"omitted" po polsku

EN

"omitted" - polskie tłumaczenie

EN omitted
volume_up
{przymiotnik}

omitted (też: left out, bypassed)
volume_up
pominięty {przym. m.}
I also believe that Parliament is adding a new important element which the Commission's proposal has omitted.
Uważam również, że Parlament dodaje nowy, istotny element, który został pominięty we wniosku Komisji.
omitted
volume_up
ominięty {przym. m.}

Przykłady użycia - "omitted" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThen Amendment 16 could be omitted as unnecessary, or we could vote against it.
Tym sposobem poprawka 16 mogłaby upaść jako bezprzedmiotowa, czy moglibyśmy głosować przeciw.
EnglishIf a meal is missed or contains no fat, the dose of orlistat should be omitted.
Jeśli pacjent nie spożywa posiłku lub gdy posiłek nie zawiera tłuszczu, dawkę należy pominąć.
EnglishThe dose should never be increased to make up for one or more omitted doses.
Dawka nie powinna nigdy być zwiększana dla uzupełnienia jednej lub więcej ominiętych dawek.
EnglishHowever, in contrast to the USA, the Commission has omitted to do a number of things.
Jednak w przeciwieństwie do USA, Komisja nie podjęła szeregu działań.
EnglishI would also like to ask you about what you omitted from your speech.
Chciałbym również zapytać pana o coś, co pominął pan w swoim wystąpieniu.
EnglishThe doses should be withheld when a meal or snack is omitted.
Dawkowanie powinno być wstrzymane w przypadku pominięcia posiłku lub przekąski.
EnglishAs a result, paragraphs 11, 12, 14 and 17 of my report are omitted from the alternative.
W konsekwencji wersja alternatywna nie zawiera ustępów 11, 12, 14 oraz 17 mojego sprawozdania.
EnglishThe fact is that it is the Bosniaks who have been omitted from the visa liberalisation process.
Prawda jest taka, że z procesu liberalizacji wizowej wyłączono Bośniaków.
EnglishYet again, however, IOC President Jacques Rogge has omitted to voice any criticism of this situation.
Jednakże przewodniczący MKOl Jacques Rogge nie wyraził zaniepokojenia tą sytuacją.
EnglishThe names of immigrants from Morocco and Romania have also been omitted.
Podobno pominięto także nazwiska imigrantów z Maroka i Rumunii.
EnglishThese were omitted on the grounds that implementation costs would have been too high.
Zaniechano ich ze względu na zbyt wysokie koszty wdrożenia.
EnglishI have included the position of islands in the report and it is not true that this has been omitted.
W swoim sprawozdaniu uwzględniłam sytuację wysp; to nieprawda, że zostały one pominięte.
EnglishYet the Commission has omitted to make it clear that steel continues to be subsidised and coal does not.
Komisja nie stwierdziła jednak jednoznacznie, że stal jest nadal dotowana, a węgiel nie.
EnglishThe dose of mecasermin should never be increased to make up for one or more omitted doses.
Dawka mekaserminy nie może nigdy być zwiększana w celu uzupełnienia jednej lub więcej ominiętych dawek.
EnglishMay I say that the report was also remarkable for what it omitted.
Chciałbym stwierdzić, że sprawozdanie było również wyjątkowe ze względu na to, co zostało pominięte.
EnglishUnfortunately, the consequences of such a policy are very visible (despite being concealed and omitted).
Niestety konsekwencje takiej polityki są bardzo widocznej (mimo ich ukrywania i pomijania).
EnglishThe symbols were then omitted from the Lisbon Treaty which was, nevertheless, rejected in Ireland.
Te symbole zostały więc pominięte w traktacie lizbońskim, który mimo to nie został przyjęty w Irlandii.
English*Treatment omitted will not be re-instated within a cycle.
* Nie należy podawać pominiętej dawki w czasie trwania cyklu.
EnglishWe have omitted to put in place a robust impact assessment apparatus for the EU and now we pay the price.
Zaniechaliśmy ustanowienia dla UE solidnego aparatu oceny oddziaływania i teraz płacimy za to cenę.
EnglishI am disappointed that, in the original proposals concerning the EU 2020 strategy, agriculture was omitted.
Jestem rozczarowany, że w pierwotnych wnioskach dotyczących strategii UE 2020 pominięto rolnictwo.