"Paediatrics" po polsku

EN

"Paediatrics" - polskie tłumaczenie

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "Paediatrics" w kontekście.

Przykłady użycia - "Paediatrics" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishSpecial Populations Paediatrics There are no pharmacokinetic data available in children and adolescents.
Szczególne grupy pacjentów Dzieci Brak danych dotyczących właściwości farmakokinetycznych leku u dzieci i młodzieży.
EnglishPaediatrics The pharmacokinetics of basiliximab were assessed in 39 paediatric de novo renal transplantation patients.
Dzieci Farmakokinetykę bazyliksymabu badano u 39 pacjentów pediatrycznych po de novo transplantacji nerki.
EnglishPaediatrics Safety and effectiveness of oral topotecan in paediatric patients have not been established.
Dzieci i młodzież Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania topotekanu doustnie u dzieci i młodzieży nie zostały ustalone.
EnglishPaediatrics and geriatrics Pharmacokinetic studies have not been conducted in paediatric or elderly subjects.
Dzieci i pacjenci w podeszłym wieku Nie przeprowadzono badań farmakokinetyki u dzieci i pacjentów w podeszłym wieku.
EnglishPaediatrics: the pharmacokinetics of amprenavir in children (4 years of age and above) are similar to those in adults.
Parametry farmakokinetyczne amprenawiru u dzieci (w wieku od 4 lat i powyżej) są podobne do parametrów u dorosłych.
EnglishTyverb is not recommended for use in paediatrics due to insufficient data on safety and efficacy.
Tyverb nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
EnglishPaediatrics Temsirolimus is not recommended for use in paediatric patients due to insufficient data on safety.
Dzieci Nie zaleca się stosowania temsyrolimusu u dzieci z uwagi na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania.
EnglishPharmacokinetics in paediatrics
EnglishTreatment with Inovelon should be initiated by a physician specialised in paediatrics or neurology with experience in the treatment of epilepsy.
Leczenie produktem Inovelon powinien rozpoczynać lekarz specjalista pediatra lub neurolog dysponujący doświadczeniem w leczeniu padaczki.
EnglishPaediatrics Due to insufficient data on safety and efficacy, Remicade is not recommended for use in children ≤ 17 years, except in Crohn's disease.
Dzieci Ze względu na niewystarczające dane w zakresie bezpieczeństwa i skuteczności, preparat Remicade nie jest zalecany do stosowania u dzieci ≤17 lat, z wyjątkiem choroby Crohna.
EnglishConsidering the assumed limited gastro-enteric transit time in paediatrics, the absorption of tablets may be different in paediatric compared to adult patients.
Biorąc pod uwagę przypuszczalnie krótki czas pasażu żołądkowo- jelitowego u dzieci, mogą występować różnice we wchłanianiu tabletek u dzieci w stosunku do pacjentów dorosłych.
EnglishThese findings were demonstrated in patients with refractory leukaemia or lymphoma given a dose of 1,500 mg/ m2 nelarabine (adults) or a 650 mg/ m2 (paediatrics).
Takie wyniki uzyskano u pacjentów z białaczką lub chłoniakiem opornymi na leczenie, u których stosowano dawkę nelarabiny 1500 mg/ m2 (dorośli) lub 650 mg/ m2 (dzieci i młodzież).
EnglishPaediatrics The experience in children is limited, therefore no recommendation for treatment of paediatric patients with HYCAMTIN can be given (see sections 5.1 and 5.2).
HYCAMTIN jest przeciwwskazany u osób, które − mają w wywiadzie ciężką nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą − karmią piersią (patrz punkt:

Pozostałe hasła

English
  • Paediatrics

Dalsze tłumaczenia oferuje rosyjsko-polski słownik bab.la.