"no bill" po polsku

EN

"no bill" - polskie tłumaczenie

no bill
Nasz zespół został poinformowany o brakującym tłumaczeniu.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "no bill"

no zaimek
Polish
no partykuła
Polish
no. rzeczownik
Polish
bill rzeczownik
Bill rzeczownik
Polish
to bill czasownik

Przykłady użycia - "no bill" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishPerhaps Ben Zander and Bill Gates could get together and make an opera about AIDS.
Być może Ben Zander i Bill Gates mogliby się dogadać i stworzyć operę o AIDS.
EnglishPeople want a European Bill of Rights just like in the federal United States.
Ludzie chcą europejskiej karty praw, takiej jak w federalnych Stanach Zjednoczonych.
EnglishDuring this time of economic crisis, it is not demagogy that will pay the bill.
To nie demagogia pokryje rachunek w obecnym okresie kryzysu gospodarczego.
English- (CS) The bill under discussion deals with the problem of revenue-generating projects.
- Projekt, nad którym debatujemy, dotyczy problemu projektów generujących dochód.
EnglishSo now, we have a new universe, which is just constrained to all things Bill Clinton.
Oto mamy uniwersum ograniczone tylko do spraw związanych z Billem Clintonem.
EnglishPeople, if they drew a stick figure or a smiley face, it actually made it into the bill.
Jeśli ludzie narysowali figurkę z patyków albo uśmieszek, to trafiało to na banknot.
EnglishThey enter addresses into this directory and then receive a bill for a thousand euro.
Wpisują swoje dane adresowe do katalogu, a następnie otrzymują rachunek na tysiąc euro.
EnglishI mean, people like Bill Buxton have been playing around with it in the '80s.
Tacy ludzie jak Bill Buxton bawili się tą technologią już w latach 80.
EnglishBill Clinton's visit to Brazil... was marked by a breach of protocol.
Bill Clinton podczas wizyty w Brazylii... został przyłapany na złamaniu protokołu.
EnglishGoogle will not bill an account until we receive an approved authorization from the bank.
Firma Google nie obciąży konta, dopóki nie otrzyma z banku zatwierdzonej autoryzacji.
EnglishIndustry does not want it, and the taxpayers are supposed to foot the bill.
Przemysł nie chce tego systemu, a rachunek mają niby pokryć podatnicy.
EnglishTaking the bill forward would be tantamount to returning Uganda to colonial conditions.
Kontynuowanie prac nad nim byłoby równoważne z powrotem Ugandy do warunków kolonialnych.
EnglishWe pay Bill Gates a huge sum of money annually for using his Windows software.
Co rok płacimy Billowi Gatesowi dużą kwotę za możliwość korzystania z oprogramowania Windows.
EnglishAnd they said, Moses suffered to write a bill of divorcement, and to put her away.
A oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodny i opuścić ją.
EnglishFinally, the question on all our minds is who should foot the bill?
I wreszcie pytanie, które zadajemy sobie wszyscy dotyczy tego, kto poniesie koszty?
EnglishSo, if we want to, let's check out what Bill Clinton's universe looks like.
Powiedzmy, że chcemy zobaczyć, jak wygląda uniwersum Billa Clintona.
English(Video) Bill Clinton: I want you to listen to me. ~~~ I'm going to say this again.
Wideo: Bill Clinton: "Słuchajcie uważnie, powtórzę jeszcze raz.
EnglishYou ask why there cannot be a standard bill for all consumers.
Pyta pan, dlaczego wszyscy konsumenci nie mogą otrzymywać standardowego rachunku.
EnglishThus saith Jehovah, Where is the bill of your mother's divorcement, wherewith I have put her away?
Tak mówi Pan: Gdzie jest list rozwodny matki waszej, którymem ją wolno puścił?
EnglishGreek workers are taking retirement at 63 and we have to foot the bill.
Pracownicy greccy przechodzą na emeryturę w wieku 63 lat, a my musimy spłacać ich rachunki.