"organisation" po polsku

EN

"organisation" - polskie tłumaczenie

EN organisation
volume_up
{rzeczownik}

1. Brytyjski angielski

organisation (też: organization, orderliness)
That is according to the IEA, not a green grass-root organisation.
Te dane pochodzą z IEA, niebędącej organizacją społeczna organizacją ekologiczną.
Common organisation of the markets in fishery and aquaculture products (vote)
Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (głosowanie)
Yesterday another murder was committed by the terrorist organisation ETA.
Wczoraj terrorystyczna organizacja ETA popełniła następne morderstwo.

Przykłady użycia - "organisation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis approach is also supported by the European consumer organisation BUC.
To podejście jest popierane także przez europejską organizację konsumencką BUC.
EnglishSo, what is your interpretation of a sporting organisation banning such a practice?
Więc jak postrzegałby pan wprowadzenie zakazu takich praktyk przez organizację sportową?
EnglishFrom this point of view, diplomacy, organisation and caution also have their place.
Z tego punktu widzenia istnieje też zapotrzebowanie na dyplomację, organizację i rozwagę.
EnglishI believe that an organisation-to-organisation relationship must be adopted.
Uważam, że należy zastosować bezpośrednie relacje między organizacjami.
EnglishThe decision was justified by the party's alleged links with the terrorist PKK organisation.
Orzeczenie argumentowane było rzekomymi powiązaniami partii z terrorystyczną PKK.
EnglishThis is the role of the World Trade Organisation, which was created in 1995 to replace GATT.
Właśnie to jest zadaniem WTO, która zastała stworzona w 1995 roku aby zastąpić GATT.
EnglishTherefore, the External Action Service should also be supported by this organisation.
W związku z tym Służba Działań Zewnętrznych powinna być wspierana także przez tę organizację.
EnglishThat is also why we support the organisation of forums for international co-productions.
Również z tego powodu wspieramy organizowanie forum na rzecz międzynarodowych koprodukcji.
EnglishBut first of all they have to stop acting as a terrorist organisation.
Ale najpierw muszą one przestać działać jak organizacje terrorystyczne.
EnglishSuch a duty can only be imposed upon an agency and should not be placed on a civil organisation.
Obowiązkiem takim można obarczyć jedynie agencję, a nie organizację cywilną.
EnglishSomething must have gone wrong in the organisation.
wiceprzewodnicząca Komisji. - Przepraszam. musiała zajść jakaś pomyłka organizacyjna.
EnglishWe Slovaks have outlawed a similar radical organisation in our country.
My, Słowacy, potępiliśmy w świetle prawa podobną radykalną organizację powstałą w naszym kraju.
EnglishLooking at Geneva, I can only say that the World Trade Organisation conference has failed in this task.
Mówiąc o Genewie, mogę tylko powiedzieć, że konferencja WTO w tej mierze zawiodła.
EnglishFirst and foremost there is no role within that organisation for the European Parliament.
Przede wszystkim nie ma w nim roli dla Parlamentu Europejskiego.
English(HU) The new Member States are now implementing the 2007 European Union wine market organisation.
(HU) Nowe państwa członkowskie wdrażają obecnie unijną organizację rynku wina z 2007 roku.
EnglishIn fact, these agreements are very different in terms of their signatories, content, scope and organisation.
Umowy te różnią się w istocie co do sygnatariuszy, treści, zakresu i struktury.
EnglishIt must also encourage better organisation within the sectors.
Komisja musi również wspierać lepszą organizację w ramach sektorów.
EnglishACTA circumvents all the existing international bodies, such as the World Trade Organisation (WTO).
ACTA omija wszelkie istniejące organy międzynarodowe, np. Światową Organizację Handlu (WTO).
EnglishI call upon your organisation and other organisations to support its efforts in all fields.
Wzywam państwa organizację oraz inne organizacje do wspierania jej wysiłków we wszystkich obszarach.
EnglishMrs Jensen's report adds a new dimension to that list: the organisation of aviation on the ground.
Sprawozdanie pani poseł Jensen dodaje nowy aspekt do tej listy: organizację lotnictwa na ziemi.