EN misguided
volume_up
{przymiotnik}

misguided
volume_up
niecelowy {przym. m.}
misguided (też: erroneous, faulty, incorrect, mistaken)
volume_up
błędny {przym. m.}
This is misguided; it sends out the wrong message.
Takie podejście jest chybione; wysyła błędny komunikat.
To try and explain to them why their views are so woefully misguided.
Próby wyjaśnienia im, dlaczego ich poglądy są tak boleśnie błędne.
The position and the reasoning behind the abolition of the exemption regulation are misguided.
Stanowisko i rozumowanie dotyczące zniesienia rozporządzenia w sprawie wyłączeń opierają się na błędnych podstawach.
misguided (też: abnormal, erroneous, false, incorrect)
misguided (też: botched, inconsiderate)
misguided (też: wide of the park)
volume_up
niecelny {przym. m.}
volume_up
chybiony {przym. m.}
misguided
volume_up
nietrafiony {przym. m.}
misguided
volume_up
niewpasowany {przym. m.}
misguided
volume_up
niepasujący {przym. m.}
misguided
misguided

Synonimy (angielski) dla "misguided":

misguided

Przykłady użycia - "misguided" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOverall the Blue Card concept is part of the misguided EU anti-migration policy.
Ogólna koncepcja błękitnej karty jest częścią źle prowadzonej polityki antymigracyjnej UE.
EnglishIt's not misguided river engineers who are doing all this; it's us.
Winna jest nie tylko źle prowadzona gospodarka wodna, winę ponosimy też my.
EnglishWe reject this package as an excessively abstract and misguided approach.
Odrzucamy ten pakiet, gdyż prezentuje zbyt abstrakcyjne i niewłaściwie ukierunkowane podejście.
EnglishTo try and explain to them why their views are so woefully misguided.
Próby wyjaśnienia im, dlaczego ich poglądy są tak boleśnie błędne.
EnglishThose who were misguided may remedy the mistake by abstaining.
Ci, którzy zbłądzili, mogą naprawić swój błąd, wstrzymując się od głosu.
EnglishThe former Commission was misguided in thinking that healthcare was just another commercial service.
Poprzednia Komisja myliła się sądząc, że opieka zdrowotna to jeszcze jedna usługa komercyjna.
EnglishThis is a result, among other things, of misguided US policy.
Jest to wynik między innymi złej polityki Stanów Zjednoczonych.
EnglishLet us drop this inaccurate, illogical and misguided resolution.
Porzućmy tą nieprecyzyjną, nielogiczną i chybioną rezolucję.
EnglishThe position and the reasoning behind the abolition of the exemption regulation are misguided.
Stanowisko i rozumowanie dotyczące zniesienia rozporządzenia w sprawie wyłączeń opierają się na błędnych podstawach.
EnglishOtherwise, this misguided report has the potential to destroy that which it seeks to protect.
W przeciwnym razie to nieprzemyślane sprawozdanie może doprowadzić do zniszczenia tego, co ma w swym zamierzeniu chronić.
EnglishUp to now, our common foreign and security policy is a collection of disagreements and misguided initiatives.
Jak dotąd nasza wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa jest zbiorem nieporozumień i błędnych inicjatyw.
EnglishI could even say that by unifying Germany, we have put an end to the misguided nationalism of the European peoples.
Mogę nawet powiedzieć, że dzięki zjednoczeniu Niemiec położyliśmy kres błędnemu nacjonalizmowi europejskich narodów.
EnglishIn my opinion, putting the blame on market failure is misguided and shows a lack of courage to face up to the necessary reforms.
Moim zdaniem obarczanie winą rynków jest niewłaściwe i pokazuje brak odwagi, by stawić czoła niezbędnym reformom.
EnglishThe costs and bureaucracy associated with the misguided policy of multilingualism will only increase as the EU expands further.
Koszty i biurokracja, jakie pociąga za sobą błędna polityka wielojęzyczności, będą rosnąć w miarę dalszej ekspansji UE.
EnglishIn general, I consider the tenor of the report, which assumes the absolute efficiency of the free market, to be misguided.
Ogólnie rzecz biorąc uważam, że wydźwięk sprawozdania, w którym założono bezwzględną skuteczność wolnego rynku, wprowadza w błąd.
EnglishWe would be misguided to do so.
EnglishWe cannot allow misguided economic interests from a state neighbouring the EU to cause an ecological disaster in the Danube Delta.
Nie możemy pozwolić, aby chybione interesy gospodarcze państwa sąsiadującego z UE spowodowały katastrofę ekologiczną w Delcie Dunaju.
EnglishIt would be a misguided act.
EnglishI believe it is misguided.
EnglishMadam President, there is a grave danger of rushing to excessive misguided regulation and to unintended consequences.
Pani przewodnicząca! Grozi nam poważne niebezpieczeństwo pochopnego dążenia w kierunku nadmiernej i fałszywej regulacji oraz niezamierzonych konsekwencji.