"to mislead" po polsku

EN

"to mislead" - polskie tłumaczenie

EN to mislead
volume_up
[misled|misled] {czasownik}

to mislead (też: to lead astray, to lead on, to fox)
We must not allow ourselves to be misled by fine-sounding, but empty statements relating to patients and consumers.
Nie dajmy się zwieść pięknym, lecz pustym frazesom dotyczącym pacjentów i konsumentów.
But we should not be somehow misled by this.
Nie dajmy się jednak zwieść.
In fact, certain socialist leaders in the European Parliament and even heads of governments have been misled by this information.
W istocie niektórzy przywódcy socjalistów w Parlamencie Europejskim, a nawet szefowie rządów dali się zwieść tej informacji.
to mislead (też: to fool, to mistake, to misdirect)
volume_up
zmylić {czas.}
Obviously, conditions have to be right for that to happen and we should not allow ourselves to be misled by data on mass illegal immigration.
Oczywiście musimy stworzyć odpowiednie warunki po temu i nie powinniśmy dać się zmylić danymi dotyczącymi masowej nielegalnej imigracji.
to mislead
volume_up
ściemniać [ściemniam|ściemniałbym] {czas. ndk} [pot.] (zmyślać, kręcić)
This would allow citizens to make an enlightened choice, which means that we cannot mislead anyone.
To umożliwiłoby konsumentom dokonanie świadomego wyboru, co oznacza, że nie możemy nikogo wprowadzić w błąd.
Po trzecie, nie dajmy się wprowadzić w błąd wysokością kosztów.
One important aspect is that advertisements should inform consumers and not mislead them.
Kolejną istotną kwestią jest, że reklama powinna informować, a nie wprowadzać w błąd konsumentów.
to mislead (też: to deceive, to fool, to scam, to con)
volume_up
wydymać [wydymam|wydymałbym] {czas. dk} [pot.]

Przykłady użycia - "to mislead" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe should not mislead European citizens in the European internal transport market.
Na wspólnym rynku transportu nie powinniśmy wprowadzać obywateli Europy w błąd.
EnglishThis is a blatant attempt to mislead our citizens and so I rejected the report.
Jest to jawna próba wprowadzenia w błąd naszych obywateli, a wobec tego odrzucam to sprawozdanie.
EnglishFurthermore, novel foods must not endanger or mislead consumers.
Ponadto nowa żywność nie może zagrażać konsumentom ani wprowadzać ich w błąd.
EnglishThis is a poisonous slander, designed to confuse and mislead.
To obrzydliwe oszczerstwo, które ma na celu dezorientację i wprowadzenie w błąd.
EnglishOne important aspect is that advertisements should inform consumers and not mislead them.
Kolejną istotną kwestią jest, że reklama powinna informować, a nie wprowadzać w błąd konsumentów.
EnglishIn other words, I expect Copenhagen not to mislead Europe.
Innymi słowy oczekuję, że Kopenhaga nie sprowadzi Europy na manowce.
EnglishI would like all food to be labelled in such a way that it is not possible to mislead consumers.
Chciałbym, aby cała żywność była oznaczana w sposób uniemożliwiający wprowadzanie konsumentów w błąd.
EnglishThis is all the more true given that this practice could mislead consumers.
Jest to tym bardziej prawda przy uwzględnieniu faktu, że przedmiotowa praktyka może wprowadzać konsumentów w błąd.
EnglishLet us not confuse the issue, but do not mislead the MEPs either: that is my request to the Commission.
Nie mylmy tych dwóch rzeczy, ale też nie wprowadzajmy posłów w błąd - o to właśnie proszę Komisję.
EnglishThis would allow citizens to make an enlightened choice, which means that we cannot mislead anyone.
To umożliwiłoby konsumentom dokonanie świadomego wyboru, co oznacza, że nie możemy nikogo wprowadzić w błąd.
EnglishThe use of flavourings should not mislead the consumer about the nature or quality of his or her food.
Zastosowanie środka aromatyzującego nie powinno wprowadzać konsumenta w błąd co do natury czy jakość żywności.
EnglishI think that as part of the revision we should rethink how we can mislead our citizens less.
Myślę, że w ramach obecnej rewizji powinniśmy znów się zastanowić, w jaki sposób możemy mniej zwodzić naszych obywateli.
EnglishAnd it really helps me to understand how we see, how we hear, how we breathe, how our brain can inform or mislead us.
Bardzo pomaga mi to zrozumieć jak widzimy, słyszymy, oddychamy, jak mózg informuje nas i zwodzi.
EnglishThis kind of health claim may mislead consumers and have undesirable effects on their children's health.
Tego rodzaju oświadczenie zdrowotne może wprowadzać konsumentów w błąd i może mieć niepożądany wpływ na zdrowie ich dzieci.
EnglishRenewables are important, but we cannot mislead citizens by saying that renewables alone will solve the problem.
Źródła odnawialne są ważne, lecz nie możemy wprowadzać obywateli w błąd, twierdząc, że wystarczą one do rozwiązania problemu.
EnglishFlavourings and flavouring substances must be safe and their use should not mislead consumers.
Środki aromatyzujące i substancje o właściwościach aromatyzujących muszą być bezpieczne, o ich użycie nie powinno wprowadzać konsumentów w błąd.
EnglishThe promotion of foods using claims may mislead consumers and contravene scientific advice.
Promowanie niektórych produktów żywnościowych przy użyciu oświadczeń zdrowotnych może wprowadzać konsumentów w błąd i wykraczać poza dowody naukowe.
EnglishThey continue to mislead the consumer.
EnglishThis will mislead the consumer.
EnglishThe new rules for the labelling of flavourings will indeed better inform the consumer and help to avoid the consumer being mislead.
Nowe zasady oznakowania środków aromatyzujących będą lepiej informowały konsumentów i pomogą uniknąć wprowadzania konsumentów w błąd.