"occupation" po polsku

EN

"occupation" - polskie tłumaczenie

PL

EN occupation
volume_up
{rzeczownik}

A brief comment on the topic of licence to pursue an occupation.
Krótka uwaga na temat licencji na wykonywanie zawodu.
Freedom to choose an occupation and right to engage in work
Wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy
Conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (
Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (
occupation (też: possession)
For imperialism is no less than occupation, appropriation and subjugation.
Imperializm nie jest niczym innym jak okupacją, grabieżą i podporządkowaniem.
When will the illegal military occupation of Cyprus be brought to an end?
Kiedy skończy się bezprawna wojskowa okupacja Cypru?
In relation to the occupation, I have spoken with many people from Ossetia and Abkhazia.
Rozmawiałem z wieloma osobami z Osetii i Abchazji na tematy związane z okupacją.
occupation (też: assigned job, job, labor, profession)
Freedom to choose an occupation and right to engage in work
Wolność wyboru zawodu i prawo do podejmowania pracy
It has provided occupation for people with learning difficulties, in sorting cans and bottles for recycling.
W ramach tego projektu dawano zatrudnienie osobom mającym trudności z uczeniem się przy takich pracach jak sortowanie puszek lub butelek do recyklingu.
praca na różnych stanowiskach
occupation (też: activity, job, seizure)
In Romania, agriculture is still inefficient or not efficient enough, and yet it is a vital occupation for most of the population.
W Rumuni rolnictwo jest nadal nieefektywne lub niedostatecznie efektywne, a jednak dla większości jej mieszkańców jest to podstawowe zajęcie.
I have some ones that were long lasting: from the age of five to 15, this was supposed to be my side occupation, and it led to a sense of failure.
Mam też takie traumy, które trwały długo: od wieku lat pięciu do piętnastu to miało być moje zajęcie dodatkowe i ono doprowadziło do poznania sensu porażki.
occupation (też: employment, engagement)
It has provided occupation for people with learning difficulties, in sorting cans and bottles for recycling.
W ramach tego projektu dawano zatrudnienie osobom mającym trudności z uczeniem się przy takich pracach jak sortowanie puszek lub butelek do recyklingu.
Directive 2000/78/EC, which prohibits discrimination in the field of employment and occupation, covers all citizens, including those suffering from 'dys'-related problems.
Dyrektywa 2000/78/WE, która zakazuje dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i pracy, dotyczy wszystkich obywateli, łącznie z osobami cierpiącymi na zaburzenia typu "dys-”.
In addition to the improvement of working and employment conditions for these occupations and the redefinition of career plans, a number of structural conditions also need to be met.
Oprócz poprawy warunków pracy i zatrudnienia w tych zawodach oraz ponownego określenia planów rozwoju zawodowego należy także spełnić szereg warunków strukturalnych.
occupation (też: occupancy)
occupation (też: job, métier, profession)
occupation (też: craft, job, line of work, profession)

Synonimy (angielski) dla "occupation":

occupation

Przykłady użycia - "occupation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe behaviour of the Turkish occupation forces in Cyprus is also a real scandal.
Bulwersujące jest również zachowanie tureckich sił okupacyjnych na Cyprze.
Englishit puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
Określa strategie aktywnego uczestnictwa w imperialistycznej okupacji.
EnglishFarmers are leaving this occupation as the work is hard and income is too low.
Rolnicy często zarzucają działalność z powodu zbyt niskich dochodów.
English(SV) What are the consequences for the Latvian people of fifty years of Soviet occupation?
(SV) Jakie są konsekwencje pięćdziesięciu lat sowieckiej okupacji dla narodu łotewskiego?
EnglishI am talking about Eastern Europe and occupation by the Soviet Union.
Mówię tu o Europie Wschodniej i jej okupacji przez Związek Radziecki.
EnglishTurkey is still continuing its occupation of one part of the territory of one of the EU Member States.
Turcja kontynuuje okupację części terytorium jednego z państw członkowskich UE.
EnglishAs a result, 17 of the 27 EU Member States were dragged into the attack and occupation of Iraq.
Na skutek tego 17 z 27 państw członkowskich zaatakowało Irak i rozpoczęło jego okupację.
EnglishFrance bears particular responsibility for encouraging Morocco to continue with the occupation.
Francja ponosi szczególną odpowiedzialność za zachęcanie Maroka do kontynuowania okupacji.
EnglishCyprus as a whole is suffering under Turkish occupation, and the occupied region is suffering the most.
Z powodu tureckiej okupacji cierpi cały Cypr, a okupowany region cierpi najbardziej.
EnglishPart of it is under occupation and is being supported by external forces.
Jego część jest okupowana i wspierana przez siły zewnętrzne.
EnglishMy adolescence was spent during the German occupation of France.
okres dojrzewania spędziłem w czasie Niemieckiej okupacji we Francji.
EnglishDiscrimination on these grounds in employment and occupation is already covered by Directive 2000/78/EC.
Dyskryminacja na tej podstawie przy zatrudnieniu jest już objęta dyrektywą 2000/78/WE.
EnglishTheir arrival is a direct consequence of the occupation of Latvia implemented by the Soviet Union.
Ich przyjazd to bezpośrednia konsekwencja okupacji Łotwy prowadzonej przez Związek Radziecki.
EnglishFishing - like farming - is a very precarious occupation.
Rybołówstwo - podobnie jak rolnictwo - jest bardzo niepewnym zajęciem.
EnglishConditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (
Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (
EnglishCommon rules concerning the conditions to be complied with to pursue the occupation of road transport operator (
Wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (
EnglishSo, finding life on another planet is a non-trivial occupation and we spend a lot of time trying to think about that.
Sukces tych poszukiwań zależy od prawdopodobieństwa istnienia życia w kosmosie.
EnglishThat means security from violence and an end to occupation; but it also means better conditions of life.
Oznacza to bezpieczeństwo przed przemocą i zakończenie okupacji, ale też lepsze warunki życia.
EnglishLithuania has evaluated the damage inflicted during half a century of Soviet occupation at LTL 80 billion.
Litwa oceniła szkody powstałe podczas półwiecznej okupacji radzieckiej na 80 miliardów litów.
EnglishThen said they unto him, Tell us, we pray thee, for whose cause this evil is upon us; what is thine occupation?
I rzekli do niego: Powiedz nam proszę, dla kogo to złe przyszło na nas?