EN

pay {rzeczownik}

volume_up
Po drugie: za pracę przysługuje zapłata.
There will be a global distribution key based on emissions and the ability to pay.
Przyjmiemy klucz podziału w oparciu o wielkość emisji i zdolność do zapłaty.
However, it is clearly wrong that a lot will depend on a patient's ability to pay.
Niemniej jednak to bardzo źle, że dużo będzie zależało od zdolności pacjenta do uiszczenia zapłaty.

Przykłady użycia - "pay" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI am rather worried that we tend to pay more attention to quantity than quality.
Martwi mnie fakt, że często większą uwagę przywiązujemy do ilości niż do jakości.
EnglishWe should pay tribute to the responsiveness that it has shown since autumn 2008.
Powinniśmy wyrazić uznanie za elastyczność, jaką wykazał od jesieni 2008 roku.
EnglishSecond, in the case of damage, which institution or company will have to pay?
Po drugie, w przypadku szkód, która instytucja lub firma będzie ponosiła koszty?
EnglishIn the United Kingdom nurses and teachers face cuts in their pay and pensions.
W Wielkiej Brytanii pielęgniarkom i nauczycielom zmniejszono płace i emerytury.
EnglishExtending the period of maternity leave to 20 weeks on full pay is a false friend.
Zwiększenie wymiaru urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni jest pozornie korzystne.
EnglishThe principle of 'equal pay for equal work in the same place' must be guaranteed.
Należy zagwarantować zasadę "równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu”.
EnglishAnd I would only pay $99.50 -- so stay even below a hundred dollars for it.
I kosztowałoby mnie to tylko 99.50 dolarów, czyli zmieściłbym się poniżej setki.
EnglishThe principle of equal pay for work of equal value must be implemented fully.
Trzeba w pełni wcielić w życie zasadę równej płacy za pracę o równej wartości.
EnglishPortugal will pay the European Union around EUR 3 billion in interest per year.
Portugalia zapłaci Unii Europejskiej około 3 miliardów euro odsetek rocznie.
EnglishThese agreements may in some cases determine which country you should pay tax to.
Umowy te mogą w niektórych przypadkach określać kraj, w którym należy uiścić podatek.
EnglishThere will be a global distribution key based on emissions and the ability to pay.
Przyjmiemy klucz podziału w oparciu o wielkość emisji i zdolność do zapłaty.
English[Unclear], working at three o'clock in the morning -- and I don't pay overtime.
[niewyraźnie], pracujący o trzeciej w nad ranem - a ja nie płacę nadgodzin.
EnglishThe EU needs to pay special attention to the risk posed by biofuels to forest sinks.
UE powinna zwrócić szczególną uwagę na ryzyko, które stanowią dla lasów biopaliwa.
EnglishWe also need to pay attention to remaining credible in the eyes of our citizens.
Musimy także zadbać o zachowanie wiarygodności w oczach naszych obywateli.
EnglishI also welcome the obligation on the public sector to pay invoices within 30 days.
Pochwalam również obowiązek płacenia faktur w sektorze publicznym w terminie 30 dni.
EnglishI will pay careful attention to this problem in the report I am currently working on.
W sprawozdaniu, nad którym obecnie pracuję poświęcę tej kwestii szczególną uwagę.
EnglishWe, the Commission - or the European budget - pay the operational costs for this.
My, Komisja - czy też budżet europejski - pokrywamy koszty operacyjne w tym zakresie.
EnglishDuring this time of economic crisis, it is not demagogy that will pay the bill.
To nie demagogia pokryje rachunek w obecnym okresie kryzysu gospodarczego.
EnglishI really believe that we are paying attention, but we could pay more attention.
Naprawdę sądzę, że poświęcamy tej kwestii uwagę, lecz moglibyśmy poświęcać jej więcej.
EnglishThe principle of 'equal pay for equal work in the same place' must not be weakened.
Zasada równej płacy za taką samą pracę w tym samym miejscu nie może ulec osłabieniu.