"pasture" po polsku

EN

"pasture" - polskie tłumaczenie

PL
volume_up
to pasture {czas. przech.}
volume_up
to pasture {czas. nieprzech.}

EN pasture
volume_up
{rzeczownik}

pasture (też: common)
pasture
I am the door; by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and go out, and shall find pasture.
Jamci jest drzwiami; jeźli kto przez mię wnijdzie, zbawiony będzie, a wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie.
Be not afraid, ye beasts of the field; for the pastures of the wilderness do spring, for the tree beareth its fruit, the fig-tree and the vine do yield their strength.
Nie bójcie się zwierzęta pól moich; boć wzrosło pastwisko na pustyni, a drzewa przyniosą owoce swoje, figowe drzewo i macica winna wydadzą moc swoję.
pasture (też: bait, rest)
volume_up
popas {m.} [starom.]
pasture

Synonimy (angielski) dla "pasture":

pasture

Przykłady użycia - "pasture" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFor he is our God, And we are the people of his pasture, and the sheep of his hand.
Onci jest zaiste Bóg nasz, a myśmy lud pastwiska jego, i owce rąk jego.
EnglishAnd ye my sheep, the sheep of my pasture, are men, and I am your God, saith the Lord Jehovah.
Ale wy owce moje, owce pastwiska mego, wyście lud mój, a Jam Bóg wasz, mówi panujący Pan.
EnglishWoe unto the shepherds that destroy and scatter the sheep of my pasture!
Biada pasterzom gubiącym i rozpraszającym trzodę pastwiska mego!
EnglishSo you're out in the woods, or you're out in the pasture, and you see this ant crawling up this blade of grass.
Jesteś w lesie lub na pastwisku, i widzisz mrówkę ciągnącą pod górę źdźbło trawy.
EnglishIndigenous farmers feel threatened by settlers looking for pasture for their livestock.
Autochtoniczni rolnicy czują się zagrożeni przez osadników poszukujących pastwisk dla swojego żywego inwentarza.
EnglishAnd they went to the entrance of Gedor, even unto the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.
Przetoż ruszyli się, aby szli do Gador, aż na wschód słońca onej doliny, aby szukali paszy bydłu swemu.
EnglishAnd you've got to use nuts from the rainforests to show that forests are worth more as forests than they are as pasture."
Użyj do tego orzechów z lasów deszczowych, aby pokazać, że lasy te są warte więcej jako lasy, niż jako pastwiska.
EnglishAccording to their pasture, so were they filled; they were filled, and their heart was exalted: therefore have they forgotten me.
Dobremi pastwiskami swemi nasyceni są; ale gdy się nasycili, podniosło się serce ich; przetoż mię zapomnieli.
EnglishThat land there will remain pasture in perpetuity.
EnglishKnow ye that Jehovah, he is God: It is he that hath made us, and we are his; We are his people, and the sheep of his pasture.
Wiedzcież, żeć Pan jest Bogiem; on uczynił nas, a nie my samych siebie, abyśmy byli ludem jego, i owcami pastwiska jego.
EnglishSo we thy people and sheep of thy pasture Will give thee thanks for ever: We will show forth thy praise to all generations.
Ale my lud twój i owce pastwiska twego, będziemy cię wysławiali na wieki; od narodu do narodu będziemy opowiadać chwałę twoję.
EnglishAnd they found fat pasture and good, and the land was wide, and quiet, and peaceable; for they that dwelt there aforetime were of Ham.
I znaleźli obfite i wyborne pasze, a ziemię przestronną i spokojną i rodzajną; bo tam naród Chamów mieszkał przedtem.
Englishto put sth out to pasture
Englishto put sth out to pasture
Englishto put sth out to pasture
Englishto put sth out to pasture
EnglishWhen we talk about agriculture, we are talking about living beings, starting with the soil, then the plants and especially the trees, forests and pasture land.
Kiedy rozmawiamy o rolnictwie, mówimy o żywych istotach, począwszy od gleby, następnie przez rośliny, a w szczególności drzewa, lasy i pastwiska.
EnglishFor the palace shall be forsaken; the populous city shall be deserted; the hill and the watch-tower shall be for dens for ever, a joy of wild asses, a pasture of flocks;
Albowiem pałac opuszczony będzie, huk miasta ustanie, zamek i baszty jaskiniami zostaną aż na wieki, na radość dzikim osłom i na pastwiska trzodom.
EnglishIn particular this instrument should be used for dairy farmers in disadvantaged areas and in areas completely given over to grazing land and pasture.
W szczególności instrument ten powinien być wykorzystywany w odniesieniu do producentów mleka na obszarach o niekorzystnym położeniu i na obszarach, na których całkowicie dominują pastwiska.
EnglishToday, 25 years after the Chernobyl disaster, animals kept in open pasture in certain areas of Sweden still have to be tested and given alternative feed before they are slaughtered.
Dzisiaj, 25 lat po wypadku w Czarnobylu, nadal trzeba badać zwierzęta wypasane na otwartych pastwiskach w niektórych regionach Szwecji i karmić alternatywną paszą przed ubojem.