EN to organize
volume_up
[organized|organized] {czasownik}

If you look into their traditional systems, Africans organize their states in two types.
Jeśli spojrzycie na ich tradycyjne systemy, Afrykanie organizują swoje państwa na dwa typy.
We have begun organizing makers at our Maker Faire.
Zaczęliśmy organizować zloty takich pasjonatów, podczas Maker Faire.
Nie przestawał organizować.
to organize (też: to arrange, to neaten, to order, to settle)
You can organize your content by storing it in collections.
Możesz uporządkować swoje pliki, przechowując je w kolekcjach.
For example, if you wish to organize events by page > type of event, you might organize a hierarchy along these lines:
Aby na przykład uporządkować zdarzenia według stron i według typów zdarzeń, można to zrobić w taki sposób:.
The DNA is organized in words, call them: genes and chromosomes.
DNA jest uporządkowane w słowa, nazwijmy je: geny i chromosomy.
to organize (też: to bind, to set up, to start, to strike up)
volume_up
zawiązać {czas. dk}
to organize (też: to prod, to mobilize, to bring on)
volume_up
mobilizować {czas. ndk}
to organize (też: to devise)
to organize (też: to set up, to mobilize, to orchestrate)
And we have to organize our response appropriately.
Musimy zorganizować swoją odpowiedź odpowiednio.
It was able -- but only it was able -- to organize health care, education, policing, justice.
Tylko państwo mogło zorganizować opiekę zdrowotną, edukację, utrzymywanie porządku, wymiar sprawiedliwości.
Warto więc to odpowiednio zorganizować.

Synonimy (angielski) dla "organ":

organ

Przykłady użycia - "to organize" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt took us two days just to organize the place, but hey, you know, we worked on it.
Dwa dni zajęło nam przygotowanie sali operacyjnej, ale pracowaliśmy nad tym.
EnglishBut the real secret I think lies more in the way that they organize their society.
Myślę jednak, że sekret leży w sposobie organizacji tej społeczności.
EnglishAnd so virtual worlds are the best way for us to essentially organize and experience information.
Wirtualne słowa są najlepszym sposobem organizowania i doświadczania informacji.
EnglishAsking for advice, rather than any possible way that you could just statically organize a map.
Prosząc o radę, a nie jakikolwiek sposób, na to jak statycznie stworzyć mapę.
EnglishIf you look into their traditional systems, Africans organize their states in two types.
Jeśli spojrzycie na ich tradycyjne systemy, Afrykanie organizują swoje państwa na dwa typy.
English"One possibility, for example, is to organize a project based on the tenses.
„Dobrym pomysłem jest na przykład projekt dotyczący czasów.
EnglishSo lawyers began to courageously stand up together to organize a system where they can take cases.
Więc prawnicy odważnie postanowili wspólnie tworzyć system, w którym mogliby brać sprawy.
EnglishI'm going to organize it and direct it and get it going in the world.
Zorganizuję je, będę nim zarządzał i udostępnię je światu.
EnglishUse the bookmark manager to organize your bookmarks and folders.
Do organizowania zakładek i folderów służy menedżer zakładek.
EnglishThey can also be used to set up filters so you can organize your inbox automatically.
Mogą być też używane przy konfigurowaniu filtrów, które pozwalają automatycznie porządkować skrzynkę odbiorczą.
EnglishAnd all of you need to have it embedded in your brains and to organize yourselves around it.
Każdy z nas musi sobie to zakodować i zacząć działać.
EnglishTo organize devices, user-defined tags can be added to them.
W celu organizacji urządzeń istnieje możliwość dodania do nich etykiet zdefiniowanych przez użytkownika.
EnglishWe need to organize around it." ~~~ And not everyone will.
Wstają i mówią: "To jest ważne, musimy się na tym skupić".
EnglishBut this is very promising because the origami can organize parts just one-tenth the size of those in a normal computer.
Ale to bardzo obiecujące, bo origami układa części wielkości jednej dziesiątej tych w komputerze.
EnglishYou think TED is hard to organize. ~~~ (Laughter) Right?
Wydaje się, że organizacja TED to kłopot.
EnglishWhen you upload a folder, you'll also save the time it takes you to organize your files and documents into collections.
Ponadto przesyłanie folderów eliminuje konieczność czasochłonnego organizowania plików i dokumentów w kolekcje.
EnglishShe was actually sexually assaulted in boot camp and went on to co-organize a group called the Service Women's Action Network.
Doświadczyła napaści seksualnych w obozie i zajęła się współorganizacją grupy zwanej Sieć Służby Akcji Kobiet
EnglishLabels help you organize your messages into any categories -- work, family, to do, read later, jokes, recipes, any category you want.
Usuwanie etykiet: jeśli nie chcesz już widzieć danej etykiety, kliknij usuń w kolumnie „Usuń etykietę”.
English. ~~~ But she helped organize people, and helped turn it into a movement.
Nie ona pierwsza wpadła na to, by się tym zainteresować, ale pierwsza pomogła zebrać ludzi razem i stworzyć ruch.
EnglishAnd what we're trying to do, in a TEDesque way, is to organize all biological information by design and engineering function.
Robimy tam coś bardzo TED-owskiego. ~~~ Organizujemy informację biologiczną względem przydatności dla projektantów i inżynierów.