"parliament" po polsku

EN

"parliament" - polskie tłumaczenie

EN parliament
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

parliament
(Parliament approved the proposal by the Socialist Group in the European Parliament)
(Parlament zatwierdził wniosek Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim)
Not a national or regional parliament, but the European Parliament.
Nie parlament krajowy czy regionalny, lecz Parlament Europejski.
Parliament enacts the budget and Parliament controls the executive.
Parlament uchwala budżet i Parlament nadzoruje organ wykonawczy.

2. Polityka

parliament
A Member of the Polish national Parliament parked his car in a place reserved for the disabled.
Jeden z posłów na Sejm RP zaparkował swój samochód na miejscu zarezerwowanym dla osób niepełnosprawnych.
On 1 April 2008, the President was commissioned by the Polish Parliament to ratify the Treaty of Lisbon.
Dnia 1 kwietnia 2008 roku prezydent został upoważniony przez Sejm do ratyfikowania traktatu z Lizbony.
The Lithuanian Parliament was to take a decision today on whether to limit opportunities to receive education in a minority language.
Dziś sejm litewski miał decydować o ograniczeniu możliwości kształcenia w języku mniejszości.

Synonimy (angielski) dla "parliament":

parliament

Przykłady użycia - "parliament" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe have decided democratically, Mr Bloom, that you should leave this Parliament.
Panie Pośle Bloom, zadecydowaliśmy demokratycznie, że powinien pan go opuścić.
EnglishWe are facing another example of the hypocrisy of the majority of this Parliament.
Mamy do czynienia z kolejnym przykładem hipokryzji większości w tym Parlamencie.
EnglishCertainly, 2009 will bring significant changes to the European Parliament's work.
Z pewnością rok 2009 przyniesie istotne zmiany w pracach Parlamentu Europejskiego.
EnglishIt is absurd that a quarter of the seats in parliament will go to the military.
To niedorzeczne, że jedna czwarta miejsc w parlamencie zostanie oddana wojsku.
EnglishTogether with Parliament we can make sure that we increase the voter turn-out.
Wspólnie z Parlamentem możemy z pewnością doprowadzić do podwyższenia frekwencji.
EnglishIn this context, the Council has forced the European Parliament to set priorities.
W tym kontekście Rada wymusiła na Parlamencie Europejskim określenie priorytetów.
EnglishThe Treaty of Lisbon gives Parliament additional powers in the area of the budget.
Traktat z Lizbony daje Parlamentowi dodatkowe uprawnienia w dziedzinie budżetu.
EnglishStatement by the President of the European Parliament on the situation in Tunisia
Oświadczenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji w Tunezji
EnglishThey are proposals that we hope will have the support of the European Parliament.
Mamy nadzieję, że propozycje te spotkają się z poparciem Parlamentu Europejskiego.
EnglishWe in this Parliament have immediately responded to this by amending our procedure.
W odpowiedzi na to my w tym Parlamencie zmieniliśmy natychmiast naszą procedurę.
EnglishI declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 8 May 2008.
Niniejszym wznawiam sesję Parlamentu Europejskiego zawieszoną w dniu 8 maja 2008 r.
EnglishIt is obvious that the role of civil society and of Parliament should be increased.
To oczywiste, że należy zwiększyć rolę społeczeństwa obywatelskiego i Parlamentu.
EnglishPresumably, that will be the task of the European Parliament and its Members.
To zadanie przypuszczalnie przypadnie Parlamentowi Europejskiemu i jego posłom.
EnglishWe were waiting for the European Parliament's opinion before we could continue.
Czekaliśmy na opinię Parlamentu Europejskiego, aby móc kontynuować nasze działania.
EnglishAll of you are going through that every time you vote in this Parliament, I suspect.
Podejrzewam, że przechodzicie przez to przy każdym głosowaniu w tym Parlamencie.
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Uznaliśmy za stosowne przeprowadzić to dostosowanie zgodnie z wnioskiem Parlamentu.
EnglishEuropean citizens also need to know that we in Parliament have a responsibility.
Europejscy obywatele również muszą wiedzieć, że mamy w Parlamencie pewien obowiązek.
EnglishAs regards us, many Members of the European Parliament have practiced sport.
Jeżeli chodzi o posłów do Parlamentu Europejskiego, wielu z nas uprawiało sport.
EnglishIn no other parliament would such a clear conflict of interests be tolerated.
Tak oczywistego konfliktu interesów nie tolerowano by w żadnym innym parlamencie.
EnglishThe European Parliament's Committee of Independent Experts issues a second report.
Komisja niezależnych ekspertów Parlamentu Europejskiego wydaje drugie sprawozdanie.