"organisations" po polsku

EN

"organisations" - polskie tłumaczenie

EN organisations
volume_up
{liczba mnoga}

organisations (też: organizations)
volume_up
organizacje {niemęskoos.}
The organisations on the ground are warning us of the risk of ethnic conflict.
Miejscowe organizacje ostrzegają nas o ryzyku wybuchu konfliktu etnicznego.
Independent organisations representing working people and the poor are critical.
Niezbędne są niezależne organizacje reprezentujące pracowników i ubogich.
These organisations therefore need reliable and secure financing.
Organizacje konsumentów potrzebują odpowiedniego, solidnego finansowania.

Przykłady użycia - "organisations" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt would help organisations to proceed more easily from ISO to EMAS standards.
Pomógłby on organizacjom w łatwiejszym przejściu ze standardów ISO do norm EMAS.
EnglishI would also like to thank the sector organisations for the proposals they made.
Chcę też podziękować organizacjom z przedmiotowego sektora za ich propozycje.
English. - (LV) I have been in touch with beekeeping organisations in Latvia.
na piśmie - (LV) Jestem w stałym kontakcie z organizacjami pszczelarskimi na Łotwie.
EnglishIt will need support from a range of partner organisations if it is going to work.
Jeśli ma się sprawdzić, potrzebuje poparcia różnych organizacji partnerskich.
EnglishIt continues to foster close links with terrorist organisations even to this day.
Nawet i dziś wciąż podtrzymuje ona bliskie związki z organizacjami terrorystycznymi.
EnglishIts support for organisations that destabilise the region cannot be tolerated.
Wsparcie Iranu dla organizacji, które destabilizują region nie może być tolerowane.
EnglishSubject: Strengthening and funding grassroots sporting organisations in the EU
Przedmiot: Wzmocnienie i finansowanie lokalnych organizacji sportowych w UE
EnglishThere are some organisations that can help you find a volunteer placement.
Jest kilka organizacji, które pomogą znaleźć ci pracę w charakterze wolontariusza.
EnglishWorkers from aid organisations have also been murdered, among them Mohamed Mahdi.
Mordowani są pracownicy organizacji pomocowych, wśród nich Mohamed Mahdi.
EnglishIn many voluntary organisations, the number of active members is continually falling.
W wielu organizacjach wolontariackich liczba aktywnych członków wciąż spada.
EnglishIn seeking a solution the Commission has cooperated actively with both organisations.
Komisja aktywnie współpracowała z obiema organizacji w procesie szukania rozwiązania.
EnglishThe Council supports Taiwan's meaningful participation in international organisations.
Rada popiera znaczące uczestnictwo Tajwanu w organizacjach międzynarodowych.
EnglishI am talking about what is referred to as the list of terrorist organisations.
Mówię tutaj o instrumencie zwanym wykazem organizacji terrorystycznych.
EnglishThe relevant instructions have been sent to the European standardisation organisations.
Odpowiednie instrukcje wysłano do europejskich organizacji normalizacyjnych.
EnglishAvailable forecasts from international organisations provide a broadly similar picture.
Podobny obraz wyłania się z dostępnych prognoz organizacji międzynarodowych.
EnglishWe have already trawled through the information held by other international organisations.
Przejrzeliśmy już informacje otrzymane od innych organizacji międzynarodowych.
EnglishThe Union should provide more substantive and financial assistance to those organisations.
Unia powinna udzielić większej pomocy merytorycznej i finansowej tym organizacjom.
EnglishRecent forecasts from international and private sector organisations give a similar picture.
Najnowsze prognozy instytucji międzynarodowych i prywatnych rysują podobny obraz.
EnglishAn overview of these national institutions and organisations is available on the website.
Na stronie internetowej dostępna jest lista tych krajowych instytucji i organizacji.
EnglishWe need to be able to get those humanitarian organisations back on the ground.
Musimy postarać się przywrócić działalność organizacji humanitarnych.