"notification" po polsku

EN

"notification" - polskie tłumaczenie

EN notification
volume_up
{rzeczownik}

Please use this troubleshooter to appeal a violation notification.
Aby przesłać powiadomienie o naruszeniu, skorzystaj z tego Narzędzia do rozwiązywania problemów.
When this happens, we'll send you a notification email.
W takiej sytuacji otrzymasz powiadomienie pocztą e-mail.
This notification appears only for customers who've been referred by Google to your site.
Powiadomienie to jest wyświetlane tylko klientom, którzy zostali odesłani do Twojej witryny przez Google.
notification (też: application, entry, registration, report)
Advance notification of outpatient treatment is not mandatory.
Wcześniejsze zawiadomienie w przypadku leczenia ambulatoryjnego nie jest obowiązkowe.
Upon this notification a vacancy shall arise on the bench.
Z chwilą tego zawiadomienia w składzie sędziowskim powstaje wakat.
In the case of a decision depriving a Judge of his office, a vacancy shall arise on the bench upon this latter notification.
W przypadku decyzji o usunięciu sędziego z urzędu z chwilą zawiadomienia Przewodniczącego Rady w składzie sędziowskim powstaje wakat.
notification
volume_up
awizacja {f.} [rzadk.]
notification
volume_up
notyfikacja {f.} [form.]
This notification is then published in the Official Journal of the EU.
Notyfikacja zostaje następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE.
The second issue is that notification of irregularities can take up to 39 months - more than three years.
Druga sprawa to to, że notyfikacja nieprawidłowości może trwać nawet do 39 miesięcy - ponad trzy lata.
European decisions other than those referred to in paragraph 2 shall be notified to those to whom they are addressed and shall take effect upon such notification.
    Decyzje europejskie inne niż te, o których mowa w ustępie 2, są notyfikowane ich adresatom i stają się skuteczne wraz z tą notyfikacją.

Synonimy (angielski) dla "notification":

notification

Przykłady użycia - "notification" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishYesterday, someone called for the introduction of advance notification in Sweden.
Wczoraj ktoś zaapelował o wprowadzenie w Szwecji uprzedniego powiadomienia.
EnglishYour site will be reviewed again after 3 days from which you received your notification.
Witryna zostanie ponownie sprawdzona po trzech dniach od wysłania powiadomienia.
EnglishI consider the Commission Notification in this area to be exceptionally important.
Uważam komunikat Komisji dotyczący tego zagadnienia za niezwykle ważny.
Englishon data breach notification (Article 2(h) and 4(3) - ePrivacy Directive)
w sprawie powiadomień o naruszeniu ochrony danych (art. 2 lit. h) oraz 4 ust.
EnglishAdding someone to a comment will email them a notification containing the comment thread.
Gdy zaczniesz wpisywać nazwy kontaktów, będą one automatycznie uzupełniane.
EnglishI welcome the endorsement for the mandatory notification of personal data breaches.
Cieszę się z poparcia dla obowiązkowego powiadamiania o naruszeniu ochrony danych osobowych.
EnglishTransparency and due notification is therefore needed in this area.
W tej sferze potrzebna jest więc przejrzystość i odpowiednia polityka informacyjna.
EnglishI will attend to it personally if you submit the proof of notification to me.
Zajmę się tym osobiście, jeśli przedstawi mi Pani dowód zgłoszenia.
EnglishThe Council has not yet received any notification in this regard.
Rada nie otrzymała jak dotąd jeszcze żadnej notyfikacji w związku z tą umową.
EnglishThat should be changed to 'within 90 days after receipt of the notification'.
Powinien on brzmieć "W ciągu 90 dni od otrzymania powiadomienia”.
EnglishIn many cases, our decision is final, and this will be mentioned in your notification email.
W wielu przypadkach nasza decyzja jest ostateczna, o czym informujemy w powiadomieniu.
EnglishThere must be trust in the entire system of accreditation, notification and market surveillance.
Zaufanie musi dotyczyć całego systemu akredytacji, notyfikacji i nadzoru rynkowego.
EnglishWithin 90 days of publication of the notification, the Commission must report to the Council.
W ciągu 90 dni od opublikowania notyfikacji Komisja musi przekazać sprawozdanie Radzie.
EnglishAdding someone to a comment will email them a notification containing the comment thread.
Dodanie osoby do komentarza spowoduje wysłanie do niej powiadomienia e-mail z wątkiem komentarza.
EnglishWe support the policy of ex ante notification and the obligation of registration by Member States.
Popieramy politykę notyfikacji ex ante i obowiązek rejestracji przez państwa członkowskie.
EnglishNotification of an intention of concentration should be made by the undertaking performing the concentration.
Zgłoszenia zamiaru koncentracji powinien dokonać przedsiębiorca dokonujący koncentracji.
EnglishFrom the Comments drop-down menu, select Notification settings...
Powiadomienia dotyczące dyskusji możesz łatwo kontrolować.
EnglishWe have to ensure that the method for notification of investments corresponds to previously adopted rules.
Musimy spowodować, aby sposób powiadamiania o inwestycjach odpowiadał uprzednio przyjętym zasadom.
EnglishIn order to see beyond the authority giving the notification, Eurostat needs powers that it does not have.
Aby móc wyjrzeć poza organy dostarczające informację, Eurostat potrzebuje uprawnień, którymi nie dysponuje.
EnglishIf your staff can forward proof of such notification then I assure you personally that I will look into the matter.
Jeśli Pani personel dostarczy dowód takiego zgłoszenia, zapewniam Panią, że osobiście zajmę się tą sprawą.