EN outlaw
volume_up
{rzeczownik}

Przykłady użycia - "outlaw" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt reaffirms important steps to outlaw discrimination on the grounds of gender, race and colour.
Karta zakazuje wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę czy kolor skóry.
EnglishThe European Parliament supported the campaign to outlaw landmines from the very beginning.
Parlament Europejski popierał kampanię na rzecz zakazu min lądowych od samego początku.
EnglishIt will outlaw a revolutionary decision by the European Court of Justice dated 18 December 2007.
Unieważni ona rewolucyjną decyzję Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2007 r.
EnglishThey're doing it through an outlaw thing, the informal economy.
Robią to poza prawem, poprzez gospodarkę nieformalną.
EnglishThey had wanted Congress to outlaw copying full-stop.
Chcieli by Kongres całkowicie zakazał kopiowania.
EnglishThey outlaw using the small print of any document to hide the true cost of a service.
W świetle tych przepisów niedozwolone jest stosowanie drobnego druku w jakimkolwiek dokumencie w celu ukrycia prawdziwego kosztu usługi.
EnglishI voted to remove the paragraph referring to encouraging states to outlaw the wearing of the hijab for young girls.
Głosowałem za usunięciem ustępu dotyczącego zachęcania państw do wprowadzenia zakazu noszenia hidżabu przez dziewczynki.
EnglishThis report rightly applauds the action by the Austrian Government to outlaw these practices.
W tym sprawozdaniu słusznie podaje się, jako chwalebny przykład, przedsięwzięcie podjęte przez rząd austriacki w celu zdelegalizowania takich praktyk.
EnglishBut it is not appropriate to outlaw foreign products or products coming from outside the European Union, as proposed in your report.
Nie uważam jednak za właściwe wykluczanie produktów zagranicznych lub produktów pochodzących spoza Unii Europejskiej, jak proponuje to pan poseł w swoim sprawozdaniu.
EnglishIn the WTO framework we urgently need better rules designed to outlaw, as far as possible, trade-distorting measures such as export duties.
W ramach WTO pilnie potrzebujemy lepszych reguł mających na celu unieważnienie w możliwie największym zakresie środków zakłócających handel, takich jak opłaty wywozowe.
EnglishOr do we want to outlaw patio heaters at the Christmas markets that we know from Germany and - yes, Claude - from Luxembourg as well as from Belgium and Austria?
Czy też chcemy wycofać ogrzewacze tarasów z bożonarodzeniowych targów, które znamy z Niemiec - tak, Claude - także z Luksemburga i z Belgii lub Austrii?
EnglishWe all have a huge responsibility when addressing them because promoting double standards would morally outlaw us, and we certainly lose credibility.
Wszyscy ponosimy ogromną odpowiedzialność w tym zakresie, ponieważ promowanie podwójnych norm wyniosłoby nas na margines moralności, zarazem pozbawiając nas wiarygodności.