"occupied" po polsku

EN

"occupied" - polskie tłumaczenie

EN occupied
volume_up
{przymiotnik}

occupied (też: busy, engaged, on the run, on the go)
volume_up
zajęty {przym. m.}
Iraq was invaded and occupied on the basis of deliberately deceptive information concerning the presence of weapons of mass destruction.
Irak został zaatakowany i zajęty po celowym podaniu nieprawdziwych informacji o istnieniu broni masowego rażenia.
And that the building itself is occupied in the lower portion, broken up by a series of courts, and it's five acres of uninterrupted, horizontal space for their administrative offices.
Sam budynek zajęty jest w dolnej części, przedzielony kilkoma dziedzińcami, dysponuje pięcioma akrami niezakłóconej, horyzontalnej przestrzeni dla administracji.
occupied
volume_up
okupowany {przym. m.}
Cyprus as a whole is suffering under Turkish occupation, and the occupied region is suffering the most.
Z powodu tureckiej okupacji cierpi cały Cypr, a okupowany region cierpi najbardziej.
It is in our supposedly so advanced age that they are seriously endangered, especially in Iraq, which is occupied by the West.
Dziwne, że dziś, ponoć w dobie postępu i rozwoju są oni poważnie zagrożeni, zwłaszcza w Iraku, który jest okupowany przez Zachód.
It has been governed by groups with a range of political affiliations, occupied by American troops, and has been caught between Cuba, the USSR and the USA.
Kraj ten nie miał szczęścia i był rządzony przez grupy o różnych orientacjach politycznych, okupowany przez wojska amerykańskie, balansując między Kubą, ZSRR a USA.

Synonimy (angielski) dla "occupied":

occupied

Przykłady użycia - "occupied" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFirst of all, it must withdraw from the areas it has occupied since 7 August 2008.
Po pierwsze, musi wycofać się z terenów okupowanych od 7 sierpnia 2008 r.
EnglishHowever, we should not overlook the uprising by the Turkish Cypriots in occupied Cyprus.
Jednakże nie powinniśmy przeoczyć powstania tureckich Cypryjczyków na okupowanym Cyprze.
EnglishLet us hope that Prague Castle is soon occupied once more by someone as European as this.
Miejmy nadzieję, że na Hradczanach już wkrótce ponownie zasiądzie ktoś równie europejski.
EnglishThere are more buildings that are empty or in disrepair than occupied and in use.
Więcej jest budynków pustych lub w remoncie niż zamieszkałych.
EnglishAnd he got, from other data sources, information to show which houses are occupied by white people.
A z innych źródeł uzyskał informacje o tym, w których domach mieszkają biali amerykanie.
EnglishPlease do not forget the occupied territories of the Western Sahara.
Proszę nie zapominać o okupowanych terytoriach Sahary Zachodniej.
EnglishIt must stop settlement activities in the Occupied Territories and it must demolish the apartheid wall.
Musi ona położyć kres osadnictwu na okupowanych terytoriach i zniszczyć mur apartheidu.
EnglishThis report is intended to deal solely with the occupied territories.
Przedmiotem tego sprawozdania są wyłącznie tereny okupowane.
EnglishYet in 2007 we spent half a billion on the occupied territories.
Już w roku 2007 wydaliśmy pół miliarda na okupowane terytoria.
EnglishGiven its importance, I would have preferred the House to be full, with all the seats occupied.
Biorąc pod uwagę jego znaczenie, wolałbym, żeby sala ta była pełna i aby zajęte były wszystkie miejsca.
EnglishWe urgently need a peaceful solution in Nagorno-Karabakh and in the occupied Azerbaijani areas.
Pilnie potrzebujemy pokojowego rozwiązania w Górskim Karabachu i na okupowanych obszarach azerbejdżańskich.
EnglishSubject: Turkish-funded usurpation of Greek Cypriot properties in the occupied territory of Cyprus
Przedmiot: Finansowane przez Turcję zawłaszczanie nieruchomości Greków cypryjskich na okupowanym terytorium Cypru
EnglishHelsinki, Moscow and London were the only capital cities that were not occupied in the Second World War.
Helsinki, Moskwa i Londyn były jedynymi stolicami, które nie były okupowane podczas drugiej wojny światowej.
EnglishThis initiative is far from easy for a country that is partially occupied and has 500 000 IDPs and refugees.
Inicjatywa ta jest niełatwa dla państwa pod częściową okupacją, mającego 500 tysięcy przesiedleńców i uchodźców.
EnglishMr Erdogan conducted himself like a victorious commander coming to inspect his troops in occupied territory.
Pan Erdogan zachowywał się jak zwycięski wódz przybywający na inspekcję swoich oddziałów na okupowanym terytorium.
EnglishI remember listening, aged 16, to Radio Prague as the tanks occupied your capital city in Wenceslas Square.
Pamiętam, jak mając 16 lat, słuchałem radia Praga kiedy czołgi zajęły waszą stolicę pojawiając się na Placu Wacława.
EnglishLast month, the Christmas religious services were prohibited in the occupied village of Rizokarpaso in Cyprus.
W ubiegłym miesiącu zakazano odprawienia bożonarodzeniowych uroczystości w okupowanej wiosce Rizokarpaso na Cyprze.
EnglishAnother cause for concern is the phenomenon of kidnappings, which have become routine practice for Russia in the occupied zones.
Niepokojące jest także zjawisko porwań, które stały się rutynową praktyką Rosji w strefach okupowanych.
EnglishThey enter via the occupied areas, most destroy their papers and basically, these immigrants stay on the island.
Napływają oni do nas ze strefy okupowanej, większość z nich niszczy dokumenty i zasadniczo imigranci ci pozostają na wyspie.
EnglishAt the same time, we are pushing for the possibility of delivering humanitarian assistance to these occupied territories as well.
Jednocześnie dążymy do zapewnienia możliwości dostarczania pomocy humanitarnej również na obszary okupowane.