EN to move on
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

to move on (też: to elapse, to go by, to pass, to recede)
volume_up
minąć {czas.}
It is now still only a month since this crisis began, and events move quickly.
Od momentu rozpoczęcia kryzysu minął dopiero miesiąc, a wydarzenia szybko posuwają się naprzód.
to move on (też: to progress)
volume_up
posuwać się {czas. zwr.}
I think these are clear signals which enable us to move forward in a positive way.
Myślę, że są to wyraźne sygnały, które pozwalają nam w sposób pozytywny posuwać się naprzód.
This is how the European project must move forward.
W taki właśnie sposób należy działać, by projekt europejski mógł on posuwać się naprzód.
We need, therefore, to give specific thought to how we can move forwards in a targeted way.
Dlatego też potrzebujemy poświęcić szczególną uwagę temu, jak możemy posuwać się do przodu w celowy sposób.
volume_up
mijać {czas. ndk}
volume_up
odjechać {czas. dk}
volume_up
posunąć się {czas. zwr. dk}
It is only by knowing the truth, the whole truth, that we can move forward.
Jedynie poprzez poznanie prawdy, całej prawdy, możemy posunąć się naprzód.
We will still need a lot of measures to really move ahead.
Będziemy potrzebowali jeszcze wielu działań, aby posunąć się naprzód.
And to say that for me, the next stage of building this platform that now enables us to move forward -- and we mustn't make light of it.
Moim zdaniem następny etap tworzenia platformy, która pozwoli nam posunąć się do przodu, a nie wolno jej bagatelizować.
to move on

2. "keep moving"

to move on (też: to go, to go beyond, to go through, to pass)
Let me then move to a last point, looking forward on the humanitarian side.
Pozwolę sobie przejść do ostatniego punktu, dotyczącego przyszłości pomocy humanitarnej.
I would like to move on to a second subject, in other words, financing in the crisis.
Chciałbym przejść do drugiego tematu, czyli finansowania kryzysu.
At the same time, however, we cannot simply move on to the business of the day.
Jednocześnie jednak nie możemy przejść tak po prostu do porządku dziennego.
to move on (też: to go, to go over, to get by)
Now you can move from one result to the next with just your keyboard!
Teraz możesz przechodzić między wynikami za pomocą klawiatury!
In order to ensure that we do not move straight on to another debate, I propose a minute's silence in memory of the victims.
Aby nie przechodzić natychmiast do następnej debaty, proponuję uczcić ofiary minutą ciszy.
przechodzić do czegoś
to move on

4. "busker, street trader", Brytyjski angielski

to move on (też: to drop, to zap, to extirpate, to ax)
volume_up
usuwać {czas. ndk}
are treated with more and more skepticism, and move off the table.
Jaki świat możemy stworzyć?" są traktowane z coraz większym i większym sceptycyzmem i usuwane ze stołu.
If so, make sure you haven't configured your settings to 'delete Google Mail's copy,' or Google Mail will move all messages to Trash when they're forwarded to your other account.
Jeśli tak, to upewnij się, że nie została ustawiona opcja usuwania kopii z Google Maila.
volume_up
usunąć {czas. dk}
To delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'
Aby usunąć wiadomość, wybierz ikonę folderu i przenieś wiadomość do folderu „Trash” (Kosz).
As I said, all the balconies can move, but they can also be disappeared completely.
Balkony są ruchome i da się je usunąć.
This feed yard was going to tear down their whole veterinary facility; all they needed to do was move the flag.
Krowy o mało co nie stratowały gabinetu, a wystarczyło usunąć flagę.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to move on"

move rzeczownik
to move czasownik
on przymiotnik
on przysłówek
on przyimek

Przykłady użycia - "to move on" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe are surprised when the people in the Maghreb countries all want to move here.
Jesteśmy zaskoczeni, gdy wszyscy ludzie w krajach Maghrebu, chcą się tu przenieść.
Englishthe right to move and reside freely within the territory of the Member States;
swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium Państw Członkowskich,
EnglishThat has to do with the fact that we have to move between Strasbourg and Brussels.
Ma to związek z tym, że musimy przemieszczać się między Strasburgiem a Brukselą.
EnglishThe government's efforts against the Pakistani Taliban represent a positive move.
Podejmowane przez rząd próby zwalczania pakistańskich talibów to pozytywna zmiana.
EnglishThe next move was that we wanted to try and maximize the size of those hexagons.
Następny ruch miał na celu maksymalne zwiększenie rozmiaru tych sześciokątów.
EnglishThe balconies all move to go between those configurations, but they also disappear.
Wszystkie balkony przesuwają się pomiędzy tymi konfiguracjami, ale także znikają.
EnglishSuch a move would certainly raise attention and many questions across the country.
Takie działanie z pewnością zwróciłoby uwagę całego kraju i wzbudziło wiele pytań.
EnglishI would therefore like us to move further in this direction in the 2020 strategy.
Dlatego też chciałbym, abyśmy w "strategii 2020” poszli dalej w tym kierunku.
EnglishWe can also use satellite tags to track animals as they move through the oceans.
Używamy również nadajników satelitarnych do namierzania zwierząt wędrownych.
EnglishAt the simplest, you move away from unpleasant sound and towards pleasant sounds.
Mówiąc najprościej, odsuwamy się od nieprzyjemnych dźwięków w stronę miłych.
EnglishWe, too, must move to promote the culture of political pluralism in Belarus.
My także musimy dążyć do promowania kultury politycznego pluralizmu na Białorusi.
EnglishAs many speakers said, we also have to move away from open coordination methods.
Musimy także, co podkreślało już wielu mówców, odejść od otwartej metody koordynacji.
EnglishAsking for the status quo ante is not a solution either - one should move further.
Pytanie o status quo ante również nie stanowi rozwiązania - należy iść dalej.
EnglishAnd so the first question that came to mind was, well, how fast does this limb move?
Pierwszym pytaniem, które się nasuwa, było, jak szybko te kończyny się poruszają?
EnglishYou'll need to attract firms, who will come hire the people who move there first.
Musimy przyciągnąć firmy, które zatrudnią ludzi, którzy tu przybędą pierwsi.
EnglishSometimes they don't want to be seen when they move because predators can see them.
Ośmiornice czasami chcą poruszać się niezauważone, żeby uniknąć drapieżników.
EnglishAnd if we look at it, how it looks -- the world, in 1960, it starts to move.
Gdy na niego patrzymy, jak wygląda świat w roku 1960, zaczyna się on zmieniać.
EnglishBushmaster Two-Six, Bushmaster Two-Six, we need to move, time now!
Hotel...Bushmaster Dwa-Sześcć, Bushmaster Dwa-Sześć, musimy się ruszyć, teraz!
EnglishWhich countries will be hit hardest by this move and how will it affect their GDP?
Jakie państwa poniosą największe koszty takiej operacji i jak wpłynie to na ich PKB?
EnglishWe can hope that it will be the case, and my party certainly supports this move.
Możemy mieć nadzieję, że tak się stanie, a moja partia na pewno to posunięcie popiera.