"on a par" po polsku

EN

"on a par" - polskie tłumaczenie

EN on a par
volume_up

1. "with"

We cannot support the re-classification of incinerators of municipal waste to put them on a par with ecologically pure energy sources.
Nie możemy poprzeć przeklasyfikowania miejskich spalarni odpadów i postawieniu ich na tym samym poziomie co ekologicznie czyste źródła energii.
on a par
volume_up
równy {przym. m.} (z)
Mexico is not at all on par with the United States, but they are quite close.
Meksyk w żadnym razie nie jest na równi ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest dość blisko.
It is a good treaty; historically, certainly, it is on a par with Maastricht.
To dobry traktat; pod względem historycznym stoi oczywiście na równi z traktatem z Maastricht.
The atrocities of Stalin's apparatus of coercion are still not viewed on a par with Hitler's war machine.
Okrucieństwa stalinowskiego aparatu przemocy wciąż są uznawane za równe machinie wojennej Hitlera.
on a par
volume_up
równorzędny {przym. m.} (z)

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "on a par"

on przymiotnik
on przysłówek
on przyimek
a przedimek/rodzajnik
par rzeczownik

Przykłady użycia - "on a par" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPar- and Dysaesthesia Hypoaesthesia Tremor Seizures (see section 4.4) Vertigo
Parestezja i dyzestezja Niedoczulica Drżenie Drgawki (patrz punkt 4. 4) Zawroty głowy
EnglishMexico is not at all on par with the United States, but they are quite close.
Meksyk w żadnym razie nie jest na równi ze Stanami Zjednoczonymi, ale jest dość blisko.
EnglishUnfortunately, the results from Copenhagen were well below par in the circumstances.
Niestety rezultaty konferencji w Kopenhadze zdecydowanie nie stanowią takich okoliczności.
EnglishI want to make the Belgian Presidency a social presidency par excellence.
Pragnę uczynić prezydencję belgijską prezydencją socjalną w pełnym tego słowa znaczeniu.
EnglishIt is a good treaty; historically, certainly, it is on a par with Maastricht.
To dobry traktat; pod względem historycznym stoi oczywiście na równi z traktatem z Maastricht.
EnglishWhy in golf is it good to shoot under par... but a sub-par performance in anything else is bad?
Dlaczego w golfie dobrze jest mieć jak naj mniej uderzeń... a wszystko inne jest złe?
EnglishIt would take that much time until the eastern and western parts of the country would be on a par.
To będzie tak długo trwało aż warunki na Zachodzie i Wschodzie wyrównają się.
EnglishPar- and Dysaesthesia Hypoaesthesia Tremor Seizures (see section 4.4) Vertigo
Parestezja i dyzestezja Niedoczulica Drżenie Drgawki (patrz
EnglishHe was a philosopher; he was a drum player; he was a teacher par excellence.
Był filozofem, grał na bębnach, był wyjątkowym nauczycielem.
EnglishIt's on par with United States in these two social dimensions.
Dorównuje Stanom Zjednoczonym w tych dwóch wymiarach społecznych.
EnglishUnder the Treaty of Lisbon, Parliament's role as a legislator must be on a par with that of the Council.
Na mocy traktatu lizbońskiego rola Parlamentu jako prawodawcy musi być równorzędna z rolą Rady.
EnglishPar- and Dysaesthesia Hypoaesthesia Tremor Seizures (see section 4.4) Vertigo
Parestezja i dyzestezja Niedoczulica Drżenie Drgawki (patrz punkt 4. 4) Zawroty głowy Zaburzenia widzenia Szumy uszne
EnglishThe atrocities of Stalin's apparatus of coercion are still not viewed on a par with Hitler's war machine.
Okrucieństwa stalinowskiego aparatu przemocy wciąż są uznawane za równe machinie wojennej Hitlera.
EnglishIf their quality is below par, you must take action.
Jeżeli ich jakość będzie za słaba, musicie podjąć działania.
EnglishIn terms of EU exports, it ranks on a par with India and ahead of countries such as Canada or Korea.
Pod względem wywozu z UE Mercosur stoi na równi z Indiami, a także wyprzedza kraje, takie jak Kanada lub Korea.
EnglishThe European Commission must not treat the Baltic Sea on a par with the Atlantic or the Mediterranean Sea.
Nie może być tak, że Komisja Europejska traktuje Morze Bałtyckie na równi z Atlantykiem czy Morzem Śródziemnym.
EnglishWe have in Frontex a European tool par excellence which is essential for controlling our external borders.
Frontex jest dla nas narzędziem na szczeblu UE par excellence, które pozwala kontrolować nasze granice zewnętrzne.
EnglishThree bad shots and one good one still make par.
Trzy złe uderzenia i jedno dobre nadal mogą dać par.
EnglishWe need to step up the momentum so that we are on a par with our international partners on maritime affairs.
Musimy nabrać prędkości, tak abyśmy wyrównali poziom do naszych partnerów międzynarodowych w zakresie spraw morskich.
EnglishParliament and the Commission are the two Community institutions par excellence at the heart of Community matters.
Parlament Europejski i Komisja są dwiema instytucjami wspólnotowymi par excellence w centrum spraw wspólnotowych.