"not yet" po polsku

EN

"not yet" - polskie tłumaczenie

EN not yet
volume_up

The Svensson report has unfortunately not yet overcome this conflict.
Sprawozdanie pani poseł Svensson niestety jeszcze nie rozwiązuje tej sprzeczności.
We are not there yet, and there are still some countries that do not receive refugees.
Jeszcze nie osiągnęliśmy celu, i wciąż istnieją państwa nieprzyjmujące uchodźców.
For instance, Ireland has not yet designated a possible Commissioner.
Irlandia na przykład jeszcze nie wskazała swojego kandydata na komisarza.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "not yet"

not przysłówek
Polish
yet przysłówek
yet spójnik

Przykłady użycia - "not yet" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe aetiology of the allergic reactions to BeneFIX has not yet been elucidated.
Jak dotąd nie udało się wyjaśnić etiologii reakcji alergicznych na lek BeneFIX.
EnglishIf so, then my second question is: why have these requests not yet been answered?
A jeżeli tak, wówczas spytam: dlaczego dotąd nikt nie odpowiedział na te wnioski?
EnglishI would endorse the sentiments of Poul Rasmussen that we have not yet done enough.
Podzielam odczucia posła Poula Rasmussena, że póki co nie zrobiliśmy zbyt wiele.
EnglishWe have spoken about this for years, but as yet nothing has been done in practice.
Od wielu lat o tym rozmawiamy, ale jak dotąd nic nie zostało zrobione w praktyce.
EnglishThe internal market has been in existence for 20 years, but it is not yet complete.
Rynek wewnętrzny istnieje od 20 lat, ale jego budowa jeszcze się nie zakończyła.
EnglishIt is unacceptable that this Parliament has not yet condemned the coup d'état.
Fakt, że ten Parlament do dziś nie potępił zamachu stanu, jest niedopuszczalny.
EnglishYet, without a blood supply, most of these cancers will never become dangerous.
Jednak, bez dopływu krwi, większość z tych raków nigdy nie stanie się groźna.
EnglishSince the law has not yet entered into force, no such proposal has been tabled.
Ponieważ ta ustawa nie weszła jeszcze w życie, nie przedstawiono takiej propozycji.
EnglishYet this does not mean that Europe is not now required to act; quite the reverse.
Nie oznacza to jednak, że nie wymaga się od Europy działań; wręcz przeciwnie.
EnglishIt seems a parody of a policy and yet it is the policy of the Italian Government.
Wygląda to na parodię polityki, niemniej jednak taka jest polityka włoskiego rządu.
EnglishThese effects were all unanticipated, and yet we're discovering they're predictable.
Nikt się nie spodziewał takich efektów, teraz odkrywamy, że były do przewidzenia.
EnglishYet stocks in the main are no better, and fishermen are a lot fewer and a lot poorer.
Zasoby nie są przy tym lepsze, a rybaków jest coraz mniej i są coraz biedniejsi.
EnglishIf not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
Jeżeli nie, będzie to znów zmarnowany czas, prowadzący do jeszcze większych szkód.
EnglishYet we know that the medicinal product was withdrawn in the United States in 1997.
Wiemy jednak, że w Stanach Zjednoczonych lek ten został wycofany w 1997 roku.
EnglishUnfortunately, the economic crisis is not yet over, and we cannot ignore it.
Niestety kryzys gospodarczy jeszcze się nie skończył i nie możemy tego ignorować.
EnglishAnd yet the complexity of poverty really has to look at income as only one variable.
Jednak złożoność problemu każe nam postrzegać dochód jako jedną z wielu zmiennych.
EnglishAnd yet he rejected the idea that human skin pigmentation was related to the climate.
I mimo to odrzucił pomysł, że ubarwienie ludzkiej skóry jest związane z klimatem.
EnglishYet this is also an opportunity to devise new solutions to the new problems.
Jednakże jest to także sposobność, aby obmyślić nowe rozwiązania na nowe problemy.
EnglishToday Europe has confirmed yet again its leadership in combating climate change.
Dzisiaj Europa potwierdziła raz jeszcze swoją wiodącą rolę w zwalczaniu zmian klimatu.
EnglishThey have opposed every treaty since 1972; yet they claim they are pro-European.
Sprzeciwiali się każdemu traktatowi od 1972 r.; ponadto twierdzą, że są proeuropejscy.