"pelagic" po polsku

EN

"pelagic" - polskie tłumaczenie

EN pelagic
volume_up
{przymiotnik}

pelagic
volume_up
pelagiczny {przym. m.}

Synonimy (angielski) dla "pelagic":

pelagic
English

Przykłady użycia - "pelagic" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt notes that the model is unsuitable for pelagic species.
Zauważa, że model ten jest nieodpowiedni w stosunku do gatunków pelagicznych.
EnglishAlthough catch quotas have been introduced for the anchovy fishery in the Bay of Biscay, this does not apply to pelagic species and tuna.
Choć ustalono kwoty połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej, nie dotyczą one gatunków pelagicznych i tuńczykowatych.
EnglishThe Dutch pelagic fishing fleet is also hit by the proposed restrictions, especially on pollock, herring and mackerel.
Holenderska pelagiczna flota połowowa również odczuwa skutki projektowanych ograniczeń, zwłaszcza dotyczących rdzawca, śledzia i makreli.
EnglishThe point has been raised that MSY has not worked and is not appropriate for pelagic stocks, and that it is an outdated concept.
Pojawiło się pytanie, dlaczego MSY nie funkcjonował w odniesieniu do zasobów pelagicznych, oraz opinia, że nie jest on odpowiedni dla tego celu i przestarzały.
EnglishHowever, if any changes are proposed after this review, they need to be discussed with the Pelagic Regional Advisory Council and the European Parliament.
Jeżeli jednak po tym przeglądzie zaproponowane zostaną jakiekolwiek zmiany, należy je przedyskutować z Regionalnym Komitetem Doradczym ds. Zasobów Pelagicznych i Parlamentem Europejskim.
EnglishFisheries agreements with third countries, particularly in the pelagic segment of the EU fleet, are of strategic importance, and not only for the maintenance of the fleet itself.
Porozumienia o rybołówstwie z krajami trzecimi, szczególnie w segmencie pelagicznym floty unijnej, mają strategiczne znaczenie nie tylko dla utrzymania tej floty.
EnglishIn conclusion, this amendment is acceptable to the Council and the pelagic RAG and takes into consideration the views expressed by the Spanish and Portuguese colleagues.
Podsumowując: poprawka ta jest do przyjęcia dla Rady i RAG ds. zasobów pelagicznych, uwzględnia też poglądy wyrażone przez koleżanki i kolegów hiszpańskich i portugalskich.
EnglishWhen the veil of bubbles lifts every morning, we can actually see a community from the Pelagic ocean, one of the only places on Earth you can see giant bluefin swim by.
Kiedy zasłona bąbelków unosi się co rano, możemy oglądać społeczność bezkresnego oceanu. ~~~ To jedno z niewielu miejsc na Ziemi, gdzie można zobaczyć pływające błękitnopłetwe.
EnglishThe subsequent proposal by the European Commission was drafted in close cooperation with the pelagic Resource Assessment Group (RAG), which had originally put forward this proposal.
Późniejszy wniosek Komisji Europejskiej został sformułowany w ścisłej współpracy z Grupą ds. Zasobów Pelagicznych (RAG), która pierwotnie przedłożyła przedmiotowy wniosek.
EnglishMembers from Spain and Portugal wanted to create two areas for the total allowable catch; that recommendation does not make sense and would be to the detriment of the Irish pelagic fleet.
Posłowie z Hiszpanii i Portugalii chcieli stworzyć dwa obszary całkowitych dopuszczalnych połowów. Zalecenie to nie ma jednak sensu i byłoby szkodliwe dla irlandzkiej floty pelagicznej.