"to owe" po polsku

EN

"to owe" - polskie tłumaczenie

EN to owe
volume_up
[owed|owed] {czasownik}

1. ogólne

If SIS II ever sees the light of day, then we will owe much to you, Mr Coehlo.
Jeżeli system SIS II wreszcie ujrzy światło dzienne, wówczas wiele będziemy panu zawdzięczać, panie pośle Coelho.
Many people owe their lives to a transplanted organ and gain a better quality of life.
Wielu ludzi zawdzięcza swoje życie przeszczepionemu narządowi i uzyskuje lepszą jakość życia.
zawdzięczać komuś coś
to owe
volume_up
być winnym {czas.} (np. pieniądze)

2. "sth to sb"

to owe (też: to be indebted)

Przykłady użycia - "to owe" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe owe this to the rest of the world, our future generations and the European taxpayers.
Jesteśmy to winni reszcie świata, następnym pokoleniom i podatnikom europejskim.
EnglishWe owe our thanks to the Spanish people and Spanish democrats, men and women.
Jesteśmy winni podziękowania Hiszpanom, hiszpańskim demokratom, mężczyznom i kobietom.
EnglishI think it is sad and I think we owe the Commissioners and the Minister an apology.
Uważam, że to przykre i że jesteśmy winni przeprosiny panom komisarzom i panu ministrowi.
EnglishWe owe our support to Oleg Orlov, to whom we awarded the Saharov Prize last year.
Jesteśmy winni nasze poparcie Olegowi Orłowowi, któremu przyznaliśmy w ubiegłym roku Nagrodę im.
EnglishI think we owe it to him and to other farmers to get on with it.
Myślę, że jesteśmy mu to winni i innym rolnikom też, i musimy załatwić tę sprawę.
EnglishMany people owe their lives to a transplanted organ and gain a better quality of life.
Wielu ludzi zawdzięcza swoje życie przeszczepionemu narządowi i uzyskuje lepszą jakość życia.
EnglishWe owe this at least, and the conviction of the perpetrators, to the victims and their families.
Przynajmniej tyle, oprócz skazania sprawców, jesteśmy winni ofiarom i ich rodzinom.
EnglishWe owe this to every tax-paying European citizen, regardless of their nationality.
Jesteśmy to winni każdemu płacącemu podatki obywatelowi europejskiemu, niezależnie od narodowości.
EnglishHal is here, so I think we owe it to him as well as yourself to disabuse you of that last image.
Hal jest tu z nami, więc należy mu się, jak i wam, usunięcie tego ostatniego obrazu.
EnglishThis is our energy, and it is the security that we owe our citizens.
To nasza energia, i naszym obywatelom winni jesteśmy jej bezpieczeństwo.
EnglishYou owe it to the people to have a plan B. Please tell us if you have got one.
Jesteście ludziom winni plan B. Powiedzcie nam, czy go macie.
EnglishWorkers from the countries joining the EU after 1 May 2004 owe nothing to anyone.
Pracownicy z krajów przystępujących do UE po 1 maja 2004 r. nie mają wobec nikogo długu do spłacenia.
EnglishWe know that we owe this result mainly to the Swedish Presidency, and we are grateful to it.
Wiemy, że wynik ten zawdzięczamy głównie prezydencji szwedzkiej i jesteśmy jej za to wdzięczni.
EnglishWe all owe it to our citizens to make constructive policy for Europe together.
Wspólnie musimy stworzyć konstruktywną politykę dla Europy - jesteśmy to wszyscy winni naszym obywatelom.
EnglishWe owe equal rights to all European citizens, irrespective of their ethnic background.
Jesteśmy winni równe prawa wszystkim obywatelom europejskim, niezależnie od ich pochodzenia etnicznego.
EnglishI also owe thanks to my fellow Members whose proposed amendments contributed to refining the report.
Dziękuję też szanownym posłom, którzy zaproponowali zmiany służące dopracowaniu sprawozdania.
EnglishBut still, I do think that you owe Mr. Horowitz an apology.
Ale nadal uważam, że winna jesteś przeprosiny Panu Horowitz' owi.
EnglishThat is one of the main things we owe to the people who are currently living in uncertainty.
To jest jedna z najważniejszych rzeczy, jakie jesteśmy winni ludziom, którzy obecnie żyją w niepewności.
EnglishThis means that the ESMA will have real powers, and we owe this largely to Parliament's efforts.
Oznacza to, że ESMA zyska do dyspozycji realne środki - w znacznej mierze dzięki wysiłkom Parlamentu.
EnglishThat is something we owe to Europe and to the people of those countries.
Jesteśmy to winni Europie i obywatelom tych krajów.