"of course" po polsku

EN

"of course" - polskie tłumaczenie

volume_up
of course {przysł.}
volume_up
of {przyim.}
PL

EN of course
volume_up
{przysłówek}

volume_up
oczywiście {przysł.}
Of course we should be vigilant, and of course we should cut costs.
Oczywiście powinniśmy zachować czujność i oczywiście powinniśmy ciąć koszty.
Of course we are only at the beginning here of the interinstitutional negotiations.
Oczywiście jesteśmy dopiero na początku międzyinstytucjonalnych negocjacji.
And, of course, we're interested in participating with education.
Oczywiście jesteśmy zainteresowani edukacją. ~~~ Oczywiście jesteśmy zainteresowani edukacją.
of course (też: bright, clear)
volume_up
jasne {przym.}
Of course, it is clear that there are always national interests.
Oczywiście jasne jest, że zawsze pojawia się interes narodowy.
I believe that this will become clear during the course of a differentiated debate.
Sądzę, że stanie się to jasne w trakcie zróżnicowanej debaty.
Of course, we do not debate these things in a political vacuum.
Jasne jest, że nie debatujemy nad tymi zagadnieniami w politycznej próżni.
of course
At the same time, we must support the life blood of the country: on a humanitarian level, which goes with saying of course, but also on a political level.
Jednocześnie musimy wspierać żywotne soki kraju: na szczeblu humanitarnym, co rozumie się samo przez się, ale także na szczeblu politycznym.

Synonimy (angielski) dla "of course":

of course

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "of course"

of przyimek
Polish
course rzeczownik
to course czasownik
Polish

Przykłady użycia - "of course" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMany may say, of course, that in a formal sense, this oversight already existed.
Można rzecz jasna powiedzieć, że formalnie taki nadzór istniał już wcześniej.
EnglishAnd over the course of this experiment, these stars have moved a tremendous amount.
W czasie trwania eksperymentu te gwiazdy przemieściły się na niesamowity dystans.
EnglishI am of course against the ban on spreading plant protection products by helicopter.
Nie popieram ponadto zakazu rozprowadzania środków ochrony roślin helikopterem.
EnglishIn part, of course, that reflects the deal that the Swiss have struck with Brussels.
Częściowo stanowi to odzwierciedlenie interesu, jaki Szwajcarzy ubili z Brukselą.
Englishmonths after the primary vaccination course 24 months after the first revaccination
tygodnie po podstawowym cyklu szczepień 17 miesięcy po podstawowym cyklu szczepień
EnglishIf we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.
Jeśli zachowamy czujność, jeśli nie zboczymy z kursu, możemy odzyskać zaufanie ludzi.
EnglishThese victims, of course, illustrate for us this human tragedy that is terrorism.
W oczywisty sposób ofiary te unaoczniają nam tę ludzką tragedię, jaką jest terroryzm.
EnglishThe grant for a one-year course is EUR 21 000, and EUR 42 000 for two years.
Stypendium na roczne studia wynosi 21 tysięcy euro, a na dwuletnie 42 tysiące euro.
EnglishOf course, I am not referring here to the aid provided following disasters.
Rzecz jasna nie mówię tutaj o pomocy udzielanej w przypadku klęsk żywiołowych.
EnglishOf course, we are in discussion with and working with the European Investment Bank.
Rzecz jasna prowadzimy rozmowy i współpracujemy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
EnglishThat the European Union is supporting human rights is, of course, obvious.
Bez wątpienia oczywiste jest Unia Europejska wspiera poszanowanie praw człowieka.
EnglishBut of course that goes for face-to-face courses in the classroom, too.
Ta zasada dotyczy jednak również kursów stacjonarnych w świecie rzeczywistym.
English. ~~~ Of course, it got much better after that.
To jest bardzo wczesny prototyp, późniejsze wersje były znacznie lepsze.
EnglishAnd the drama is, of course, that when the system does this, the logic may change.
Tragedia polega na tym, że kiedy system tak robi, logika może się zmienić.
EnglishAs in the case of all EU guidelines it is, of course, implementation that counts.
Podobnie jak w przypadku wszystkich wytycznych UE liczy się przede wszystkim wdrażanie.
EnglishDuring a 1-year course of therapy there was a decrease in the rate of linear growth
W czasie rocznego leczenia stwierdzono zmniejszenie tempa przyrostu długości ciała zy
EnglishThis will, of course, take much work with you and your colleagues on the Council.
Oznaczać to będzie, co oczywiste, znaczną ilość pracy z panem i pana kolegami w Radzie.
EnglishThere will be other texts on Europol, and Parliament will, of course, be colegislator.
Będą kolejne teksty o Europolu, a Parlament będzie rzecz jasna ich kolegistalorem.
EnglishIn total you should receive 5 doses of Zenapax for a complete treatment course.
Łącznie pacjent otrzymuje 5 dawek leku Zenapax jako pełny kurs leczenia.
EnglishHowever, you are entitled to check and, of course, to make a complaint.
Ma Pani jednak możliwość sprawdzenia, czy tak faktycznie było i złożenia skargi.