"misinterpretation" po polsku

EN

"misinterpretation" - polskie tłumaczenie

volume_up
to misinterpret {czas. przech.}

EN misinterpretation
volume_up
{rzeczownik}

misinterpretation (też: overinterpretation)
misinterpretation
Is this not a misinterpretation of diversity?
Czy nie jest to aby błędna interpretacja różnorodności?
But we face a highly politicised and often deliberate misinterpretation of this sentence.
Natomiast spotykamy się z wysoce upolitycznioną i często rozmyślną błędną interpretacją tego zdania.

Synonimy (angielski) dla "misinterpretation":

misinterpretation

Przykłady użycia - "misinterpretation" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishUnfortunately, the regulation will now contribute to this misinterpretation.
Niestety obecnie rozporządzenie przyczyni się do tej niewłaściwej interpretacji.
EnglishHowever, those standards must be defined in such a way as to prevent any misinterpretation.
Standardy te trzeba jednak określić tak, by nie powodować ich błędnej interpretacji.
EnglishLet me again mention the EU's position, which does not leave any room for misinterpretation.
Chcę jeszcze nadmienić, że stanowisko UE nie pozostawia miejsca na błędne interpretacje.
EnglishThe EU position does not leave any room for misinterpretation.
Stanowisko UE nie pozostawia możliwości błędnej interpretacji.
EnglishThis report sheds light on certain aspects that were previously unclear and that could have led to misinterpretation.
To sprawozdanie zawiera wyjaśnienie pewnych aspektów, które początkowo nie były oczywiste i mogły prowadzić do nieporozumień.
EnglishNow we have to continue working together to prevent and address any misinterpretation, misunderstanding or misuse.
Obecnie musimy kontynuować wspólne wysiłki, aby zapobiegać błędnym interpretacjom, nieporozumieniom i nadużyciom oraz je eliminować.
EnglishWe want this to be solemnly reaffirmed in Parliament with a vote so that there can be no more misinterpretation of our European laws.
Chcemy raz jeszcze potwierdzić ten fakt, głosując w Parlamencie, tak by prawo europejskie nigdy więcej nie było niewłaściwie interpretowane.
EnglishI think that rulings of this kind may also create a certain bad atmosphere, where some symbols and emphases are open to misinterpretation.
Myślę, że tego rodzaju orzeczenia też mogą tworzyć pewną niedobrą atmosferę w sferze pewnych symboli i akcentów, które mogłyby być źle interpretowane.
EnglishI agree that there is a difference between evaluating security risks and creating profiles which may prove to be false, based on misinterpretation of the data.
Zgadzam się, że istnieje różnica pomiędzy oceną ryzyka dla bezpieczeństwa a tworzeniem profili, które mogą okazać się fałszywe z powodu błędnej interpretacji danych.
EnglishAttempting to derive the right to a homeland from the right to dignity is a misinterpretation of the axiology of human rights, as stated by Mr Karski, a Member of the Polish Parliament.
Doszukiwanie się prawa do ziem ojczystych w prawie do godności jest naruszeniem, jak mówił poseł sejmu polskiego, Karol Karski, aksjologii praw człowieka.