"optional" po polsku

EN

"optional" - polskie tłumaczenie

volume_up
option {rzecz.}

EN optional
volume_up
{przymiotnik}

1. ogólne

optional
volume_up
opcjonalny {przym. m.}
These parameters are optional and useful for tweaking how ads are requested or rendered.
Parametry te mają charakter opcjonalny i służą do optymalizacji sposobu żądania i wyświetlania reklam.
To nie jest jakiś opcjonalny dodatek.
As he emphasised clearly and precisely today, these are optional offers.
Jak wyraźnie i precyzyjnie dziś podkreślił, są to oferty opcjonalne.
optional (też: arbitrary, random, any, at will)
volume_up
dowolny {przym. m.}
optional (też: facultative)
volume_up
fakultatywny {przym. m.}
Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (
Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (
There is also a voluntary part made up of optional practices.
Istnieje również część dobrowolna, na którą składają się rozwiązania fakultatywne.
From a green point of view, the optional mandate in the area of climate change is also very positive.
Z ekologicznego punktu widzenia upoważnienie fakultatywne w dziedzinie zmiany klimatu jest też bardzo pozytywnym zjawiskiem.

2. "nieobligatoryjny"

optional (też: negligent, unreliable, voluntary)

Synonimy (angielski) dla "option":

option

Przykłady użycia - "optional" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishGreece and many other states are particularly keen on the optional nature of the EQF.
Grecji i wielu innym państwom szczególnie zależy na opcjonalnym charakterze europejskich ram kwalifikacji.
EnglishSome business sectors are registered on an optional basis under the current version of the Regulation.
Zgodnie z bieżącą wersją rozporządzenia niektóre sektory biznesu rejestrowane są nieobowiązkowo.
EnglishOf course, the services of the PSCs are optional.
Korzystanie z usług świadczonych przez pojedyncze punkty kontaktowe nie jest jednak obowiązkowe.
EnglishMrs Wallis has failed to provide compelling evidence of the need for an optional instrument.
Pani poseł Wallis nie przedstawiła ważnych dowodów, które potwierdzałyby potrzebę wprowadzenia instrumentu opcjonalnego.
EnglishInitially we were told that it would be optional.
Pierwotnie mówiono nam, że będą one stosowanie opcjonalnie.
EnglishThe rapporteur favours an optional instrument.
Sprawozdawczyni opowiada się za instrumentem opcjonalnym.
EnglishThe Commission has taken note of the request to define optional reserved terms, such as 'farm' or 'mountain'.
Komisja odnotowała żądanie określenia opcjonalnych zastrzeżonych terminów takich jak "wiejski” lub "górski”.
EnglishThey can do this as the regulation is optional.
Mogą to zrobić, bo nowe przepisy są dobrowolne.
English(Optional)
Jeśli zauważysz, że znacznik jest położony nieprawidłowo, możesz przenieść go do właściwego punktu na mapie.(Opcjonalnie)
EnglishOptional separate additional insert: ed
Dodatkowo może być dołączona oddzielna ulotka:
EnglishDilution prior to administration (optional)
Rozcieńczenie przed podaniem (opcjonalnie)
EnglishEighteen patients then continued to receive Zavesca under an optional extended treatment protocol.
Następnie osiemnastu pacjentów nadal przyjmowało preparat Zavesca zgodnie z protokołem przewidzianym dla opcjonalnego rozszerzenia badania.
EnglishFinally, the introduction of an optional instrument would have a significant economic impact on businesses and consumers.
Wreszcie wprowadzenie opcjonalnego instrumentu wywarłoby znaczący wpływ ekonomiczny na przedsiębiorców i konsumentów.
EnglishOptional separate additional insert:
Dodatkowo może być dołączona oddzielna ulotka:
EnglishAs far as the Commission is concerned, the fact that the new Eurovignette is optional is evidence that we are not imposing a new tax.
Jeżeli chodzi o Komisję, dowodem na to, że nie wprowadzamy nowego podatku, jest opcjonalność eurowiniety.
EnglishThe Committee on Legal Affairs favours an optional instrument, a second EU contract law for all citizens and enterprises.
Komisja Prawna opowiada się za instrumentem opcjonalnym, drugorzędnym prawem umów dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw.
EnglishThe text voted on today aims to create an optional instrument for European contract law by means of a regulation.
Celem poddanego dzisiaj pod głosowanie tekstu jest utworzenie opcjonalnego instrumentu europejskiego prawa umów w drodze rozporządzenia.
EnglishThis text could subsequently form the basis of an optional element but, to do this, we first need to define what the content is.
Tekst ten mógłby następnie być podstawą opcjonalnego elementu, ale aby to osiągnąć, najpierw musimy określić, co się w nim znajdzie.
EnglishEVICEL should be applied using the CE-marked EVICEL application device and optional use of a tip accessory to the device.
Preparat EVICEL należy nanosić, używając aplikatora EVICEL z oznakowaniem CE lub opcjonalnie - dodatkowego zakończenia dołączonego do aplikatora.
EnglishShould a decision be taken to use body scanners as an optional tool, the images will never be recorded or stored.
W razie podjęcia decyzji o stosowaniu urządzeń do prześwietlania pasażerów jako narzędzia opcjonalnego, obrazy nigdy nie będą ani zapisywane ani przechowywane.