EN to mitigate
volume_up
[mitigated|mitigated] {czasownik}

Prophylactic G-CSF may be used to mitigate the risk of hematological toxicities.
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej, można profilaktycznie podać G- CSF.
Prophylactic G-CSF may be used to mitigate the risk of hematological toxicities.
Wskazane jest profilaktyczne stosowanie G- CSF w celu zmniejszenia ryzyka działania toksycznego na układ krwiotwórczy.
We also believe that it is worth checking how any additional threat to this species might be mitigated.
Uważamy również, że warto sprawdzić, jak można zmniejszyć dodatkowe zagrożenia dla tego gatunku.
To mitigate the problems, our words must therefore be in harmony with our actions.
Abyśmy mogli złagodzić problemy, musimy przekuć nasze słowa w czyny.
This was a necessary measure, but saving the banks has not helped mitigate the crisis later on.
To był konieczny krok, ale uratowanie banków nie pomogło złagodzić kryzysu później.
We want to mitigate the negative effects of aviation, which is why we agree on emissions trading for the aviation industry.
Chcemy złagodzić negatywne skutki lotnictwa, dlatego zgadzamy się na handel uprawnieniami do emisji dla przemysłu lotniczego.
to mitigate (też: to play down)
The effects on the most vulnerable groups must be mitigated in the shorter term, where necessary through social measures.
Najpierw należy zminimalizować tam, gdzie jest to konieczne, poprzez zastosowanie środków społecznych wpływ na najbardziej bezbronne grupy.
The European Globalisation Fund was created to help mitigate such unfortunate events.
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji został utworzony po to, by łagodzić skutki takich przykrych zdarzeń.
In order to solve this situation urgently, it is essential to have European social solidarity that can mitigate the damages.
W celu rozwiązania pilnie tej sytuacji kluczowa jest europejska solidarność społeczna, która może łagodzić skutki szkód.
Participation strengthens the sector, and in cases where restructuring is necessary can mitigate its negative effects.
Uczestnictwo wzmacnia przedmiotowy sektor, a w przypadkach, w których niezbędna jest restrukturyzacja, może łagodzić jej negatywne skutki.
to mitigate
volume_up
ułatwić {czas. dk}
In my divided country a key role could be played by initiatives of this kind and other EU support schemes aimed at mitigating the adverse impact of partition on Ireland.
W moim podzielonym kraju, kluczową rolę mogłyby odgrywać inicjatywy tego rodzaju i inne programy pomocy Unii Europejskiej mające na celu zmniejszanie negatywnego wpływu podziału na Irlandię.
We have the obligation to actively promote re-use and recycling and make every possible effort to mitigate the loss of our ever scarcer raw materials.
Mamy obowiązek aktywnie promować ponowne wykorzystanie i recykling oraz dokładać wszelkich wysiłków, by minimalizować straty surowców, których mamy coraz mniej.
to mitigate (też: to ease)
volume_up
odciążyć {czas. dk}
to mitigate (też: to relieve, to disburden)
volume_up
odciążać {czas. ndk}

Przykłady użycia - "to mitigate" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThis made it much more difficult to take any measures to mitigate the effects of the disaster.
Bardzo to utrudniło jakiekolwiek działania zapobiegające skutkom tej katastrofy.
EnglishThe effects of this policy have helped to stabilise and mitigate State aid.
Skutki tej polityki pomogły ustabilizować i kontrolować pomoc państwa.
EnglishOnce again, regional cooperation could mitigate the effects of these natural events.
I znowu, dzięki współpracy regionalnej można byłoby zniwelować skutki tych klęsk żywiołowych.
EnglishIf so, did the Commission attempt any publicity initiatives to mitigate this?
Jeśli tak, to czy Komisja podjęła próby inicjatyw publicznych w celu złagodzenia tego problemu?
EnglishThe Commission has claimed that the correction and recovery mechanisms mitigate the effects of the errors.
Komisja utrzymuje, że mechanizmy korygujące i naprawcze łagodzą skutki błędów.
EnglishProphylactic G-CSF may be used to mitigate the risk of hematological toxicities.
W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej, można profilaktycznie podać G- CSF.
EnglishIntelligent car technology makes it possible to mitigate or even eliminate these problems.
Technologia inteligentnego samochodu umożliwia redukcję tych problemów, a nawet ich całkowitą eliminację.
EnglishThe European institutions must continue their efforts to mitigate the consequences of the disaster.
Instytucje europejskie nie mogą ustawać w wysiłkach na rzecz przeciwdziałania skutkom katastrofy.
EnglishThis is even more important during the times of crisis, in order to mitigate or avoid job losses.
Jest to tym bardziej istotne w czasach kryzysu, ponieważ pozwoli uniknąć zwolnień lub ograniczyć je.
EnglishUnfortunately, both the main parties have tried to mitigate and reduce the constitutional protection of forests.
Niestety, obie największe partie dążyły do ograniczenia konstytucyjnej ochrony lasów.
EnglishProphylactic G-CSF may be used to mitigate the risk of hematological toxicities.
Wskazane jest profilaktyczne stosowanie G- CSF w celu zmniejszenia ryzyka działania toksycznego na układ krwiotwórczy.
EnglishEU funds should be a means to mitigate one of the most serious effects of the financial crisis.
Środki UE powinny stanowić element złagodzenia jednego z najpoważniejszych efektów kryzysu finansowego.
EnglishWe must, today, take action to mitigate these effects.
Już dzisiaj musimy podjąć działania zmierzające do ich niwelowania.
EnglishThese two debates must be rolled into one if we want to fight climate change and mitigate its effects.
Te dwie debaty należy połączyć w jedną, jeżeli chcemy zwalczyć zmiany klimatu i ograniczyć ich skutki.
EnglishMy view is that we do have an influence, and the purpose of the Copenhagen climate conference is to mitigate this.
Moim zdaniem wywieramy pewien wpływ, a celem konferencji w Kopenhadze jest ograniczenie go.
EnglishHowever, in order to prevent and mitigate the unwanted effects of climate change action must be taken now.
Jednakże dla zapobieżenia i zmniejszenia niepożądanych skutków zmian klimatu działania muszą być podjęte już teraz.
EnglishNonetheless, the measures adopted to mitigate the threat to Turkish territory must comply with the following conditions.
Środki podjęte w celu zmniejszenia zagrożenia dla terytorium Turcji powinny jednak spełniać kilka warunków.
EnglishReform programmes are needed to mitigate the effects of the crisis, which will result in the creation of jobs.
W celu złagodzenia skutków kryzysu niezbędne są programy reform, które przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy.
EnglishWe need this to prove that multiannual control systems work and to mitigate the effects of the errors detected.
Jest to nam potrzebne do udowodnienia, że wieloletnie systemy kontroli działają i że łagodzą skutki wykrywanych błędów.
EnglishInitiatives and measures seeking at the very least to mitigate such an escalation are therefore positive and necessary.
Dlatego inicjatywy i środki mające na celu przynajmniej zahamowanie tej eskalacji są zjawiskiem pozytywnym i potrzebnym.