"ourselves" po polsku

EN

"ourselves" - polskie tłumaczenie

EN

ourselves {zaimek}

volume_up
1. "after preposition"
ourselves (też: oneself, yourself, yourselves)
We see ourselves - some of the time - as being the true representative voice.
Niekiedy postrzegamy siebie jako prawdziwych przedstawicieli obywateli.
And we try to convince ourselves -- we really try to convince ourselves they're wrong.
I próbujemy przekonać samych siebie -- naprawdę próbujemy przekonać samych siebie, że są niepoprawne.
And these kinds of experiments are started with programs that we wrote ourselves.
Piszemy programy, powielamy je i jesteśmy z siebie dumni.
ourselves
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.
We want to decide for ourselves what economic policy we wish to pursue.
Chcemy sami decydować, jaką politykę gospodarczą będziemy prowadzić.
ourselves
We should be able to equip ourselves with the same instruments as others have.
Powinniśmy być w stanie wyposażyć się w takie same narzędzia, jakie mają inni.
We find ourselves today with the same goals as those in the 1960s.
Dzisiaj ciągle mamy te same cele co w latach 60-tych.
We find that they show emotions, similar to -- maybe sometimes the same -- as those that we describe in ourselves as happiness, sadness, fear, despair.
Okazują także emocje podobne, a może takie same, jak emocje, które określamy jako szczęście, smutek, strach i rozpacz.
2. "reflexive"
ourselves (też: myself, yourself, yourselves)
We will not limit ourselves - we will be unable to limit ourselves - to the existing funds alone.
Nie ograniczymy się - nie uda się nam ograniczyć - wyłącznie do istniejących środków finansowych.
Secondly, we must equip ourselves with the mechanisms that we need to tackle a crisis.
Po drugie, musimy wyposażyć się w mechanizmy potrzebne nam do zajęcia się kryzysem.
We must not let ourselves stand by and be spectators of our own future.
Nie wolno nam stać w miejscu i przyglądać się, jak rozwija się nasza przyszłość.
3. "emphatic"
ourselves
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.
We want to decide for ourselves what economic policy we wish to pursue.
Chcemy sami decydować, jaką politykę gospodarczą będziemy prowadzić.
ourselves
We should be able to equip ourselves with the same instruments as others have.
Powinniśmy być w stanie wyposażyć się w takie same narzędzia, jakie mają inni.
We find ourselves today with the same goals as those in the 1960s.
Dzisiaj ciągle mamy te same cele co w latach 60-tych.
We find that they show emotions, similar to -- maybe sometimes the same -- as those that we describe in ourselves as happiness, sadness, fear, despair.
Okazują także emocje podobne, a może takie same, jak emocje, które określamy jako szczęście, smutek, strach i rozpacz.

Przykłady użycia - "ourselves" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe must ask ourselves whether further enlargement processes are appropriate for us.
Musimy zadać sobie pytanie, czy dalsze procesy rozszerzenia są dla nas właściwe.
EnglishWe can start by asking ourselves: does the European Union count in the world?
Możemy zacząć od zadania sobie pytania: czy Unia Europejska liczy się w świecie?
EnglishWe ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.
EnglishWe should be able to equip ourselves with the same instruments as others have.
Powinniśmy być w stanie wyposażyć się w takie same narzędzia, jakie mają inni.
EnglishAt some point we will have to limit ourselves to the ones that are essential.
W którymś momencie będziemy musieli się ograniczyć do tych, które są niezbędne.
EnglishBetween 2010 and 2011 we awarded ourselves an additional EUR 3 000 each per month.
W latach 2010-2011 każdy z nas przyznał sobie dodatkowe 3000 euro miesięcznie.
EnglishTherefore we cannot limit ourselves to just rescuing the banks and the funds.
W związku z tym nie możemy ograniczyć się jedynie do ratowania banków i funduszy.
EnglishThese substances, we must remind ourselves, also have a global-warming potential.
Musimy pamiętać, że substancje te mogą też przyczyniać się do globalnego ocieplenia.
EnglishIt does no harm to remind ourselves how important these fisheries debates are.
Nie zaszkodzi przypomnieć sobie, jak ważne są te debaty na temat rybołówstwa.
EnglishWe lie to ourselves and we fail to take the measures which might save our lives.
Okłamujemy się i nie podejmujemy działań, które mogłyby nam uratować życie.
EnglishWe want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
Chcemy doprowadzić do zmiany tej sytuacji, lecz sami powinniśmy dać przykład.
EnglishWhy should we therefore tie ourselves to this same thing with a blank cheque?
Dlaczego, mając wolny wybór, mielibyśmy przywiązywać się do tej samej rzeczy?
EnglishSo really, we're going to remind ourselves that decision is the ultimate power.
Więc tak naprawdę musimy sobie uzmysłowić, że decyzja jest największą siłą.
EnglishAny one of us might one day find ourselves on the other side of this equation.
Każdy z nas może któregoś dnia znaleźć się po drugiej stronie tego równania.
EnglishIf we do not want to restrict mobility, however, then we ourselves must change.
Jeżeli nie chcemy jednak ograniczać mobilności, to musimy się zmienić sami.
EnglishAs Europeans, we should take care to avoid leaving ourselves open to such accusations.
Jako Europejczycy powinniśmy zadbać, byśmy nie narażali się na takie oskarżenia.
EnglishI think we should ask ourselves the following question every day: What is simpler?
Codziennie powinniśmy zadawać sobie następujące pytanie: co jest łatwiejsze?
EnglishThese are hugely powerful forces that define what we want and how we view ourselves.
To są potężne siły które określają nasze pragnienia i to jak się postrzegamy.
EnglishWe should not treat other nations as we would not wish to be treated ourselves.
Nie powinniśmy traktować innych narodów tak, jak sami nie chcielibyśmy być traktowani.
EnglishWe could resign ourselves to the fact that all cats are grey in the dark.
Musielibyśmy poprzestać na stwierdzeniu, że w ciemności wszystkie koty są szare.