"nationality" po polsku

EN

"nationality" - polskie tłumaczenie

volume_up
nation {rzecz.}

EN nationality
volume_up
{rzeczownik}

nationality (też: ethnicity)
By the way, nationality was never an issue in cooperation with banks.
Swoją drogą, narodowość nigdy nie stanowiła problemu podczas współpracy z bankami.
In addition, all discrimination on the grounds of nationality is prohibited by the Treaties.
Ponadto wszelka dyskryminacja ze względu na narodowość jest zabroniona przez Traktaty.
The European Court of Justice rules on the principle of non-discrimination based on nationality.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka w sprawie zasady niedyskryminacji ze względu na narodowość.
nationality (też: citizenship)
There are many Moldovans who have applied for Romanian nationality.
Wielu Mołdawian występuje o obywatelstwo rumuńskie.
In fact, half of the workers have another European nationality!
Połowa osób zatrudnionych w Luksemburgu ma inne obywatelstwo!
YES — Whatever their nationality (even non-EU), your family members:
TAK — Członkowie Twojej rodziny, bez względu na obywatelstwo (nawet jeżeli są obywatelami krajów spoza UE):

Synonimy (angielski) dla "nation":

nation

Przykłady użycia - "nationality" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIt is not a question of nationality or of belonging to a particular ethnic group.
Nie jest to kwestia narodowości czy przynależności do określonej grupy etnicznej.
EnglishMoldovan society also varies according to the nationality held by its residents.
Społeczeństwo mołdawskie jest także zróżnicowane w zakresie narodowości swoich mieszkańców.
EnglishIn terms of the nationality of the commander, too, local sensitivities should be respected.
Również w kwestii narodowości dowódcy powinna zostać uszanowana lokalna wrażliwość.
EnglishBanks must not discriminate against any EU citizens on the basis of nationality.
Banki nie mogą dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.
EnglishThe abbreviations for countries are those used on nationality plates on cars.
Skróty nazw krajów są zgodne z oznaczeniami stosowanymi na tablicach rejestracyjnych pojazdów.
EnglishWe owe this to every tax-paying European citizen, regardless of their nationality.
Jesteśmy to winni każdemu płacącemu podatki obywatelowi europejskiemu, niezależnie od narodowości.
EnglishMigration policy must be supplemented with the integration policy of the reception nationality.
Polityka migracyjna musi zostać uzupełniona polityką integracyjną w państwach przyjmujących.
EnglishIt is natural for distinctions to be made on the basis of nationality.
Naturalne jest czynienie rozróżnień na podstawie narodowości.
EnglishIn Romania, the language law would deprive several hundreds of thousands of people of their nationality.
W Rumunii ustawa językowa może pozbawić obywatelstwa setki tysięcy ludzi.
EnglishMEPs are grouped by political affiliation, not by nationality.
Posłowie do PE dzielą się nie według kraju pochodzenia, lecz według przynależności politycznej.
EnglishHowever, they must not discriminate against someone from an EU country on the basis of nationality.
Nie mogą jednak dyskryminować obywateli UE na tle narodowościowym.
EnglishWe are basing the criteria, basically, on nationality, citizenship or legal permanent residence.
Kryteria opierają się zasadniczo na narodowości, obywatelstwie lub prawnym miejscu stałego pobytu.
EnglishCriminals of whatever nationality very often exploit particularly vulnerable people such as children.
Przestępcy każdej narodowości bardzo często wykorzystują szczególnie narażone grupy, takie jak dzieci.
Englishthe absence of any controls on persons, whatever their nationality, when crossing internal borders.
braku kontroli osób, niezależnie od ich przynależności państwowej, przy przekraczaniu granic wewnętrznych.
EnglishI voted for this recommendation, and my reasons go far beyond the candidate's nationality.
Głosowałam za przyjęciem omawianego zalecenia z powodów, które daleko wykraczają poza kwestię narodowości kandydata.
EnglishIn people's everyday lives, there are no disputes and there is no nationality problem in mixed areas.
W życiu codziennym ludzi nie ma sporów i nie istnieje problem narodowościowy na terytoriach o mieszanej ludności.
EnglishIt was about discrimination against children from broken families where one spouse is German and the other of another nationality.
Chodziło o dyskryminację dzieci z rozbitych małżeństw niemiecko-innonarodowościowych.
EnglishNO – Your nationality may be a factor that supports their application for residence but it does not confer any automatic rights.
NIE – możesz nadal mieszkać w Austrii, ponieważ spędziłaś tam zgodnie z prawem pięć lat.
EnglishIt is opening the window to the acquisition of European nationality to an indeterminate number of illegal immigrants.
Otwiera drogę do uzyskania europejskiego obywatelstwa nieokreślonej liczbie nielegalnych imigrantów.
English. - (RO) Criminality has no nationality.
na piśmie. - (RO) Przestępczość nie ma narodowości.