o godz. 12.05).
EnglishI also support the provisional implementation of the agreement pending its entry into force.
Popieram również tymczasowe stosowanie umowy przed jej wejściem w życie.
EnglishThe outcome of the then pending Irish referendum was uncertain.
Wynik mającego się wtedy odbyć wkrótce irlandzkiego referendum był niepewny.
EnglishA solution needs to be found for Abyei, but at the moment the question is still pending.
Należy znaleźć rozwiązanie dla Abyei, ale w chwili obecnej to pytanie nadal pozostaje otwarte.
English(The sitting was suspended at 11.55 pending the vote and resumed at 12.05)
(posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.55 do czasu głosowania i wznowione o godzinie 12.05)
English(The sitting was suspended at 6.15 p.m. pending Question Time and resumed at 6.30 p.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 18.15 do czasu tury pytań i wznowione o godzinie 18.30).
English(The sitting was suspended at 10.10 a.m. pending voting time, and resumed at 10.35 a.m.)
(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 10.10 do czasu głosowania i wznowione o godzinie 10.35)
EnglishPending requests are usually processed within 3-5 business days.
Oczekujące prośby są zwykle realizowane w ciągu 3-5 dni roboczych.
EnglishWe will now proceed to a roll-call vote to close an issue that has been pending for almost 30 years.
Przeprowadzimy teraz głosowanie imienne w celu zamknięcia sprawy, która trwa już prawie 30 lat.
EnglishParagraph 11a of UN Resolution 1244 makes clear that this is 'pending a final settlement'.
Ustęp 11a rezolucji ONZ nr 1244 stanowi jednoznacznie, że sprawa Kosowa "czeka na ostateczne rozwiązanie”.