"parasite" po polsku

EN

"parasite" - polskie tłumaczenie

EN

parasite {rzeczownik}

volume_up
1. ogólne
Here we are talking a parasite -- not a two-legged parasite, but an eight-legged parasite, of course.
W tym przypadku to nie drapieżnik, to pasożyt, nie dwunożny pasożyt, ale oczywiście sześcionogi.
But we have to be careful because malaria -- the parasite evolves and the mosquito evolves.
Ale musimy być ostrożni, ponieważ malaria - pasożyt ewoluuje i komary ewoluują.
And it just so happens that's a parasite hanging off the Mola.
Tak się składa że to tutaj - to pasożyt przyczepiony do samogłowa.
parasite
volume_up
szkodnik {m.} (pasożyt)
2. przenośny

Synonimy (angielski) dla "parasite":

parasite

Przykłady użycia - "parasite" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIf you are taking a treatment against parasite infection, please tell your doctor.
O fakcie przyjmowania leków przeciwpasożytniczych pacjent powinien poinformować lekarza.
EnglishIf you are taking a treatment against parasite infection, please tell your doctor.
Jeśli pacjent otrzymuje leczenie przeciwpasożytnicze, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
EnglishParascaris equorum should have been selected as the dose limiting parasite.
Jako pasożyta ograniczającego dawkę należało wybrać Parascaris equorum.
EnglishAfter all, the meme for Shaker-dom was essentially a sterilizing parasite.
Przede wszystkim, mem Szejkeryzmu był w istocie kastrującym pasożytem.
Englishmedicines to treat an infection caused by a parasite, as Xolair may reduce the effect of your
leki stosowane w leczeniu zakażeń wywołanych przez pasożyty, ponieważ lek Xolair może
EnglishSort of like doing dialysis, but for relieving the parasite load.
Zabieg podobny do dializy, ale nakierowany na zmniejszenie ilości pasożyta.
EnglishAnd here you can see this parasite in action, like in an acrobatic maneuver.
Tutaj widać tego pasożyta w akcji, to jak manewr akrobatyczny.
EnglishIt is mainly active on the free stages of the parasite (sporozoïte, merozoïte).
Najsilniejszą aktywność wykazuje przeciwko wolnym stadiom rozwojowym pasożytów (sporozoity, merozoity).
EnglishThe results were not divided for each parasite species.
Wyniki te nie zostały przedstawione w podziale na poszczególne gatunki pasożytów.
EnglishThey're just parasite hotels; even their parasites have parasites.
To takie pasożytnicze hotele, nawet ich pasożyty mają pasożyty.
EnglishThe dose-limiting parasite had not been specified or selected.
– Nie określono lub nie wybrano pasożyta ograniczającego dawkę.
EnglishIt's produced by the malaria parasite and it's a very interesting crystalline substance.
Można ją wykryć poprzez obecność tej cząsteczki zwanej hemozoiną, która jest produkowana przez pasożyta malarii.
EnglishSo we thought, "Well, we've done all these things that are focused on the Plasmodium, the parasite involved.
Więc pomyśleliśmy... zrobiliśmy tak wiele rzeczy skupionych na zarodźcu - pasożycie malarii.
EnglishThe ant's brain has been hijacked by a parasite that infects the brain, inducing suicidal behavior.
Mózg mrówki został uprowadzony przez pasożyta, który zaraża ten mózg, wywołując samobójcze zachowanie.
EnglishBut they have 40 genera of parasites, and so we figured just one more parasite won't be too much of a problem.
W każdym razie miewają czterdzieści gatunków pasożytów więc stwierdziliśmy że jeszcze jeden nie sprawi większego problemu.
English(301-911) total antigenic mass units of soluble parasite antigen (SPA) from Babesia canis and Babesia rossi cultures
(301- 911) jednostek całkowitej masy antygenowej rozpuszczalnego antygenu pasożyta (SPA) z hodowli Babesia canis i Babesia rossi
EnglishAnd after a few days, depending upon temperature, the egg will hatch and the larva of this parasite will eat the aphid from the inside.
A po kilku dniach, zależnie od temperatury, z jaja wykluje się larwa pasożyta i będzie zjadać mszycę od środka.
EnglishLanguage is a parasite that we've adapted to, not something that was there originally for our genes, on this view.
Język jest pasożytem, do którego się przystosowaliśmy, a nie czymś, co było początkowo korzystne dla naszych genów, w ramach tego podejścia.
English(301-911) total antigenic mass units of soluble parasite antigen (SPA) from Babesia canis and Babesia rossi cultures Adjuvant:
(301- 911) jednostek całkowitej masy antygenowej rozpuszczalnego antygenu pasożyta (SPA) z hodowli Babesia canis i Babesia rossi
EnglishThe strength used and the number of administrations depend on the weight and species of the animal being treated, and the type of parasite.
Stosowana moc i liczba dawek są uzależnione od masy ciała i gatunku leczonego zwierzęcia, a także od typu pasożyta.