"noise" po polsku

EN

"noise" - polskie tłumaczenie

volume_up
noise {rzecz.}

EN noise
volume_up
{rzeczownik}

noise (też: bump, clamor, commotion, racket)
We opted for the areas of air pollution, noise and congestion.
Zdecydowaliśmy się na obszary obejmujące zanieczyszczenie powietrza, hałas i zatory.
I apologise for the noise, but it was not a lack of courtesy towards you.
Przepraszam za hałas, ale nie wynikało to z braku szacunku dla pana.
The committee was clear with regard to noise and health.
Jeżeli chodzi o hałas i zdrowie, komisja wyraziła jasny pogląd.
noise (też: buzz, hiss, hum, swoosh)
A mysterious persistent noise was disrupting their research.
Tajemniczy, niezmienny szum, który zakłócał ich badania.
And when you hear the white noise, your brain is immediately focused on it.
Kiedy słyszycie biały szum, wasz mózg od razu się na nim koncentruje.
And this noise is like a "shhhhhhhhhhhhh," like that.
Ten szum brzmi jak takie "szzzzzzzzzzzz".
noise (też: clamor, din, pother, tumult)
Well it was a lot of noise and complexity in my head, until actually I realized it was happening because of four key drivers.
Cóż, w mojej głowie panował wielki zgiełk, dopóki nie uświadomiłam sobie, że źródło tkwi w czterech elementach.
What they do is they introduce a noise into the brain so that the neurons cannot understand each other.
Znieczulenie wprowadza w mózg zakłócenia, dzięki którym neurony nie rozumieją się nawzajem.
That sparkle you're seeing is not luminescence, that's just electronic noise on these super intensified cameras.
Te rozbłyski, które widzicie, to nie luminescencja, lecz po prostu elektroniczne zakłócenia na tych czułych kamerach.
noise (też: bellow, bluster, holler, racket)
Take thou away from me the noise of thy songs; for I will not hear the melody of thy viols.
Odejmij odemnie wrzask pieśni swoich; bo ich i dźwięku harf waszych słuchać nie chcę.
noise (też: audio, sound, tone)
HD voice, Noise Blackout 3.0 and Wind Noise Reduction technology are all included as standard.
Dźwięk HD, technologia Noise Blackout 3.0 oraz technologia redukcji szumu wiatru stanowią standardowe wyposażenie.
And whenever he walked... he made this creepy... thumping noise.
Gdziekolwiek by nie poszedł... wydawał taki okropny dźwięk,... straszliwy hałas.
(Slot machine noise) They believe they can win.
(Dźwięk automatu na monety) Wierzą, że mogą wygrać.

Przykłady użycia - "noise" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWith trumpets and sound of cornet Make a joyful noise before the King, Jehovah.
Na trąbach i na kornetach krzykliwych głos wydawajcie przed Królem i Panem.
EnglishD.B. is basically -- D.B. is the name of the product, basically a white noise diffuser.
D.B. to po prostu... D.B. to nazwa produktu, jest to rozpraszacz białego szumu.
EnglishJabra BIZ™ 2400 Duo, noise-cancelling, STD is part of the Jabra BIZ™ 2400 Series.
Zestaw Jabra Biz 2400 Duo, Noise Canceling, STD jest częścią Serii Biz 2400 firmy Jabra.
EnglishA duo speaker headset for your business featuring noise-cancelling technology.
Zestaw słuchawkowy stereo dla firm wyposażony w funkcję redukcji szumów.
EnglishLet's now take that additional increase in noise that we saw comes from shipping.
Jest głośniejszy niż otoczenie, nawet na dystansie tysiąca kilometrów.
EnglishInternalising external costs for pollution and noise is a positive measure.
Internalizacja kosztów zewnętrznych zanieczyszczeń i hałasu jest działaniem pozytywnym.
EnglishHear, oh, hear the noise of his voice, And the sound that goeth out of his mouth.
Pod wszystkiem niebem prosto go wypuszcza, a światłość jego po wszystkich kończynach ziemi.
EnglishThey were bombing -- not very close -- but you could hear the noise of the bombs.
" W pobliżu były bomardowania, nie tak blisko, ale słychać było huk.
EnglishSo the signal-to-noise ratio then presents us with a pattern-detection problem.
Tak więc, współczynnik sygnału do szumu odsłania nam problem związany z wykrywaniem wzorców.
EnglishA year later, I was listening to all the noise about the Middle East conflict.
Rok później, jak wszyscy słyszałem wszystkie te informacje o konflikcie na Bliskim Wchodzie.
EnglishA bomb fell not far from my car -- well, far enough, but big noise.
W pobliżu mojego pojazdu spadła bomba... dość daleko, ale ten ogłuszający huk.
EnglishThere is this film, "White Noise," with Michael Keaton about the dead talking back to us.
Jest taki film - "Głosy" , z Michaelem Keatonem, o zmarłych, którzy z nami rozmawiają.
EnglishThe Commission adopts a Green Paper on the future noise policy.
Komisja przyjmuje zieloną księgę w sprawie przyszłej polityki w zakresie hałasu.
EnglishAnd when Eli heard the noise of the crying, he said, What meaneth the noise of this tumult?
A usłyszawszy Heli głos krzyku onego, rzekł: Cóż to za głos rozruchu tego?
EnglishBut the medium is lossy -- it's subject to a lot of noise and interference.
Ale ośrodek powoduje straty -- występuje mnóstwo hałasów i zakłóceń.
EnglishJabra BIZ™ 2400 Duo ultra noise-cancelling, LS is part of the Jabra BIZ™ 2400 Series.
Zestaw Jabra Biz 2400 Duo, Ultra Noise Canceling, LS jest częścią Serii Biz 2400 firmy Jabra.
EnglishThe mirth of tabrets ceaseth, the noise of them that rejoice endeth, the joy of the harp ceaseth.
Ustanie wesele bębnów, ustanie wykrzykanie weselących się, ucichnie wesele cytry.
EnglishEco-terrorists have blocked construction of a bypass, in the name of protecting birds from noise.
Ekoterroryści w imię ochrony ptaków przed hałasem zablokowali budowę obwodnicy.
EnglishThe text stipulates that heavy goods vehicles shall pay the cost of air and noise pollution.
Zgodnie z tekstem pojazdy ciężarowe ponoszą koszty zanieczyszczania powietrza i hałasu.
EnglishI should like to add a brief comment about the noise emission criterion.
Chciałbym dodać krótki komentarz dotyczący kryterium emisji hałasu.