"meanwhile" po polsku

EN

"meanwhile" - polskie tłumaczenie

volume_up
meanwhile {przysł.}

EN meanwhile
volume_up
{przysłówek}

meanwhile (też: all the time, in the meantime)
volume_up
tymczasem {przysł.}
Meanwhile, though, I think a major priority should be securing the southern borders.
Tymczasem uważam, że sprawą pierwszorzędną jest zabezpieczenie granic południowych.
Meanwhile, the Court of Auditors has submitted this discharge, this report.
Tymczasem Trybunał Obrachunkowy przedłożył przedmiotowe absolutorium, przedmiotowe sprawozdanie.
Meanwhile, tomorrow, we will hold another debate on the freedom of Christians in Pakistan.
Tymczasem jutro znowu będziemy dyskutowali o wolności chrześcijan w Pakistanie.
meanwhile
Meanwhile, closed-minded protectionism should be left to fall by the wayside.
W międzyczasie ograniczony protekcjonizm powinien odnieść porażkę.
Meanwhile, the Commission can accept certain amendments while rejecting others.
W międzyczasie Komisja może zaakceptować niektóre poprawki, jednocześnie odrzucając inne.
Meanwhile, missions will also continue near the Canary Islands.
W międzyczasie będą także kontynuowane misje w okolicy Wysp Kanaryjskich.

Synonimy (angielski) dla "meanwhile":

meanwhile

Przykłady użycia - "meanwhile" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishMeanwhile, the oil gushing from the bottom of the sea destroyed all living creatures.
Przez ten czas ropa buchająca z dna morza zniszczyła wszystkie żywe stworzenia.
EnglishAnd it ignores the fact that, in the meanwhile, people still need to drink water.
Nie jest również brane pod uwagę, że ludzie nadal potrzebują pitnej wody.
EnglishMeanwhile, how is the corps of the European External Action Service being created?
Tym czasem w jaki sposób tworzony jest korpus Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych?
EnglishMeanwhile, these activities remain an important part of our core business.
Jednocześnie działania te pozostają ważnym elementem naszej podstawowej aktywności.
EnglishMeanwhile, the constitutional and social contexts have evolved radically.
W okresie tym konteksty konstytucyjne i społeczne uległy dramatycznej zmianie.
EnglishMeanwhile, the Commission can accept certain amendments while rejecting others.
W międzyczasie Komisja może zaakceptować niektóre poprawki, jednocześnie odrzucając inne.
EnglishThe European Union, meanwhile, should concentrate on supporting and guiding innovation.
Unia Europejska natomiast powinna skupić się na wspieraniu i kreowaniu innowacyjności.
EnglishMeanwhile, the heads of the begging mafia are living in luxury villas.
W tym samym czasie szefowie mafii żebraków żyją sobie w luksusowych willach.
EnglishMeanwhile, in September of last year, Parliament adopted a report on this very matter.
W międzyczasie, we wrześniu ubiegłego roku Parlament przyjął sprawozdanie w tej sprawie.
EnglishMeanwhile, we have illegal immigrants doing all the work, but we don't have any robots.
W międzyczasie prace te wykonują nielegalni imigranci, a robotów jak nie było tak nie ma.
EnglishMeanwhile, we should find ways of checking fish catches promptly.
Jednocześnie powinniśmy jak najszybciej znaleźć sposób sprawdzania połowów ryb.
EnglishMeanwhile I strongly advise the Commission to study the OSCE action plan.
Zdecydowanie zalecam, aby Komisja przeanalizowała plan działania OBWE.
EnglishMeanwhile, closed-minded protectionism should be left to fall by the wayside.
W międzyczasie ograniczony protekcjonizm powinien odnieść porażkę.
EnglishMeanwhile, you have spoken about bringing the guilty parties to justice.
W międzyczasie mówiła Pani o pociągnięciu winnych do odpowiedzialności.
EnglishMeanwhile, the United States has agreed not to move to immediate retaliation.
Równocześnie Stany Zjednoczone zgodziły się nie podejmować natychmiastowych działań odwetowych.
EnglishMeanwhile anti-Gypsyism has increased and, apparently, the public acceptance of racism too.
Tym czasem postawy antycygańskie nasiliły się, podobnie, jak publiczna akceptacja rasizmu.
EnglishIn the meanwhile, of course, there is a great deal of homework we can be doing ourselves.
W międzyczasie oczywiście istnieje ogromna paleta działań, które możemy samodzielnie podjąć.
EnglishMeanwhile, Russia must play its full part, especially in the field of fundamental rights.
W międzyczasie Rosja musi natomiast odegrać swą rolę, szczególnie w zakresie praw podstawowych.
EnglishMeanwhile, missions will also continue near the Canary Islands.
W międzyczasie będą także kontynuowane misje w okolicy Wysp Kanaryjskich.
EnglishMeanwhile, countries like Lithuania are struggling to make ends meet.
Jednocześnie takie kraje jak Litwa z trudem wiążą koniec z końcem.