"nationality" po polsku

EN

"nationality" - polskie tłumaczenie

volume_up
nation {rzecz.}

EN nationality
volume_up
{rzeczownik}

nationality (też: ethnicity)
By the way, nationality was never an issue in cooperation with banks.
Swoją drogą, narodowość nigdy nie stanowiła problemu podczas współpracy z bankami.
In addition, all discrimination on the grounds of nationality is prohibited by the Treaties.
Ponadto wszelka dyskryminacja ze względu na narodowość jest zabroniona przez Traktaty.
The European Court of Justice rules on the principle of non-discrimination based on nationality.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawie zasady niedyskryminacji ze względu na narodowość.
nationality (też: citizenship)
There are many Moldovans who have applied for Romanian nationality.
Wielu Mołdawian występuje o obywatelstwo rumuńskie.
In fact, half of the workers have another European nationality!
Połowa osób zatrudnionych w Luksemburgu ma inne obywatelstwo!
YES — Whatever their nationality (even non-EU), your family members:
TAK — Członkowie Twojej rodziny, bez względu na obywatelstwo (nawet jeżeli są obywatelami krajów spoza UE):

Synonimy (angielski) dla "nation":

nation

Przykłady użycia - "nationality" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBanks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.
Banki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.
EnglishThe abbreviations for countries are those used on nationality plates on cars.
Skróty nazw krajów są zgodne z oznaczeniami stosowanymi na tablicach rejestracyjnych pojazdów.
EnglishMigration policy must be supplemented with the integration policy of the reception nationality.
Polityka migracyjna musi zostać uzupełniona polityką integracyjną w państwach przyjmujących.
EnglishMEPs are grouped by political affiliation, not by nationality.
Posłowie do PE dzielą się nie według kraju pochodzenia, lecz według przynależności politycznej.
EnglishHowever, they must not discriminate against someone from an EU country on the basis of nationality.
Nie mogą jednak dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.
Englishthe absence of any controls on persons, whatever their nationality, when crossing internal borders.
braku kontroli osób, niezależnie od ich przynależności państwowej, przy przekraczaniu granic wewnętrznych.
EnglishIt was about discrimination against children from broken families where one spouse is German and the other of another nationality.
Chodziło o dyskryminację dzieci z rozbitych małżeństw niemiecko-innonarodowościowych.
EnglishNO – Your nationality may be a factor that supports their application for residence but it does not confer any automatic rights.
NIE – możesz nadal mieszkać w Austrii, ponieważ spędziłaś tam zgodnie z prawem pięć lat.
EnglishThere must be equal treatment, irrespective of nationality.
W tej kwestii musimy zatem wypowiedzieć się jasno: należy stosować zasadę równego traktowania bez względu na przynależność państwową.
EnglishIn addition to cultural matters and the issue of nationality, the economy and trans-border cooperation are also important.
Poza sprawami kulturowymi i narodowościowymi ważna jest także gospodarka i współpraca transgraniczna.
EnglishThe EU aviation industry will benefit from the removal of nationality restrictions between Member States and Brazil.
Unijny przemysł lotniczy odczuje korzyści płynące z likwidacji narodowych ograniczeń obowiązujących w umowach między państwami członkowskimi a Brazylią.
EnglishThe EC Treaty prohibits discrimination on the grounds of nationality, and a directive, as secondary law, has to abide by the Treaty.
Traktat WE zakazuje dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, a dyrektywa - jako prawo wtórne - musi przestrzegać postanowień traktatu.
EnglishThe main achievement of this is the removal of nationality restrictions in the existing bilateral agreements between Member States and Brazil.
Główny cel polega na usunięciu ograniczeń narodowych występujących w obowiązujących umowach dwustronnych między państwami członkowskimi a Brazylią.
EnglishEuropean laws or framework laws may lay down rules to prohibit discrimination on grounds of nationality as referred to in Article I-4(2).
Ustawy europejskie lub europejskie ustawy ramowe mogą regulować zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową, o którym mowa w artykule I-4 ustęp 2.
EnglishWe are getting into a disagreeable solution for a multinational company when we start discussing the nationality of specific parts of the firm.
Mówimy tutaj o przykrym rozwiązaniu dla wielonarodowej spółki, kiedy zaczynamy rozmawiać o tym, z jakim narodem wiążą się określone oddziały tego przedsiębiorstwa.
EnglishFor this reason, the main issues are peace negotiations, a solution for the nationality conflicts and, above all, the return of displaced people to their homes.
Z tego powodu główne kwestie to: pokojowe negocjacje, rozwiązanie dla narodowych konfliktów i przede wszystkim powrót wysiedleńców do swoich domów.
EnglishThat is spying on the movement of every ship in UK waters, in our harbours, at anchor off our shores, no matter what nationality.
Oznacza to szpiegowanie ruchu statków na wodach Zjednoczonego Królestwa, cumujących w naszych portach i zakotwiczonych u naszych brzegów, niezależnie od ich przynależności państwowej.
EnglishMost importantly, it will remove nationality restrictions in bilateral air services agreements between EU Member States and Vietnam.
Najważniejsze, że wyeliminuje ograniczenia w obszarze przynależności państwowej cechujące dwustronne umowy o przewozach lotniczych zawarte między państwami członkowskimi UE a Wietnamem.
English Within the scope of the Constitution, and without prejudice to any of its specific provisions, any discrimination on grounds of nationality shall be prohibited.
    W zakresie zastosowania Konstytucji i bez uszczerbku dla jej postanowień szczególnych zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową.
EnglishWhen we transfer that from national to European level, we are treating the EU as a single jurisdiction with its own external borders and the other trappings of nationality.
Kiedy przenosimy je ze szczebla krajowego na europejski, to traktujemy UE jako jedną jurysdykcję posiadającą własne granice zewnętrzne i inne cechy kraju.