"October" po polsku

EN

"October" - polskie tłumaczenie

EN October
volume_up
{rzeczownik}

October (też: Oct)
October 1997 Date of Renewal of the authorisation:
październik 1997 Data przedłużenia pozowlenia:
October 1997 Date of Renewal of the authorisation:
październik 1997 Data przedłużenia pozwolenia:
It is October, and we are not very much farther.
Jest październik, a nie posunęliśmy się za wiele do przodu.

Synonimy (angielski) dla "October":

October
English

Przykłady użycia - "October" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI recall a heated debate in Poland prior to the general election of October 2007.
Pamiętam gorącą debatę, jaka miała miejsce w Polsce przed październikowymi wyborami w 2007 r.
EnglishWe are pushing the European message hard in the run-up to the October elections.
Zdecydowanie forsujemy przekaz europejski w kampanii w okresie poprzedzającym październikowe wybory.
EnglishOn 29 October 2009, 187 of the UN member states voted to lift the embargo.
187 państw należących do ONZ zagłosowało za zniesieniem embarga.
EnglishThere was an FAO conference last October that was completely devoted to this.
Temu problemowi poświęcona była cała październikowa konferencja ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
EnglishThe marketing authorisation was renewed on 20 October 2008.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odnowiono w dniu 20 pa dziernika 2008 r.
EnglishIn 2007, the temperature rose by 2° between August and October.
W 2007 roku temperatury pomiędzy sierpniem i październikiem wzrosły o 2°.
EnglishThe marketing authorisation was renewed on 13 October 2005.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu odnowiono w dniu 13 pa dziernika 2005 r.
EnglishPresident Jean-Claude Trichet delivering a speech at the € Conference Malta on 1 October 2007
prezes EBC Jean-Claude Trichet wygłasza przemówienie na konferencji poświęconej euro na Malcie.
English. - The global financial crisis will rightly top the agenda of the October Council.
na piśmie. - Światowy kryzys finansowy słusznie zdominuje program obrad październikowego posiedzenia Rady.
EnglishThe vote will take place tomorrow, 11 October 2007.
Głosowanie odbędzie się w dniu jutrzejszym, tj. 11.10.2007 r.
EnglishThe Commission organised on 9 October 2008 a forum on this theme, in which all of the interested parties participated.
Komisja zorganizowała forum na ten temat. Uczestniczyły w nim wszystkie zainteresowane strony.
EnglishOn 20 October 2009, the Commission began a programme of action in favour of efficient, solid derivative markets.
Komisja rozpoczęła program działania na rzecz skutecznych, rzetelnych rynków instrumentów pochodnych.
EnglishThat is a key feature of the political agreement concluded at the June and October European Councils.
To jest kluczowa cecha porozumienia politycznego zawartego podczas czerwcowego i październikowego szczytu Rady Europejskiej.
EnglishNationalist rhetoric ahead of the local elections in October was one factor in this deterioration.
Jednym z czynników pogorszenia się sytuacji była nacjonalistyczna retoryka, którą dało się słyszeć przed wyborami do władz lokalnych.
EnglishOctober 2000 Date of latest renewal:
23/ 10/ 2000 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:
EnglishIt was on the agenda of the March summit, the June Summit and the October Summit, with each Council batting it on to the next Council.
Był on omawiany podczas szczytów marcowego, czerwcowego i październikowego - każda Rada przekazuje go następnej.
EnglishEvery effort was made and we managed to ensure that a unanimous agreement was reached during the October Council meeting.
Podjęto wszelkie starania - z pomyślnym skutkiem - aby uzyskać jednogłośne porozumienie podczas październikowego szczytu Rady.
EnglishI am very encouraged by the President-in-Office's response and wish him well for the October meeting.
Odpowiedź pana urzędującego przewodniczącego niezwykle podniosła mnie na duchu i życzę mu wszystkiego najlepszego przed październikowym spotkaniem.
EnglishTheir prime ministers and ministers of foreign affairs signed it as the second part of the Constitutional Treaty in Rome on 29 October 2004.
To ich premierzy i ministrowie spraw zagranicznych podpisali kartę jako drugą część traktatu konstytucyjnego.
EnglishLondon, 8 October 2008 Doc.