EN passed
volume_up
{przymiotnik}

1. Edukacja

passed
volume_up
zaliczony {przym. m.} (egzamin)

Przykłady użycia - "passed" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe amount of fines imposed by the Commission passed the EUR 2 billion mark in 2009.
W 2009 roku kwota grzywien nałożonych przez Komisję przekroczyła 2 miliardy euro.
EnglishWe have not achieved this objective and passed the 20% point for several years.
Nie udawało nam się osiągnąć tego celu i przez wiele lat przekraczaliśmy poziom 20 %.
EnglishThis medicine has been prescribed for your child and should not be passed on to others.
Lek ten został przepisany określonemu dziecku i nie należy go przekazywać innym.
EnglishWhy have you not spoken of the costs that will be passed on to consumers?
Dlaczego nie odnosi się Pan do kosztów, które zostaną przerzucone na konsumenta?
EnglishIf this amendment is passed, we will be voting against the report tomorrow.
Jeśli ta poprawka zostanie przyjęta, zagłosujemy jutro za odrzuceniem sprawozdania.
EnglishFor thou shalt forget thy misery; Thou shalt remember it as waters that are passed away,
Albowiem zapomnisz kłopotu, a jako wody, które pominęły, wspominać go będziesz.
EnglishAnd Abram passed through the land unto the place of Shechem, unto the oak of Moreh.
Potem rzekł Bóg: Niech będzie rozpostarcie, w pośrodku wód, a niech dzieli wody od wód.
EnglishSame thing happens to our DNA as it's being passed on through the generations.
To samo dzieje się z naszym DNA, gdy przekazywane jest przez pokolenia.
EnglishBut one passed by, and, lo, he was not: Yea, I sought him, but he could not be found.
Ale przeminął, a oto go nie było; szukałem go, alem go znaleść nie mógł.
Englishno matter how much misunderstanding and pain had passed between you by then.
bez względu na nieporozumienia i ból, które przeszły dotąd między wami.
EnglishThis medicine has been prescribed for your baby and should not be passed on to others.
Lek ten został przepisany dla chorego dziecka i nie należy go przekazywać innym osobom.
EnglishMau passed away five months ago, but his legacy and lessons live on.
Mau odszedł pięć miesięcy temu, jednak jego dziedzictwo oraz nauki wciąż żyją.
EnglishAs price inputs rise, the cost is inevitably passed on to the consumer.
W przypadku wzrostu cen nakładów, kosztami obciążani są właśnie konsumenci.
EnglishHowever, four years have passed since our accession and nothing has happened so far.
Jednakże upłynęły cztery lata od naszego przystąpienia i nic się dotychczas nie wydarzyło.
EnglishThe costs involved are then actually to be passed on to the applicants.
Związane z tym koszty zostaną wtedy praktycznie przeniesione na składających wniosek.
EnglishAnd Ehud escaped while they tarried, and passed beyond the quarries, and escaped unto Seirah.
Lecz Aod uszedł, póki się oni bawili, a minąwszy góry kamienne, szedł do Seiratu.
EnglishDo not use it if the date has passed the last day of the month shown.
Nie należy używać leku po upływie ostatniego dnia miesiąca wskazanego na opakowaniu.
EnglishArtistic trades are part of our heritage and this knowledge needs to be passed on.
Zawody artystyczne są częścią naszego dziedzictwa i ta wiedza ta musi być dalej przekazywana.
EnglishThe closing date for making our submission has actually passed by a few days.
Termin złożenia naszej propozycji faktycznie upłynął kilka dni temu.
EnglishThe resolution on COP 15 passed by this Parliament was all smoke and no fire.
Przyjęta przez ten Parlament rezolucja w sprawie XV sesji Konferencji Stron była niewypałem.