"modifications" po polsku

EN

"modifications" - polskie tłumaczenie

EN modifications
volume_up
{liczba mnoga}

modifications (też: changes, lesions, movements, revisions)
volume_up
zmiany {niemęskoos.}
The following are the recommended dose modifications for toxicity:
Poniższa tabela przedstawia zalecane zmiany dawkowania z powodu toksyczności:
Treaty modifications are always complex, even simplified ones.
Zmiany Traktatu są zawsze złożone, nawet proste zmiany.
Modifications to the establishment plan of OLAF, without additional financial provisions.
zmiany w planie zatrudnienia OLAF-u bez dodatkowych przepisów finansowych.
modifications (też: adjustments)
volume_up
modyfikacje {niemęskoos.}
It is recommended that dose modifications be addressed early in treatment.
Zaleca się modyfikację dawek we wczesnej fazie leczenia.
Dose modifications of zidovudine in this situation have not been formally evaluated.
Modyfikacje dawek zydowudyny w takiej sytuacji nie zostały poddane formalnej ocenie.
The rapporteur, Mrs McAvan, added valuable additional modifications.
Sprawozdawczyni, pani poseł McAvan, dodała dalsze cenne modyfikacje.

Synonimy (angielski) dla "modification":

modification

Przykłady użycia - "modifications" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFollowing dose modifications, the cycle duration should return to 28 days.
Po modyfikacji dawki czas trwania cyklu powinien wynosić ponownie 28 dni.
EnglishFor trastuzumab dose modifications, see trastuzumab summary of product characteristics.
Dostosowanie dawki trastuzumabu, patrz: charakterystyka produktu leczniczego trastuzumabu.
EnglishThis will facilitate the adoption of UCITS IV modifications in a single reading.
Ułatwi to przyjęcie zmian UCITS IV w ramach jednego czytania.
EnglishFor recommended modifications based on transaminases see section 4.2.
Zalecenia dotyczące modyfikacji dawki w oparciu o aktywności transaminaz - patrz punkt 4. 2.
EnglishWe have understood in this Parliament the need for technical modifications.
My w Izbie rozumiemy potrzebę wprowadzenia technicznych zmian.
EnglishThe next item is the Commission statement on the adoption of modifications to the Treaty.
Kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie Komisji dotyczące przyjęcia zmian do traktatu.
EnglishThese modifications do not change any figures, nor do they change any MFF classifications.
Nie dotyczą one ani danych liczbowych, ani kategorii WRF.
EnglishSo again, science helps us, and with the engineering too -- the modifications to the car and the wheel.
Tak więc, po raz kolejny, nauka pomaga nam. ~~~ Tak samo inżynieria.
EnglishTable3: Posology modifications during subsequent cycles Toxicity Haematological toxicity during a cycle
Toksyczność niehematologiczna nie powinna przekraczać stopnia 1 lub powinna być całkowicie wyeliminowana.
EnglishDespite some modifications, they are faced with essentially the same deal in the vote to be held on 9 April.
Pomimo pewnych zmian będą musieli 9 kwietnia wypowiedzieć się na temat zasadniczo takiego samego porozumienia.
EnglishFinally, I also find useful the information from the Commission on the major modifications it has proposed.
Wreszcie za przydatną uważam również informację Komisji o zakresie największych, zaproponowanych przez nią zmian.
EnglishThere are no dose modifications recommended for severe lymphopenia given the mechanism of action of MabCampath.
Biorąc pod uwagę mechanizm działania MabCampath nie zaleca się modyfikacji dawkowania w przypadku ostrej limfopenii.
English. - I voted in favour of the resolution given the fact that no damaging modifications were included.
na piśmie. - Głosowałem za przyjęciem przedmiotowej rezolucji, ponieważ nie uwzględniono żadnych szkodliwych poprawek.
EnglishThese substantial modifications are of three types.
EnglishFinally, we call on the Member States to lay the ground for referenda on potential modifications of the Treaty.
Na koniec wzywamy państwa członkowskie do umożliwienia przeprowadzenia referendów w sprawie ewentualnych zmian Traktatu.
EnglishWithin a cycle Dose modifications of gemcitabine within a cycle should be performed according to the following tables:
Podczas cyklu Modyfikacji dawki gemcytabiny w czasie trwania cyklu należy dokonywać zgodnie z poniższymi tabelami:
EnglishIt also introduces some minor modifications.
EnglishI voted in favour of the report on amending the 'Regulation on modifications to the common agricultural policy'.
EnglishAdoption of modifications to the Treaty (debate)
English. - This report concerned modifications in the budget creating fresh commitments amounting to EUR 51 640 000.
na piśmie. - Omawiane sprawozdanie dotyczy zmian budżetu, mających na celu utworzenie nowych zobowiązań na kwotę 51 640 000 euro.