EN mention
volume_up
{rzeczownik}

mention
It is perhaps the only mention of a most relevant fact in all of the deliberations about using waste and recycling.
Jest to może jedyna wzmianka na temat tego najważniejszego elementu dyskusji o gospodarce odpadami i recyklingu.
Finally, the report makes no mention of the importance of nuclear energy.
Wreszcie sprawozdanie nie czyni żadnej wzmianki na temat znaczenia energii jądrowej.
In all the drafts that I have seen there is no mention of transportation.
We wszystkich projektach, jakie widziałem, nie ma wzmianki o transporcie.
I am extremely grateful to Mr Liese for mentioning the antibiotics problem.
Jestem niezwykle wdzięczna panu posłowi Liese za wspomnienie o problemie z antybiotykami.
I regret the fact that the Social Democrats, the Greens and others have refused to mention the Copenhagen criteria in committee.
Żałuję, że Socjaldemokraci, Zieloni i inni nie zgodzili się na wspomnienie o kryteriach kopenhaskich w komisji.
Dziękuję mu za wspomnienie tego.

Przykłady użycia - "mention" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMrs Harms supported the Commission's proposal, which did not mention the 95 grams.
Pani Rebecca Harms poparła wniosek Komisji, w którym nie było mowy o 95 gramach.
EnglishI mention this because it is also important in the context of our debate today.
Wspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.
EnglishIt would be absurd - not to mention unacceptable - to have empty road traffic.
Dopuszczanie do pustych przejazdów byłoby absurdem - w dodatku niedopuszczalnym.
EnglishThey never manage to mention the Spanish referendum, the Luxembourg referendum.
Jakoś nigdy nie wspominają o referendum hiszpańskim, referendum luksemburskim.
EnglishMention was made several times of the issue of poverty, or rather energy poverty.
Wspominano tu kilkakrotnie o kwestii ubóstwa, a raczej ubóstwa energetycznego.
EnglishThe same goes for a series of other points which I do not intend to mention here.
To samo dotyczy szeregu innych punktów, o których nie zamierzam tu wspominać.
EnglishNot forgetting to mention, of course, the flexibility of the French Presidency.
Nie zapominając oczywiście o elastyczności ze strony prezydencji francuskiej.
EnglishIn this regard, Ms Schaake, I would mention two particular points in your report.
Pani Poseł Schaake! Chcę tu omówić dwa szczególne punkty Pani sprawozdania.
EnglishI would simply like to mention a few facts presented in recent TEEB findings.
Chciałbym tylko przywołać kilka faktów wynikających z niedawnych odkryć TEEB.
EnglishHowever, I would like to mention a problem that I sense here, and not a marginal one.
Chciałabym jednak wskazać problem, który dostrzegam, i nie jest on nieznaczący.
EnglishFinally, I should like to mention the international importance of European standards.
Wreszcie, chciałbym podnieść kwestię międzynarodowego znaczenia norm europejskich.
EnglishI would like especially to mention that we have to defend the human dimension.
Chciałabym przede wszystkim stwierdzić, że musimy bronić wymiaru ludzkiego.
EnglishWe give thanks to God always for you all, making mention [of you] in our prayers;
Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wzmiankę czyniąc o was w modlitwach naszych,
EnglishI did not mention that in my first intervention, but I think it is important to state.
Nie mówiłem tego w moim pierwszym wystąpieniu, ale myślę, że trzeba to podkreślić.
EnglishI want to briefly mention just one issue: self-regulation versus legislation.
Chcę krótko poruszyć jedną konkretną kwestię: samoregulacja a prawodawstwo.
EnglishHere I should like to mention two of them: global warming and human rights.
Chciałbym tutaj przywołać dwie z nich: globalne ocieplenie i prawa człowieka.
EnglishFinally, I would like to mention a particular problem relating to the use of resources.
Wreszcie pragnę poruszyć szczególny problem związany z wykorzystaniem zasobów.
EnglishNot to mention the attraction of such a vast unified market for foreign investors.
Tak wielki jednolity rynek jest również bardzo atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych.
EnglishThe authors of the strategy mention the need for close cooperation with Russia.
Autorzy strategii wspominają o konieczności bliskiej współpracy z Rosją.
EnglishI only need to mention Sevastopol, where we are facing a major conflict.
Wystarczy, że wspomnę o Sewastopolu, gdzie mamy do czynienia z poważnym kryzysem.