EN pass
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

pass (też: belt, strap, strip, swath)
volume_up
pas {m.}
And it came to pass after many days, that Jehovah said unto me, Arise, go to the Euphrates, and take the girdle from thence, which I commanded thee to hide there.
A po wyjściu wielu dni rzekł Pan do mnie: Wstań, idź do Eufratesa, a weźmij stamtąd on pas, którym ci tam rozkazał skryć.
pass (też: jaunt, sally, raid)
pass (też: leave)
No pressure group representing commercial interests should obtain a permanent pass to the European institutions.
Żadne grupy nacisku reprezentujące interesy handlowe nie powinny otrzymać stałej przepustki do instytucji europejskich.
Those who do not register shall be refused a long-term access pass to the European Parliament.
Ci, którzy się nie zarejestrują nie uzyskają długoterminowych przepustek umożliwiających wstęp do budynków Parlamentu Europejskiego.
That commitment will remain even more relevant in the post-crisis period, when generating green-collar jobs will be the European pass to sustainable employment.
Stanie się to jeszcze bardziej istotne w okresie, który nastąpi po kryzysie, kiedy to europejską przepustką do trwałego zatrudnienia będą miejsca pracy w sektorze technologii ekologicznych.
pass (też: narrows)
pass
volume_up
przepust {m.} (otwór w przedmiocie)
pass (też: season ticket)
volume_up
sieciówka {f.} [pot.] (bilet)
I live on an important rail route - the route via the Brenner Pass to Verona.
Mieszkam przy ważnym szlaku kolejowym - szlaku przebiegającym przez przełęcz Brenner do Werony.
We then got on two more buses and we drove through Turkey and Iran, Afghanistan, over the Khyber Pass, into Pakistan, like every other young doctor.
Przejechaliśmy przez Turcję, Iran, Afganistan, przez Przełęcz Chajberską, do Pakistanu, jak każdy inny młody lekarz.
Up to now, several thousand people a year - all of whom are refugees - have made this supreme effort to cross 5000 m high passes.
Do chwili obecnej kilka tysięcy osób rocznie - wszyscy z nich są uchodźcami - podejmuje najwyższy wysiłek, by pokonać przełęcze na wysokości 5000 m.

2. Sport

pass (też: serve)
as if I had asked them to pass the salt.
, jakby chodziło o podanie soli.

Przykłady użycia - "pass" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.
Do tego zobowiązał się komisarz McCreevy, co z przyjemnością państwu przekazuję.
EnglishHowever, nicotinic acid a component of Tredaptive does pass into breast milk.
Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Tredaptive przenika do mleka kobiecego.
EnglishHow was it actually possible for the Irish banks to pass the stress tests?
Jak było w ogóle możliwe, że banki irlandzkie przeszły testy warunków skrajnych?
EnglishAnd it came to pass, that he abode many days in Joppa with one Simon a tanner.
I stało się, że przez wiele dni został Piotr w Joppie u niejakiego Szymona, garbarza.
EnglishEach year some two million goods vehicles pass through the centre of the town.
Rocznie przejeżdża przez centrum tego miasta blisko 2 miliony samochodów ciężarowych.
EnglishHowever, nicotinic acid a component of Trevaclyn does pass into breast milk.
Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Trevaclyn przenika do mleka kobiecego.
EnglishAnd it came to pass after ten days, that the word of Jehovah came unto Jeremiah.
A po wyjściu dziesięciu dni, gdy się stało słowo Pańskie do Jeremijasza,
EnglishIran's judges routinely pass death sentences on homosexuals and teenagers.
Irańscy sędziowie rutynowo skazują homoseksualistów i nastolatków na karę śmierci.
EnglishClearly, I shall pass over the question of the responsibility for all this.
Pytanie dotyczące odpowiedzialności za ten stan rzeczy oczywiście pominę milczeniem.
EnglishColecalciferol and some of its active metabolites pass into breast milk.
Cholekalcyferol i niektóre jego aktywne metabolity przenikają do mleka kobiecego.
EnglishUntil the time that his word came to pass, The word of Jehovah tried him.
Aż do onego czasu, gdy się o nim wzmianka stała; mowa Pańska doświadczała go.
EnglishTo pass these costs on to the consumer may be a case of diminishing returns.
Przeniesienie tych kosztów na klienta może spowodować zmniejszenie zysków.
EnglishAnd it came to pass, when Jesus had finished all these words, he said unto his disciples,
I stało się, gdy dokończył Jezus tych wszystkich mów, rzekł do uczniów swoich:
EnglishSo it came to pass, when all the men of war were consumed and dead from among the people,
I stało się, gdy wyginęli wszyscy mężowie waleczni, i pomarli z pośrodku ludu,
EnglishHowever, nicotinic acid a component of Pelzont does pass into breast milk.
Jednak, kwas nikotynowy, składnik leku Pelzont przenika do mleka kobiecego.
EnglishSulphonylurea-derivatives like glimepiride pass into the breast milk.
Pochodne sulfonylomocznika, takie jak glimepiryd, przenikają do mleka kobiecego.
EnglishI'd want him to be unselfish, and look for the pass first and not shoot all the time.
Chciałbym, żeby nie był samolubny i szukał okazji do podania, a nie strzelał cały czas.
EnglishText, graphics, and bar codes are produced directly on the wristband in a single pass.
Tekst, grafika i kody kreskowe drukowane są bezpośrednio na opasce w jednym przebiegu.
EnglishWe will have to pass judgment on this later on another occasion, at the end of the year.
A my będziemy musieli wygłosić swoją opinię w terminie późniejszym, pod koniec roku.
EnglishI would like to pass on my sincere thanks to the two co-rapporteurs, Ms Bauer and Ms Hedh.
Chciałabym serdecznie podziękować obu współsprawozdawczyniom, paniom Bauer i Hedh.